Gå till innehåll

Nya och ändrade formulär i E-blankettjänsten

Sedan sist finns nyheter och förändringar under kapitlen Barn och utbildning, Bygga och bo, Miljö och hälsa och Omsorg och stöd.

Barn och utbildning

Nytt formulär
Ansökan om uppskjuten skolplikt

Ändrade formulär

Ansökan om busskort/resebidrag vid gymnasial utbildning
Tillägg av beslut med uppgift om bidragets omfattning.

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning
Ändrade uppgifter gällande Hyresvärd samt tillägg av beslut och uppgift om bidragets omfattning.

Ansökan om ledighet för elev
Tillägg av underskrifter av lärare/mentor och rektor i formulär.

Bygga och bo

Ändrade formulär

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus.
Ändring i informationstexten till adress i stället för fastighet samt tillägg av uppgift om byggnadsnummer.

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder.
Ändring till adress i stället för fastighet samt tillägg av uppgift om byggnadsnummer.

Miljö och hälsa

Nytt formulär
Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Borttaget formulär
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Ändrade formulär
Sammanslagning av formulären och blanketterna för Anmälan om försäljning av tobak och Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Nya formuläret och blanketten har rubriken Anmälan om försäljning av tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och länken är densamma som för tidigare Anmälan om försäljning av tobak. Om ni har publicerat anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter kan ni ta bort den från er webb.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern
Ny föreskrift från Naturvårdsverket 2017:5, (träder i kraft 180701.
Ändring av kapitel i föreskriften. Tillägg av uppgifter när cistern tas ur bruk, nivålarm om kvicksilver, eventuella föroreningar i mark.

Anmälan/ansökan om installation av värmepump
Tillägg av uppgift om skyddsanordningar samt grundvattenytans djup.
Tillägg av fakturaadress och fakturareferens.

Anmälan om krossnings-/sorteringsverk
Tillägg av uppgift om bullernivå (db).

Anmälan om störning
Obligatoriska uppgifter för anmälaren är borttagna. Man ska kunna anmäla anonymt.
Tillägg av uppgift om kontakt via e-post.

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål
Rubricering ändrad samt ny kod enligt miljöprövningsförordningen, 90.141.
Tillägg av uppgift om avfallskod.
Tillägg av beskrivning hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken uppfylls.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall/uppehåll i slamtömning
Tillägg av diarienummer samt datum för beslut i formuläret.

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin/urin
Rubriken är ändrad.

Omsorg och stöd


Nytt formulär
Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan)

Ändrade formulär
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Tillägg av informationstext om hänsyn som behöver tas till andra i familjen eller andra i fastigheten och som kan innebära högre kostnader för anpassningen.
Tillägg av bilagor gällande intyg, anbud, offert eller kostnadsberäkningar samt bank- och kontouppgifter.

Ansökan om återställningsbidrag
Tillägg av bilagor gällande uppgifter om bank- och kontouppgifter.

Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig)
Ändrad rubricering.

Beslut om ersättning till kommunen för placerat barn
Tillägg av uppgift om inbetalning fr.o.m. månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare
Tillägg av språkkunskaper.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan