Aktuellt

Nyttokalkyl ska hjälpa regioner och kommuner att räkna på nyttan av att införa digitala tjänster

För att hjälpa regioner och kommuner att ta bra beslut om vilka tjänster som de bör investera i har Inera tagit fram en kalkyl där de kan räkna på nyttan. Det här är ett arbetssätt som Inera bland annat använder i programmet Första linjens digitala vård. Programmet har som mål att bidra med nationell infrastruktur, digitala verktyg och lösningar som hjälper invånarna med den första kontakten med sjukvården.

Inera vill tillsammans med sina kunder bli bättre på att se hur digitala tjänster kan förbättra regioners och kommuners verksamheter. Ett nytt verktyg för att stötta till ett bra beslut är Ineras nyttokalkyl som ger stöd till att se nyttorealisering. Genom att titta på en mängd data, bland annat från den aktuella regionen, kan man genom kalkylen värdera vilken nytta som de kan förvänta sig vid ett införande av en tjänst.

Nyttokalkylen blir på så sätt ett viktigt underlag för beslut till exempel när Inera utvecklar tjänster eller som stöd för regioner och kommuner. Man kan till exempel räkna på effekthemtagningen vid verksamhetsförändringar. Ambitionen är att ta fram exempelkalkyler för alla Ineras tjänster. Det ska vara lätt att applicera den i olika verksamheter hos regionerna och kommunerna.

Guide och mall för att ta fram en nyttokalkyl

I en praktisk guide beskrivs hur kalkylen kan tas fram. För att sätta upp beräkningarna i kalkylen finns en Excelmall. Tabellerna och diagrammen i Excelmallen är formaterade för att passa i PowerPointmallar så att resultat ska vara lätt att presentera.

I guiden beskrivs bland annat hur en effektkedja kan ritas för att kartlägga hur effekterna kommer att uppstå när ett verksamhetsmål är definierat liksom förändringen som det planeras för. Effektkedjan ger en tydlig bild av förändringen som ska åstadkommas.

Ett exempel som redan är framtaget finns för Ineras Utbudstjänst. Där framgår det tydligt att största nyttan för invånaren och regionerna är att remisserna inte snurrar runt och inte kommer fram. I en annan kalkyl för Egenprovhantering jämförs hemtester med att ta tester på vårdcentraler. 

Region Östergötland testar nyttokalkylen

En röntgenverksamhet i Region Östergötland har infört och ska testa hur digitala kallelser i tjänsten 1177 inkorg kan skapa nytta både för regionen och för invånare. Istället för att skicka kallelserna med vanlig postgång hoppas de att kallelser som skickas digitalt ska underlätta på flera sätt.

- Min första känsla var att modellen är så bra eftersom den både är förenklad och pedagogisk, samtidigt som den baseras på vedertagna modeller, säger Lotta Saleteg Falk som är e-Hälsostrateg i Region Östergötland och en av dem som är med i referensgruppen för programmet Första linjens digitala vård.

Region Östergötland har tidigare testat att använda digitala kallelser i piloter inom en mammografienhet, allergicentrum och en rehabverksamhet och då använt andra modeller för att räkna på nyttoeffekter. Men nu när de ska starta piloten på röntgenkliniken kommer de att använda Ineras modell.

- När vi jobbar med effekter och nyttor behöver vi ett förenklat material som är anpassat till olika människors perspektiv och som dessutom är paketerat på ett sätt som gör det lättillgängligt för målgrupper utifrån olika perspektiv. Därför kändes det tacksamt att börja använda Ineras modell för nyttokalkyler, säger Lotta.

Det är möjligt för den som vill att prova på att använda kalkylerna. Inera har valt att lägga verktyget helt öppet.

Porträtt av Amanda Sundberg
Amanda Sundberg

- I och med att kalkylerna utvecklas allt eftersom bygger vi också kunskap för att bättre förstå regioners och kommuners behov, förklarar Amanda Sundberg som är omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera och som har utvecklat modellen. 

Här hittar du Ineras nyttokalkyler. Materialet är anpassat utifrån material som Digg och SKR förvaltar om nyttorealisering.

Guide nyttokalkyler
I en praktisk guide för nyttokalkylen beskrivs hur man kan arbeta i olika steg.
Nyttorealiseringar inom programmet Första linjens digitala vård
I arbetet med programmet Första linjens digitala vård är nyttorealiseringarna centrala.
Till toppen av sidan