Gå till innehåll

Vägen till en säkrare läkemedelsanvändning

Ta chansen att delta vid årets mest spännande konferens den 29 november, i arrangemang av Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Delta i diskussioner och lyssna till företrädare för Socialdepartementet och eHälsomyndigheten som tillsammans med SKL och Inera ska reda ut hur en kommande nationell läkemedelslista kommer att kunna samspela med vårdens och omsorgens dokumentation och byggas ihop till en sammanhållen läkemedelsjournal oavsett verksamhetssystem.

Läkemedelsområdet är komplext och bristen på samlad, aktuell information om en persons läkemedelsanvändning leder till omfattande vårdskador som kostar flera miljarder kronor varje år. Läkemedelsområdet regleras av flera olika lagrum och har utretts i omgångar under många år, utan konkreta resultat. Men mycket snart får vi veta om regeringen kommer att ändra lagen och uppdra åt eHälsomyndigheten att utveckla en nationell läkemedelslista.

I väntan på förändrad lagstiftning har Inera och SKL genomfört en förstudie på uppdrag av landsting och regioner. Förstudien har undersökt vad som är möjligt att utveckla för att skapa bättre stöd till läkemedelsprocessen utifrån befintlig lagstiftning och infrastruktur. Förstudien visar att det finns outnyttjade möjligheter inom patientdatalagen. Det innebär att en gemensam lösning kan påbörjas omedelbart och kommer att kunna leda till förbättrad nytta direkt. När lösningen sedan kompletteras med en nationell läkemedelslista ökar nyttan ytterligare. 

Du hittar förstudierapporten med bilagor samt möjlighet till att ge synpunkter till rapporten här.

Inera och SKL har infört begreppet sammanhållen läkemedelsjournal, för att illustrera att lösningen ska stödja mer än ”hitta och titta” i register, och även innehålla möjligheten att arbeta med och uppdatera information över vårdgivargränser, använda beslutsstöd, kommunicera digitalt med andra ordinatörer och annan väsentlig funktionalitet.

Konferensen vänder sig främst till politiker och beslutsfattare i landsting, regioner, kommuner och leverantörer men är också av intresse för läkemedelssakkunniga, verksamhetsutvecklare, IT-upphandlare och patientföreträdare.

Här kan du anmäla dig

 

Tid: 29 november 2017

Plats: Stockholm Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Program

10.00 – 10.30 Inledningsanförande
Agneta Karlsson, statssekreterare vid Socialdepartementet

10.30 – 11.30 En gemensam målbild för nationell läkemedelslista och sammanhållen läkemedelsjournal
Vad kommer den kommande nationella läkemedelslistan att innehålla och hur ska den samspela med relaterad funktionalitet och information i vårdgivarnas verksamhetssystem, som journalhistorik, rekvisitionsläkemedel, vaccinationer, dos-ordinationer, samtyckeshantering, beslutsstöd, notifieringar och ändra- och makulera-funktionalitet? Hur kan de nationella aktörerna stödja vårdgivarna och leverantörerna i arbetet att utforma ett enhetligt och sammanhållet koncept, oavsett verksamhetssystem?
Maarten Sengers, Socialdepartementet
Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten
Christina Kling Hassler, Inera
Helena Palm, SKL

11.30 – 12.00 Erfarenheter från Faelles medicinkort i Danmark
I Danmark finns en nationell läkemedelslista införd och man har ändrat lagstiftningen flera gånger för att stödja konceptet fullt ut. Vad kan vi lära av danskarna och vilka utmaningar har man haft i Danmark?
Lene Aerbo, Sundhedsdatastyrelsen, Danmark

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Tre parallella seminarier att välja mellan

 • Många informationskällor och flera olika lagrum ska skapa en sammanhållen lösning – men hur ska det gå till?
  Vårdgivarna delar redan information med varandra med stöd av patientdatalagen, men det finns fortfarande mycket kvar att realisera inom befintlig lagstiftning och med hjälp av vår gemensamma infrastruktur. Och snart kommer en särskild lag att utformas för en kommande nationell läkemedelslista, som ska samspela med vårdens och omsorgens information och funktionalitet, och integreras i verksamhetssystemen. Seminariet målar upp en målbild för en sammanhållen läkemedelsjournal och diskuterar utmaningar och möjligheter med målbilden, ur ett tekniskt och ett juridiskt perspektiv.
  Johan Eltes, Inera
  Johan Lidén, Swedish Medtech
  Manolis Nymark, Inera
  Pål Resare, SKL

 • IT-frågor är verksamhetsfrågor!
  Det går inte att lösa allt med teknik, tvärtom måste arbetet börja i verksamheten. Om vi ska kunna dela information om patientens läkemedelsbehandlingar på ett smartare sätt, måste vi utveckla nya arbetssätt, diskutera ansvarsfrågor, ensa kodverk och få till en bättre struktur på dokumentationen. Det är ett jättejobb, så var börjar vi? Och vem ska göra vad?
  Elin Karlsson, Läkarförbundet
  David Liljequist, Vårdförbundet
  Caroline Wiklund, Region Jönköping
  Kristin Schoug Bertilsson, SKL
  Christina Kling Hassler, Inera

 • Mer om de danska erfarenheterna
  Vilka erfarenheter har Danmark från införandet av Fælles Medicinkort? Hur har man arbetat med förändring av lagstiftningen? Hur har man genomfört införandet i verksamheterna? Vilka tekniska utmaningar har man haft? Vad borde vi särskilt tänka på i Sverige i arbetet med att dela information om patientens läkemedelsbehandlingar? Vi får en fördjupad bild av hur man arbetat med läkemedelsområdet i Danmark.
  Lene Aerbo, Sundhedsdatastyrelsen

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.20 Viktiga lärdomar från de parallella seminarierna
Vi gör en kort summering från varje seminarium och diskuterar vad vi behöver ta med oss framåt.

15.20 – 15.50 Hur samarbetar vi mot en gemensam målbild?
Slutdebatt med ledande företrädare för några av de centrala aktörerna för genomförandet av ett bättre stöd till läkemedelsprocessn.
Jana Valik, generaldirektör eHälsomyndigheten
Eva Arlander, enhetschef Läkemedelsverket
Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg, SKL
Johan Assarson, vd Inera

15.50 – 16.00 Summering och avrundning