Gå till innehåll

1177 Vårdguiden utvecklas för att bättre stödja första linjens vård

Ineras styrelse och majoriteten av alla landsting och regioner ställer sig bakom den målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens framtida roll som presenterades i en rapport i våras. En avsiktsförklaring som skickades ut i juli beskriver hur ny infrastruktur och 1177 Vårdguiden ska utvecklas för att ge stöd åt första linjens vård. I ett program som nu sätts upp ska Inera driva arbetet i samverkan med landsting, regioner och privata vårdgivare.

Inera har under våren tillsammans med landstingen och regionerna tagit fram en målbild som presenteras i en rapport och som beskriver hur både infrastruktur och 1177 Vårdguiden bör utvecklas med hjälp av digitala tjänster och funktioner för att ge bättre stöd åt första linjens vård.

Bakgrunden är den omställning som vården går igenom där första linjens vård i form av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler till olika vårdkompetenser bedöms kunna ha en ännu mer central roll för att vägleda de breda patientströmmarna rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och resurseffektivitet. Devisen är digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Oavsett om man kontaktar vården muntligt eller digitalt, för enkla åkommor eller kroniska besvär, ska man vägledas till rätt vårdnivå- och instans och informationen ska följa med hela vägen oavsett var i vården patienten hamnar.

I en tidigare rapport konstaterade Inera att 1177 Vårdguiden på telefon kan effektiviseras med automatisering och även med hjälp av AI men att hänsyn behöver tas till behoven inom hela första linjens vård. Avsikten är att de komponenter som nu ska tas fram ska kunna återanvändas i hela vårdkedjan oavsett utförare av vård och därmed stödja patientens fria vårdval.

Vad innebär ”Första linjens vård”?

I det här sammanhanget innebär första linjens vård en kontakt med vården som initieras av invånaren själv utifrån en hälsorelaterad frågeställning. Kontakten kan ske på flera sätt, genom att invånaren söker digital information, kommunicerar digitalt med en robot alternativt med vårdpersonal, eller träffar vårdpersonal vid ett fysiskt möte.

Vad handlar målbilden om?

Det finns idag en ny marknad av digitala vårdaktörer som drivs privat eller inom landstings- och regiondriven vård. Men olika aktörer behöver samverka i större utsträckning för att stödja invånarna i en sammanhängande vårdprocess, så att information inte låses in eller måste uppges om och om igen. Information måste följa med invånaren och kunna nås av all berörd vårdpersonal samt av robotar som en del av den digitala vården.

Målbilden utgår från att invånaren är huvudaktören i sitt eget ärende och ska kunna göra så mycket som möjligt själv, till exempel söka information, lämna uppgifter om hälsostatus, boka tider och följa upp sina resultat. Hög tillgänglighet ska uppnås genom att delar av ärendeflödet automatiseras och andra delar effektiviseras med stöd av artificiell intelligens men med bibehållen medicinsk kvalitet. Robotar och artificiell intelligens kan bli nya aktörer i ett ärendeflöde, tillsammans med vårdpersonal.

- Målbilden kan vara vägledande när beslut tas om exempelvis organisationsformer och digitala stödsystem inom landstingens och regionernas första linjens vård, både på lokal huvudmannanivå och på nationell samverkansnivå. Och de komponenter som kommer att utvecklas i form av till exempel infrastruktur och medicinska beslutsunderlag kommer att kunna användas av alla aktörer som är involverade i en vårdkedja, landsting, regioner, privata vårdgivare inklusive nätläkare och digitala vårdgivare liksom även kommunal hemsjukvård, förklarar Anette Thalén som är intern beställare till det program som nu sätts upp på Inera för att utveckla 1177 Vårdguiden.

Status

Ett program sätts nu upp för att utveckla de komponenter som ska leda till målbilden och Kim Nordlander har utsetts som programledare. Hon har mångårig erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen och har arbetat med e-hälsa sedan början av 2000-talet. Hon var tidigare chef för 1177 Vårdguiden.

Nästa steg

Nu kommer en programplan att tas fram som ska definiera de delprojekt som ska ingå. En programorganisation ska sättas upp med representanter både internt från Inera och med kopplingar till landsting och regioner.

- En viktig uppgift är att kunna föra en bra dialog och förankring både internt på Inera och med landsting och regioner. Därför ska arbetet ske agilt med små korta leveranser och med transparens så att det går att kontinuerligt följa arbetet. Programmet kommer att bilda arbets- och referensgrupper med representanter från olika intressenter. Många olika marknadsaktörer kommer att kunna dra nytta av utvecklingen som sker, säger programledare Kim Nordlander.

I det initiala arbetet ingår att se över de olika delarna som beskrivs i avsiktsförklaringen samt att undersöka beröringspunkter till parallella pågående projekt och initiativ och se hur de kan kopplas ihop med programmet. Inledningsvis kan fokus exempelvis handla om utveckling av bland annat provtagningstjänst, vidareutvecklad tidbokning och symtomguide, digitala vårdmöten och ett ”Contact Center” som gör det mer flexibelt och tillgängligt för individen att komma i kontakt med hälso- och sjukvården via olika kanaler.

För frågor kontakta programledare Kim Nordlander, kim.nordlander@inera.se. Följ arbetet på inera.se.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan