Gå till innehåll

Kundforum

Datum: 23 - 24 oktober

Tid: 09:30 - 16:30

Plats: City Conference Center, Norra Latin, Stockholm

Inera bjöd in till kundforum under två heldagar den 23 - 24 oktober. Kundforum riktades till företrädare för landsting, regioner och kommuner. Under dagarna var det gemensamma föreläsningar, parallella seminarier och stationer för dialog och fokus kring utvalda tjänster och områden.

Syftet med Ineras kundforum var att skapa en dialog och erfarenhetsutbyte mellan företrädare för ägare och kunder och Inera kring verksamhetsbehov.

Fakta 

Dag: 23 oktober klockan 10:00 – 18:00
Dag; 24 oktober klockan 09:00 – 15.30

Målgrupp:  Ineras kundforum vände sig till dem i landsting, region eller kommun som arbetar med området digitalisering, med Ineras tjänster eller inom de områden som Inera verkar inom.

Anmälan: Inbjudan gick ut till medlemmarna i Ineras programråd och kommundirektörerna, som i sin tur skulle skicka vidare inom respektive organisation till dem som skulle anmäla sig till Ineras kundforum.

Program

Nedan program för dagarna, där det finns, går det att ta del av respektive presentation genom att klicka på rubriken.

Tisdag 23 oktober

09:30 - 10:00 Kaffe

10:00 - 12:00 Gemensamma föreläsningar - stora scenen

Aktuellt från Inera
Kort, övergripande information om aktuella frågor och händelser i Ineras verksamhet och fortsatta planeringsarbete.

Inspirationsföreläsning 
Patrik Sundström är programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, och gör i sin föreläsning en omvärldsspaning inom området, lyfter fram möjligheter och utmaningar samt sin egen vision om framtidens digitaliserade vård och omsorg.

En gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden  
Under våren har Inera i dialog med representanter för landsting och regioner arbetat fram en målbild avseende ”Första linjens vård”.  Här får du möjlighet att få en presentation av målbilden, hur vi alla behöver arbeta framåt med att gå från målbild till handling och vilka konsekvenser det får för 1177 Vårdguiden.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Parallella seminarier 

Kommunernas resa mot digitalisering  
Kommunerna är nya ägare till Inera, i syfte att öka samverkan och tempo i digitaliseringen av kommunal verksamhet. Seminariet går igenom och diskuterar grundläggande förutsättningar för digitalisering vad gäller både arkitektur, infrastruktur och principer för verksamhetsutveckling, ledning och styrning.

Informationsförsörjningstjänster 
Informationsförsörjningstjänster är tekniska tjänster på infrastrukturnivå, som stödjer informationsutbyte mellan system på ett standardiserat sätt. Seminariet kommer att innehålla frågeställningar och dialog kring några exempel på informationsförsörjningstjänster, gå igenom målgrupper och nytta, förutsättningar för beställning och anslutning samt vilket stöd Inera kan ge. Några tjänster som kommer att tas upp är Elektronisk remiss, Digital tjänst för högkostnadsskydd och frikort samt Journalinformation för vårdgivare, som är den tjänst som förser Nationell patientöversikt med information.

Tidbokning, införande, användning och utveckling 
Utifrån goda exempel utvecklar vi tillsammans användningskoncept som stöd för införandet av webbtidbok på hemmaplan. Vi kommer också utforska och beskriva vilka kvaliteter som patienterna upplever inom respektive användningskoncept. Vi har med vårt designteam som stöd i arbetet under seminariet.

Plattform för stöd och behandling 

Berättelse från Dalarna

Plattformen för stöd och behandling används nu i alla landsting och regioner inom flera olika verksamhetsområden. Internetbaserade insatser ger ofta lika goda resultat som fysiska besök, men en behandlare kan hjälpa betydligt fler patienter. Nu planerar även flera kommuner för att testa plattformen. Seminariet diskuterar erfarenheter av internetbaserad stöd och behandling, befintliga behandlingsprogram och behov av fortsatt utveckling.

Säker digital kommunikation 
Projektet tar fram det gemensamma sättet att kommunicera säkra meddelanden digitalt inom offentlig sektor och med privata utförare. Vi berättar om årets proof-of-concept som utvärderar SDK-konceptet, standarderna, infrastrukturen och tillitsramverket för att kunna ersätta fax och annan mer manuell kommunikation, och om planerna för att genomföra pilotverksamhet 2019.

14:30 - 15:00 Kaffe och tid för att besöka fokusstationerna

15:00 - 16:30 Parallella seminarier

Målbild första linjens vård och 1177 Vårdguiden  
Under seminariet finns det möjlighet till en fördjupad dialog om rollfördelning och leveransplan för att nå målbilden.

Upphandling och införande av nya system för vårdinformation 
Hur kan Inera bidra till införandet av nya vårdinformationssystem i landsting och regioner? Utifrån erfarenheter presenterar Inera de möjligheter och de utmaningar som de upphandlande landstingen har framför sig, och hur anslutningen till Ineras tjänster bör hanteras.

Nationell patientöversikt, NPÖ 
Landsting, regioner och kommuner har länge utbytt patientinformation via NPÖ. Kommunerna är de största användarna, och står nu även i begrepp att börja producera information till portalen. Seminariet fokuserar på erfarenhetsutbyte och diskuterar användningsområden samt metoder att ytterligare öka kännedomen, nyttan och användningen av tjänsten.

Juridik, avtal och säkerhet – hur hänger det ihop 
Seminariet fokuserar på frågor om avtal, juridik och informationssäkerhet kopplat till digitalisering och Ineras tjänster. Ineras jurister och experter på informationssäkerhet medverkar och svarar på frågor.

Anslutning till nationell läkemedelslista och rekvisitionsläkemedel  
Vad innehåller den nya lagen om nationell läkemedelslista och vilka läkemedel omfattar den inte? Hur ska vi göra för att klara införandet; verksamhetsmässigt, juridiskt, tekniskt och i tid?

16:30 - 18:00 Mingel med alkoholfri dryck och tilltugg samt tid för att besöka fokusstationerna

Onsdag 24 oktober

08:30 - 09:00 Kaffe

09:00 - 10:30 Gemensamma föreläsningar - stora scenen

Summering från gårdagen och inledning till dagen.

Inspirationsföreläsning 
Kristina Sundin Jonsson är kommunchef i Skellefteå och ledamot i Ineras styrelse. Hon kommer att prata om sina erfarenheter av digitalisering i kommunal verksamhet, de möjligheter och utmaningar hon ser inom området samt berätta om sin vision om det framtida, digitala välfärdssamhället.

E-identitet för offentlig sektor och infrastrukturens möjligheter 
E-identitet för offentlig sektor, Efos ska ersätta det tidigare SITHS-kortet men även innehålla utökad funktionalitet. Den långsiktiga avsikten är att Efos, tillsammans med relaterad infrastruktur som exempelvis HSA katalogtjänst, Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten, ska kunna utgöra en grundläggande standard för identitet och åtkomst till e-tjänster och verksamhetssystem i hela den offentliga sektorn.

10:40 - 12:00 Parallella seminarier

Målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden 
Under seminariet finns det möjlighet till en fördjupad dialog om rollfördelning och leveransplan för att nå målbilden. Seminariet är en upprepning från 23 oktober.

Nationella och regionala tjänsteplattformar – ryggmärgen i svensk e-hälsa
Ineras nationella tjänsteplattform bildar tillsammans med regionala installationer ett ekosystem för utbyte av patientinformation. Omkring en miljard anrop görs varje år via den nationella plattformen. Seminariet diskuterar fortsatt utveckling och användning av konceptet.

eKlient underlättar arbetet för lokala IT-avdelningar  
Genom att ta del av eKlients erbjudande får man tillgång till moderna verktyg och lösningar. Detta bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av den digitala arbetsplatsen för det offentliga Sverige.

Workshop med representanter från kommunal verksamhet 
Under hösten genomför Inera en kartläggning av kommunernas behov och efterfrågan på Ineras tjänster. Denna workshop ger dig som medarbetare i kommun en möjlighet att få insyn och reflektera kring studiens slutsatser.

E-identitet för offentlig sektor, Efos och infrastrukturens möjligheter

Presentation del 1 
Presentation del 2

Tid och möjlighet till fördjupning och dialog kring Ineras IdP, autentiseringstjänst, och personuppgiftstjänsten.

12:00 - 13:15 Lunch och tid för att besöka fokusstationer

13:15 - 14:30 Parallella seminarier

Youmo 
UMO.se tog fram webbplatsen Youmo.se i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Youmo.se är en webbplats med information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar på olika språk. Allt innehåll finns på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Bakgrunden är att många unga nyanlända inte vet var de ska få tag på information om just hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Kommunernas resa mot digitalisering 
Kommunerna är nya ägare till Inera, i syfte att öka samverkan och tempo i digitaliseringen av kommunal verksamhet. Seminariet går igenom och diskuterar grundläggande förutsättningar för digitalisering vad gäller både arkitektur, infrastruktur och principer för verksamhetsutveckling, ledning och styrning, och är en upprepning från 23 oktober.

Biverkningsrapportering och Nitha 
Tillsammans med läkemedelsverket har Inera tagit fram en tjänst som ska underlätta rapporteringen av biverkningar vid användning av läkemedel i sjukvården. Biverkningsrapportering identifiera biverkningar men underlättar också möjligheten att rapportera dem vidare till läkemedelsverket, allt för en säkrare läkemedelsanvändning och minskade kostnader inom hälso- och sjukvård. 

Nitha är ett nationellt it-stöd för händelseanalys. Nitha består dels av en operativ del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av händelser inom vården, enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en Kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter.

Plattform för stöd och behandling
Plattformen för stöd och behandling används nu i alla landsting och regioner inom flera olika verksamhetsområden. Internetbaserade insatser ger ofta lika goda resultat som fysiska besök, men en behandlare kan hjälpa betydligt fler patienter. Nu planerar även flera kommuner för att testa plattformen. Seminariet diskuterar erfarenheter av internetbaserad stöd och behandling, befintliga behandlingsprogram och behov av fortsatt utveckling, och är en upprepning från 23 oktober.

Säker digital kommunikation 
Projektet tar fram det gemensamma sättet att kommunicera säkra meddelanden digitalt inom offentlig sektor och med privata utförare. Vi berättar om årets proof-of-concept som utvärderar SDK-konceptet, standarderna, infrastrukturen och tillitsramverket för att kunna ersätta fax och annan mer manuell kommunikation, och om planerna för att genomföra pilotverksamhet 2019.

14:30 Summering  - stora scenen

15:00 Kaffe

Fokusstationer

Båda dagarna finns det stationer i stora hörsalen (öppna under kaffet, lunchen och mingel) med tid för samtal, demonstrationer och fakta kring aktuella områden. Ämnen för stationerna båda dagarna är:

  • Nationell patientöversikt
  • Rådgivningsstödet webb
  • Stöd och behandling
  • Infrastruktur, plattform för öppna data, regional tjänsteplattform
    (inkl. PU-tjänst och e-klient)
  • Nitha
  • Intygstjänsten
  • Hjälpmedelstjänsten
  • Test och kvalitetssäkring (Nordic Medtest)
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan