Gå till innehåll

Identitet och åtkomsthantering i kommuner

Ineras tjänster för identifiering och åtkomsthantering är idag ett väl inarbetat koncept inom vård- och omsorg, där SITHS identifieringstjänst har en stor spridning och användning. Det finns ett behov av att tydliggöra om och i så fall hur Ineras identifieringstjänst kan användas i ett bredare perspektiv inom kommunerna.

Ineras identifieringstjänst används redan i alla kommuner i Sverige, i första hand för åtkomst till tjänsterna Pascal och NPÖ, men SITHS-kort används också exempelvis för inpassering, utskrifter och signering. För att åstadkomma en gemensam standard för identitet och åtkomst och möjliggöra en inloggning till relevanta verksamhetssystem (single sign on) krävs dock ett strategiskt arbete som berör kataloger, kodverk och behörighetsmodeller samt hur och när de ska införas i kommunernas verksamhetssystem.

Kommunerna saknar gemensamma verksamhetskrav

Gemensamma verksamhetskrav för den kommunala sektorn saknas, varför ett omfattande arbete behöver bedrivas i nära samarbete med expertis från kommunerna, följt av ett nationellt införande. En möjlighet är att bredda ändamålet för katalogtjänst HSA från vård och omsorg till att på lång sikt stödja behörighetshantering i hela den kommunala sektorn. Detta skulle kunna ligga till grund för införande och användning av SITHS och SITHS e-id för åtkomst till alla kommunernas verksamhetssystem.

Inera har påbörjat arbetet med en förstudie

Med tanke på kommunernas breda uppdrag och bristen på samordning prioriteras socialtjänsten och skolan inom Ineras verksamhetsstrategi vilket därför ska vara fokus för en möjlig utvecklingsinsats, för att sedan följas av flera områden. Insatserna kan även ligga till grund för att successivt stödja kommunerna i arbetet att bilda gemensamma kundgrupper för samordnad kravställning gentemot sina leverantörer.

Den långsiktiga målbilden är att stödja kommunernas kravställning gentemot leverantörer av verksamhetssystem och åstadkomma ett samordnat ramverk för identitet och åtkomst i hela den kommunala sektorn. Medarbetarna i kommunerna skulle då få åtkomst till flera av de verksamhetssystem man har behörighet till - med en enda inloggning på ett säkert sätt.

Förstudiearbetet utgår från existerande tjänster och idag gällande referensarkitektur för identitet och åtkomst, men om det behövs kommer också förslag på förändringar och tillägg till referensarkitekturen att läggas fram. Förstudien beaktar även aspekter runt federationer, primärt de befintliga inom skola och vård (Skolfederationen och SAMBI).

Resultatet av uppdraget ska kunna utgöra grund för intresseanmälan till kommunerna via Ineras programråd.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan