Aktuellt

Nytt erbjudande skräddarsys för landets kommuner

Förenklat arbete för vård- och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus. Det är den gemensamma nämnaren för de tjänster som Inera nu går ut med ett särskilt erbjudande om till kommunerna. Om tillräckligt stort intresse finns påbörjas utveckling för att optimera dem för kommunalt bruk.

I höst går Inera ut med ett erbjudande innehållande fyra tjänster riktade till den kommunala hälso- och sjukvården. De nya tjänsterna som erbjuds är resultat av behov som inkommit från kommunerna eller som har identifierats i samverkan med kommunerna med fokus på att tillföra nytta. Gemensamt för dessa tjänster är att de förenklar arbetet för vård- och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus.

– Genom att sammanföra ett antal lokala initiativ med tjänster som redan finns inom Inera kan vi skapa nationella lösningar som kommer alla kommuner till del. Tillsammans blir vi starkare och har bättre förutsättningar att utveckla mer kostnadseffektiva lösningar med högre kvalitet, säger Maria Ehrndal, sektionschef Kommun på Inera.

Hon framhåller att de fyra tjänster som nu erbjuds har presenterats och förankrats i en nära dialog med bland annat socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) via SKR:s nätverk för dessa grupperingar.

– Tanken är att erbjuda ett tjänstepaket där man kan välja en eller flera delar, som konkret stöd för vård- omsorgspersonal ute på golvet. Det handlar dels om kunskapsstöd och dels om smidigare informationsöverföring mellan medarbetare, såväl inom samma arbetslag och organisation som vidare till en extern part med annan huvudman, förklarar Maria Ehrndal.

Hjälp att bedöma vårdbehov

Som exempel nämner hon det digitala verktyget ViSam som är lokalt framtaget i Örebro och idag används av flera kommuner och regioner. Det är ett enkelt beslutstödsystem där kommunala sjuksköterskor genom att fylla i ett antal kriterier får hjälp att bedöma om en patient exempelvis bör skickas till akuten.

– Det är en uppskattad hjälp som svarar mot ett angeläget behov ute i verksamheterna. Som systemet fungerar idag finns dock ingen integration varken med kommunernas eller regionens journalsystem. Det innebär att det blir dubbelarbete, då det som görs i ViSam skrivs ut på papper och skickas med berörd vårdpersonal i exempelvis ambulansen. För att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till informationen vill de som använder systemet idag att vi på Inera tar över förvaltningen och gör det till en nationell tjänst, säger Maria Ehrndal.

Planen är därför att vidareutveckla dagens ViSam till en webblösning med möjlighet att överföra gjorda bedömningar till det egna och andra vårdgivares journalsystem. Därigenom underlättas rapportering av patientstatus mellan vårdnivåer och över vårdgivargränser. För att få ut full potential av denna tjänst så krävs att både kommunerna och regionen inom ett län ansluter till tjänsten.

Lokal app blir nationell tjänst

På motsvarande sätt är det med rapporteringsstödet SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation), en app som är framtagen lokalt av kommuner i Hallands län, främst för hemtjänst och särskilt boende för äldre (SÄBO).

– Det är en checklista och ett samtalsstöd för att hjälpa omsorgspersonal att rapportera över till sjuksköterska på ett strukturerat och effektivt sätt. De kommuner som idag använder den ser nu att den borde förvaltas nationellt, för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i kunskapsinnehållet, och tillgängliggöra det för en större del av Sverige, säger Maria Ehrndal.

I det nya paketerbjudandet till kommunerna ingår också Vårdhandboken på lätt svenska och Kunskapsstöd för kommunernas hälso- och sjukvård, en anpassning av tjänsten Eira.

Till toppen av sidan