Gå till innehåll

Pågående arbete kring Utbudstjänsten

Arbetsgruppen för Utbudstjänstens förvaltning har under hösten genomfört en kundundersökning i form av djupintervjuer med landsting och regioner för att undersöka om - och hur - man arbetar med att göra strukturerad information tillgängligt om vårdgivares vårdutbud.

Detta avser vårdtjänster som vårdgivaren tillhandahåller i egen regi, och som erbjuds genom upphandlade vårdgivares vårdtjänster.

Kort om kundundersökningen

Det finns generellt ett stort intresse för att använda Utbudstjänsten, främst inom remittering och hänvisningsstöd. I första linjens vård, i nya typer av e-tjänster och i appar, är utbudsinformation avgörande för att stödja sökning, jämförelser och val över var man bör vända sig som invånare, eller var vårdpersonal bör hänvisa en patient.

De flesta landsting och regioner är överens om att arbetet med det gemensamma kodverket för vårdtjänster behöver prioriteras ännu mer, eftersom det behövs för att kunna jämföra information om vårdtjänster som erbjuds av landsting och regioner. Det är emellertid fullt möjligt att använda Utbudstjänsten med de kodverk man idag använder regionalt för de tjänsterna i sitt vårdutbud. På det sättet kan Utbudstjänsten börja användas regionalt utan att behöva invänta det gemensamma kodverket för att stödja regionala tjänster och processer. När det gemensamma kodverket är helt utvecklat, behövs inte det regionala kodverken utan det gemensamma kodverket kan användas fullt ut.

Det finns andra faktorer som påverkar utveckling och prioritering av Utbudstjänsten i många landsting och regioner i dagsläget. Några exempel är de stora upphandlingarna av vårdinformationssystem, otydlighet kring tjänstens syfte och att Inera behöver ge en tydlig rekommendation för hur man ska använda tjänsten.

Inom kort publiceras den slutgiltiga rapporten från kundundersökningen på Utbudstjänstens dokumentsida. I den redogör vi för såväl kvantitativa resultat som de mer detaljerade beskrivningar av det lokala arbetet hos landsting och regioner. Vi avslutar med våra slutsatser och vad nästa steg är.

Rekommendation från Inera

Utifrån kundundersökningen har Inera tagit fram en rekommendation. Den rekommenderar alla landsting, regioner och kommuner att skyndsamt göra information om sitt utbud av vårdtjänster tillgängligt med hjälp av Utbudstjänsten. Det kan respektive organisation antingen göra via HSA eller egen lokal utbudskatalog, som så kallad tjänsteproducent.

Inera rekommenderar även att landsting, regioner och kommuner att ansluta till Utbudstjänsten för att kunna söka och ta del av strukturerad utbudsinformation, som så kallad tjänstekonsument. Läs hela rekommendationen här

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan