Gå till innehåll

Parallella seminarier 22 oktober

Dessa parallella seminarier kan du välja mellan på kundforum den 22 oktober.

För tider senare under dagen scrolla nedåt.

Klockan 10:00 - 11:00

eKlient underlättar arbetet för lokala IT-avdelningar
eKlient har till uppdrag att ta fram riktlinjer och standards samt tekniska lösningar och verktyg för att möjliggöra en effektiv, säker och automatiserad hantering av IT arbetsplatser. Detta bidrar i sin tur till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av den digitala arbetsplatsen för det offentliga Sverige.

YOUMO.se
Youmo är en sajt från UMO med information om kroppen, sex och hälsa på arabiska, dari, somaliska, tigrinska, engelska och lätt svenska. I höst lanseras ett nytt material för gymnasiets språkintroduktionsprogram. Det ska göra det lättare för lärare att använda Youmo i undervisningen.

Arkitekturgemenskapen - den nya kraften
Ett strukturerat samarbete mellan arkitekter från olika organisationer möjliggör gemensamma arkitekturer som övriga kommuner och sektorns leverantörer kan återanvända. Inom Arkitekturgemenskapen jobbar de som kan och vill tillsammans i arbetsgrupper utifrån faktiska verksamhetsbehov och redan gjorda erfarenheter för att producera arkitekturer som fungerar för så många organisationer som möjligt.

Utomlänsfakturering
Den nationella tjänsten Utomlänsfakturering gör det möjligt att på ett säkert och standardiserat sätt överföra fakturaunderlag mellan olika regioner. Tjänsten har tagits fram för att möta en förväntad ökning av antalet patienter som får vård utanför hemlandstinget, och därmed en ökande fakturering. Fakturaunderlaget skapas i vårdsystemet och skickas via Ineras tjänst. Själva fakturan skapas av ekonomisystemet och skickas separat (inte via Inera). Vid mottagandet av faktura och fakturaunderlag matchas dessa och betalning sker.

Klockan 11:00 - 12:00

Hur kan Inera underlätta och effektivisera arbetet med verifiering och kvalitetssäkring?
Presentation av befintliga tjänster inom verifiering vid t.ex. anslutning till Ineras tjänster, hur den nyligen etablerade Öppna Testmiljön kan användas samt vilket stöd som ges runt testdata t.ex för testpersoner i PU-tjänsten.

Digitalisering från Sorsele till Malmö – hur ska Inera klara uppdraget?
Kommunerna är nya ägare till det tidigare helt regionägda digitaliseringsbolaget Inera. Inom det kommunala uppdraget har Inera genomfört en omfattande studie för att undersöka kommunernas förutsättningar och behov. Ineras omvärldsanalytiker Anderas Leifsson presenterar resultatet som pekar på stora utmaningar men också möjliga vägar framåt.

Projektet: Första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden på telefon nya kanaler
Vi presenterar i seminariet projektet som har till uppdrag att undersöka om videosamtal och bild i sjukvårdsrådgivningen bidrar till att fler ärenden kan avslutas hos sjukvårdsrådgivningen. Det man också vill ta reda på är om det blir en högre kvalitet i bedömningarna, en bättre kommunikation mellan sjuksköterska och inringare och om de två nya kanalerna bild och video möter invånarnas förväntningar på vården.

Referensarkitektur för grunddata och katalog
Referensarkitekturen för grunddata och katalog skapar förutsättningar för semantisk och teknisk interoperabilitet vid hantering av och åtkomst till grund- och masterdata, och för utformningen av olika typer av katalogtjänster. Vi berättar mer om arkitekturen, erfarenheter från projektet, hur den förhåller sig till andra relaterade arbeten på området och hur den är tänkt att användas av regioner, kommuner och systemleverantörer.

Lär dig mer om läkemedelstjänsterna, Sil, Pascal samt Sebra
Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) innehåller kvalitetsgranskad information om läkemedel från många olika källor. Sil används bland annat av läkare för att skapa e-recept och som beslutsstöd. Pascal är en webbapplikation för vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som också tillåter digital rapportering till Läkemedelsverket. Syftet med Sebra är att stödja dem som utför vård och behandling inom hälso- och sjukvård samt att effektivisera rapporteringen av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. 

Klockan 13:00 - 14:00

Upptäck sjukdomsutbrott och andra hälsorisker med Hälsoläge NYTT
Hälsoläge är en tjänst som ger regioner, kommuner och statliga aktörer nya och bättre möjligheter att upptäcka sjukdomsutbrott och hälsorisker. Tack vare Hälsoläge går det även att följa befolkningens hälsa i realtid. Hälsoläge utvecklades efter de två stora dricksvattenutbrotten i Östersund och Skellefteå 2010-2011. Hälsoläge baserar sig på data från 1177 Vårdguiden på telefon för att tidigt hitta lokala och regionala utbrott och stoppa dem.

Inspel till Ineras kommunerbjudande
I augusti etablerades Ineras nya kommunavdelning som har uppdraget att bli ett internt kompetenscenter inom kommunal verksamhet och utarbeta ett samlat erbjudande till kommunerna. Under seminariet presenterar vi inriktningen i erbjudandet och tar emot och diskuterar nya inspel från deltagarna.

Informationsutlämning till kvalitetsregister
Kom och hör mer om den blivande tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister som snart kommer vara tillgänglig. Tjänsten syftar till att minimera dubbelregistrering för vårdpersonalen vid rapportering till olika Kvalitetsregister. När vårdpersonal skall rapportera till Kvalitetsregister hämtar tjänsten information från vårdgivarnas journalinformationssystem och Kvalitetsregistrens formulär blir delvis förifyllda med information från patientens journal.

Anslutning via Agent
För kunder som vill använda Ineras tjänster, men som vill slippa hantera den tekniska anslutningen till Ineras infrastruktur, finns möjlighet att ansluta via en agent. En agent förmedlar Ineras tjänster till kunden via sin egen anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård och omsorg
Tjänsten har en viktig roll när det gäller att möta de utmaningar som vård och omsorg står inför. Befolkningen lever allt längre och kraven på att finnas tillhands ökar, samtidigt som personal och ekonomiska resurser för att ge vård och omsorg minskar. Istället för att ligga på sjukhus kan patienter till exempel vårdas i hemmet genom videomöten, sjukhus kan samla läkarexpertis från hela Sverige vid ett och samma tillfälle, vårdplaneringsmöten kan genomföras snabbare och effektivare med video.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan