Gå till innehåll

På gång i programmet

Arbetet i programmet Första linjens digitala vård har fortlöpt kontinuerligt i hög fart sedan starten i oktober. De första leveranserna kommer att ske enligt överenskommelsen med regionerna.

Nu startar vi ett nyhetsbrev som egen kanal för löpande information från programmet. Sprid det gärna, alla kan registrera sig för prenumeration här på inera.se.

"Vi har nu ett par veckor till leverans", berättar Kim Nordlander, programledare för Första linjens digitala vård på Inera.

"Vi kommer att leverera förslag på koncept och utvecklingsplaner samt vissa konkreta lösningar och tjänster. Utifrån detta målar vi upp olika scenarier över var vi kan befinna oss 2021-2022, men utvecklingsstegen framåt kommer handla om vad regionerna prioriterar, vad som ger mest nyttoeffekter och vad man är villig att investera i för satsningar", berättar hon.

Den första leveransen i april

I början på april ska programmet leverera mot överenskommelsen i avsiktsförklaringen som samtliga regioner ställde sig bakom hösten 2018. Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen.

"En utmaning är att olika intressenter har tolkat leveranserna i avsiktsförklaring på skilda sätt. Därför har det tagit tid att utforma leveranserna i konkreta projekt som svarar mot behoven. Men jag hoppas att vi kommer att skapa värde med det som programmet åstadkommit till och med kvartal ett i år, och att det blir ett bra underlag för regionernas beslut om kommande utvecklingssteg", förklarar Kim Nordlander.

"Programmet lägger stor tonvikt på att lösningarna möter de behov och det förändringsarbete som planeras och genomförs i regionerna. Det är helt centralt att förstå regionernas förändringsresor utifrån ett verksamhetsperspektiv för att kunna nyttja potentialen i digitaliseringen på ett kraftfullt sätt", menar Kim Nordlander.

En utgångspunkt för programarbetet har varit den enkät som regionerna ombads svara på. Sammanställningen har gett programmet en god bild över det förändringsarbete som pågår ute i regionerna och alla utvecklingsinitiativ som påbörjats. Den har även gett programmet viktiga inspel och perspektiv på behov, utmaningar och prioriteringar. Läs mer omvärldsbevakning och enkät här.

Bästa hjälp efter behov

Just nu pågår arbete med att utforma och paketera slutleveranserna för första kvartalet 2019. Dels handlar det om att förbättra befintliga tjänster och infrastruktur som exempelvis webbtidbok och bedömnings- och hänvisningsstödet för 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Dels handlar det om att utveckla nya lösningar där exempelvis sjukvårdsrådgivningen ska kunna ta emot bild och videosamtal. Programmet ser också över möjligheterna för en provtagningstjänst som stödjer egenadministration och hemtester.

Ett annat exempel är utveckling av automatiserad symtomguide för att vägleda invånare till hälsoråd och egenvård eller om det behövs, ett fysiskt vårdbesök. Digitala vårdaktörer som drivs privat eller på uppdrag av regioner behöver kunna samverka med varandra och med den fysiska vården för att stödja invånarna i ett sammanhängande vårdflöde, där information inte blir inlåst eller behöver upprepas om och om igen. Ett väsentligt uppdrag för programmet är därför att utveckla infrastrukturkomponenter och en arkitektur och som tydliggör hur olika lösningar och tjänster behöver förhålla sig till varandra för att kunna realiseras och användas på bästa sätt.

 "Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga leveranser har fokus på att vägleda invånarna till 'bästa hjälp efter behov och brådskegrad' och vi har identifierat tre områden som bidrar till detta", förklarar Kim Nordlander.

Det handlar dels om ett nationellt, kvalitetssäkrat underlag för behovsbedömning och styrning till rätt vård, dels om smarta ingångar till vården och automatiserad vägledning för invånare. Det tredje är professionell, personlig hjälp av en sjuksköterska för att hitta rätt. Tillsammans ska det ge bästa hjälp efter behov och hur bråttom det är.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan