Gå till innehåll

Inbjudan till AI-leverantörer om deltagande i förstudie

En ny förstudie ska undersöka vilka möjligheter som finns med artificiell intelligens, AI, inom 1177 Vårdguidens område. Inera bjuder nu in AI-leverantörer att delta i förstudien. Senaste svarsdatum är den 20 februari.

Inera avser att genomföra förstudieaktiviteter för att bättre förstå vilka möjligheter artificiell intelligens har, tillämpad på i första hand avidentifierat data/innehåll från ett flertal tjänster inom tjänstekonceptet 1177 Vårdguiden. För detta ändamål bjuder Inera in leverantörer som uppfyller nedanstående villkor att under en begränsad tid delta i förstudien genom att använda sig av innehållet i sina egna plattformar och verktyg. En utgångspunkt är att deltagande/icke deltagande i förstudien inte ska begränsa någon leverantör från att vid ett senare tillfälle delta i eventuella upphandlingar inom området. Inera AB önskar svar på denna inbjudan från intresserade leverantörer senast den 20 februari 2018.

Önskvärda resultat av projektet 

Det här är projektets önskade resultat:

 • Kunskap om vilka effekter på första linjens digitala vård som kan uppnås av att tillämpa befintliga plattformar och verktyg inom AI-området på data som Inera och 1177 Vårdguiden förfogar över inom första linjens digitala vård, och vilka risker och ansvarsfrågor som behöver hanteras.
 • Kunskap om vilka processer som har potential att helt eller delvis automatiseras, exempelvis genom förstärkande AI.
 • Kunskap om vad som är möjligt att uppnå i kommande steg, både på kort och längre sikt.

Under förstudiens uppstart definieras mål och metoder för mätning av uppnådda mål mellan deltagarna. Ingångsvärden på förväntade resultat i förstudien är att kunna göra bedömningar av olika slag. Exempelvis bedömning av kvalitet (relevans, korrekthet, bemötande) av svar som produceras av AI, bedömning av vilka delområden av frågor och processer som lämpar sig bäst för helautomatisering respektive delvis automatisering via förstärkande AI, och bedömning av AI:s nyttopotential inom området i förhållande till risker, ansvarsfrågor och juridiska aspekter som behöver hanteras.

Ett konkret resultat av förstudien blir dokumentation av metoder och slutsatser från förstudieperioden.

Villkor för deltagande

Villkoren är indelade i följande områden som en leverantör måste uppfylla och acceptera för att delta i projektet:

 • kompetens och infrastruktur
 • former för projektdeltagande
 • ägande och nyttjande av resultat
 • tidsram.

Kompetens och infrastruktur

Leverantören ska kunna erbjuda en bred kompetens inom området artificiell intelligens och dess tillämpningar, inklusive gränssnitt för olika användare. Enklare verktyg för exempelvis anamnesupptagning som saknar integration med andra moduler i en större systemplattform är inte relevanta för denna förstudie. Projektet kommer att utforska beståndsdelar som exempelvis kundtjänst, anamnesupptagning, triagering, förstärkande expertstöd, logistik och planering av kundflöden, redaktionella innehållsprocesser, samt uppföljning av resultat. Leverantör som önskar delta ska kunna påvisa en bred kunskap och egna tillämpningar inom de flesta av dessa områden för att vara aktuell som deltagare i förstudien. Leverantören ska också ha en dokumenterad förmåga att analysera resultat av projekt där artificiell intelligens används som förstärkande stöd i rådgivning.

Det är önskvärt att leverantören har flera av nedanstående förmågor:

 • Erfarenhet av att använda AI för textanalys.
 • Egen plattform eller ekosystem för AI eller stor vana vid, och tillgång till en generell AI-plattform.
 • Egen forskning inom AI, alternativt disputerade forskare eller samarbete med ett eller flera universitet med AI-forskning.
 • Erfarenhet av AI och dess tillämpningar inom hälso- och sjukvård.

Former för projektdeltagande

Förstudien bedrivs av Inera AB som ansvarar för styrning av projektet, samordning och beslut kring vilka datamängder och processer som prioriteras under projektperioden. Deltagande leverantörer ansvarar för att bidra med och finansiera de egna personella och tekniska resurser som krävs för deltagandet.

Fokus i förstudien är lärande. Leverantören behöver avsätta tid för visst gemensamt arbete och kunna finnas till hands löpande för frågor och avstämningar, samt bidra kompetensmässigt till analyser av resultat.

Projektet kommer att delas upp i tre faser; uppstart med gemensam framtagning av realistiska mål och önskade resultat. genomförandefas och slutligen en kortare avslutande analysfas. Tidsramen för projektet är 2018, med en tänkt genomförandefas på 4-6 månader. En mer exakt tidplan diskuteras fram med de leverantörer som anmäler intresse och som uppfyller villkoren.

Varje part i projektet ansvarar för sina egna kostnader och ingen ersättning sker mellan parterna.

Ägande och nyttjande av resultat 

De system och den data som parterna använder i projektet ägs fortsatt av den som tillförde detta till projektet. Ägande och nyttjande av resultat i projektet avtalas om inför projektstart.

Tidsram

Inera AB önskar svar på denna inbjudan från intresserade leverantörer senast den 20 februari 2018. Dialog sker successivt med leverantörer som anmäler intresse då projektformer, tidplan och detaljer diskuteras inför ett eventuellt avtal. Projektstart beräknas ske i mars 2018. Inera reserverar sig för möjligheten att avbryta förberedelserna och besluta om att inte genomföra förstudien om skäl finns för detta under diskussionen inför avtalsskrivande och projektstart.

Kontakt

För intresseanmälan, skicka e-post till Maria Ekendahl, projektledare på Inera.

Bifoga kort beskrivning av leverantören och på vilket sätt denna uppfyller villkoren i inbjudan, samt e-post och telefonnummer till en kontaktperson som kan vara tillgänglig för frågor och mötesbokning i närtid.

För frågor, kontakta Maria Ekendahl på e-post eller telefon 076 - 5430131.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan