Gå till innehåll

Förstudie om Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Ineras förstudie om en digital sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden är färdig. Förstudien beskriver hur invånare med komplexa vårdbehov ska få en samordnad överblick över tider, aktiviteter, kontakter och planer. Målet är att detta ska vara möjligt oavsett om flera vårdgivare är involverade.

Sammanhållen planering är en del av Patientkontrakt, ett initiativ som ska stödja realiseringen av personcentrerad vård. Fokus är vad som är viktigt för invånaren och bygger på gemensamma överenskommelser mellan patienten och den som utför vården.

- Visionen är att invånaren i högre grad ska kunna bli medskapare i sin egen vård, ta egna initiativ för att förbättra sin hälsa säger Eva Lindholm, förstudiens projektledare. Även närstående är en viktig resurs som också behöver stöd för att kunna stödja.

Förstudiens utredning visar att invånaren idag bara i undantagsfall kan ta del av sina planer digitalt, detta trots att många olika planer skapas i vårdsystemen. Därför bygger förstudiens förslag på att den information som redan finns vårdsystemen lyfts upp och speglas på 1177 Vårdguiden. För att förenkla och stödja invånarens möjlighet till planering föreslås utveckling av en översikt som visar tider, aktiviteter, kontaktuppgifter, överenskommelser, planer mm.

En förutsättning är emellertid att informationen är strukturerat på ett gemensamt överenskommet sätt. Flera aktörer behöver samverka för att realisera en sammanhållen digital plan. Inera föreslår ett informatikarbete tillsammans med regioner, kommuner, vårdsystemleverantörer och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att få samsyn om vilken information som ska lyftas till en översikt och hur den informationen behöver struktureras.

- Men det räcker inte med teknisk utveckling utan det krävs även verksamhetsutveckling i regionerna och kommunerna, nya arbetssätt, för att åstadkomma den önskvärda förändringen säger Eva Lindholm.

Intentionerna med en sammanhållen digital planering överensstämmer väl med 1177 Vårdguidens målbild om att vara en samlingsplats för invånarens möjlighet att kommunicera med både vård och omsorg.

Inera rekommenderar en utveckling under tre år. Nu pågår en dialog om en fortsättning mellan SKR och Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan