Gå till innehåll

1177 Vårdguiden och covid-19

Med anledning av covid-19 genomför Inera insatser för att öka kapaciteten och effektiviteten i 1177 Vårdguiden på telefon och samverkar med ansvariga myndigheter för att säkerställa samordnad information och råd till invånare både via 1177.se och 1177 Vårdguiden på telefon.

På Inera finns en arbetsgrupp som har i uppdrag att följa händelseutvecklingen om och samordna information som rör covid-19. Syftet med samordningen är att kommunicera samordnade budskap i tjänsterna 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben. Ineras uppdrag är också att säkerställa att systemen som ligger till grund för tjänsterna är stabila och att förutsättning för resursanvändningen optimeras i 1177 Vårdguiden på telefon. 

Inera deltar löpande i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, samverkanskonferenser om covid-19

Åtgärder 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en kritisk samhällstjänst i hälso- och sjukvårdens arbete. Inera har genomfört tekniska insatser för att öka kapaciteten och effektiviteten i tjänsten – en av flera faktorer som styr tillgängligheten i tjänsten. En annan viktig faktor är regionernas bemanning av sjuksköterskor i tjänsten.

 • Den tekniska tillgängligheten har utökats kraftigt. Detta innebär en möjlighet för regionernas sjukvårdsrådgivningar att bemanna med fler sjuksköterskor. 

 • Ett nationellt knappval för covid-19 har driftsatts. Det går till en separat nationell kö för invånare som behöver medicinsk rådgivning om covid-19. De samtalen styrs i första hand till den region invånaren befinner sig i. Denna kö öppnar upp för utökad bemanning av sjuksköterskor som kan svara specifikt på covid-19-samtal. 

  Samtal till 1177 i Region Stockholm som kommer via detta knappval går enbart till sjukvårdsrådgivningen i Region Stockholm. Läs mer om 1177 Vårdguiden på telefon och hur tjänsten är organiserad här.

 • Inera har driftsatt en så kallad NAT-lösning som underlättar för distans- och hemarbetsplatser. Det innebär att sjuksköterskor kan ge sjukvårdsrådgivning och/eller svara på covid-19-frågor på distans. Inera erbjuder introduktionsutbildning på distans för sjuksköterskor som tidigare inte arbetat i Rådgivningsstödet.
 • Därtill har ett nationellt knappval för direktkoppling till 113 13 driftsatts. Det innebär att invånare med allmänna frågor om covid-19 kopplas vidare till 113 13 istället för att ställa sin fråga till en sjuksköterska.

 • Inera har skapat en mall för hänvisningar som underlättar för sjuksköterskor som svarar åt en annan region att lätt kunna hänvisa invånaren rätt.

Rådgivningsstödet
Inera förvaltar och utvecklar det rådgivningsstöd som regionernas sjukvårdsrådgivningar använder. Detta uppdateras fortlöpande enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för rådgivning gällande covid-19.

 • Rådgivningsstödet består bland annat av drygt 180 symtombaserade beslutsunderlag vilka sjuksköterskorna kan ta stöd av när invånarna ringer 1177. Ett 20-tal av dessa är nu uppdaterade utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att ett antal beslutsunderlag i Rådgivningsstödet kompletterats med nya så kallade symtomrader. Nya faktablad och råd samt relevanta länkar har också publicerats. Allt nyframtaget innehåll relaterat till covid-19 har Folkhälsomyndighetens som källa. Innan publicering har materialet granskats av läkare och sjuksköterskor.

Åtgärder 1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är hälso- och sjukvårdens kanal för kvalitetssäkrad information om hälsa och vård till invånare.

 • Sedan mitten på januari finns en covid-19 text på 1177.se. som uppdateras löpande i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
 • Allt innehåll på 1177.se som påverkas av de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, både vad gäller symtom och eventuella råd till olika patientgrupper, uppdateras.
 • Folkhälsomyndigheten har översatta texter och material på sin webbplats. På 1177.se finns länkar till det översatta materialet.
 • Tillsammans med regionerna har Inera undersökt hur ett automatiserat digitalt stöd för invånare avseende covid-19-frågor snabbt skulle kunna realiseras på 1177.se. Inera har inventerat vilka regionala lösningar som finns påbörjade eller driftsatta och som på kort tid skulle kunna anpassas och tillhandahållas på 1177.se. Fokus ligger nu på två olika regionala, digitala lösningar. Region Stockholms självskattningstjänst och Västra Götalandsregionens chatbot .
  Alla regioner som vill prova eller använda lösningarna kan göra det. Representanterna i programrådet har fått information om hur beställning ska göras. I det här arbetet stöttar Inera med nationell koordinering.

Åtgärder 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt.

 • Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning av covid-19. Myndigheten ansvarar för vilka som ska testas, hur prioriteringen görs och hur det ska gå till. De har haft dialog med olika aktörer som arbetar med frågan, och nu har 1177 Vårdguiden vidareutvecklat tjänsten Egen provhantering. Den kan användas kombinerat med provtagningstjänster, leverantörer och regionala laboratorier för att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19. Inera erbjuder nu regionerna Egen provhantering för covid-19. Läs mer här.

 

Läs om Ineras beredskap med anledning av covid-19

Läs om Ineras respektive regionernas 1177 Vårdguiden-uppdrag. 

 

Vetenskapliga kunskapsunderlag om covid-19 via Eira

Ineras tjänst Eira samlar länkar till fritt åtkomliga vetenskapliga kunskapsunderlag om covid-19. Förlagen har låst upp betalväggar till forskningsartiklar och kunskapsstöd med mera. Läs mer och nå kunskapsunderlagen här

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan