Gå till innehåll

Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård

Datum: 26 september

Tid: 09:30 - 16:00

I september 2018 bjöd Inera in till konferensen Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård – hur svårt kan det vara att boka tid på nätet?

Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället, och det är en självklarhet för oss att kunna kommunicera digitalt, boka resor och möten, läsa nyheter, shoppa, deklarera, utföra tjänster eller ansöka om olika tillstånd digitalt. Men bara två av tio medborgare tycker att landstingen och kommunerna uppfyller förväntningarna på digital service. För att klara välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning och svårigheter att rekrytera personal till vård och omsorg behöver vi ställa om och låta invånare och patienter bli mer delaktiga och ta ett större ansvar för sin egen hälsa.

Hur svårt kan det egentligen vara? Jo, det kan vara väldigt svårt eftersom omställningen framför allt handlar om verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt, inte bara om att införa nya it-stöd. Och verksamhetsutveckling kräver eldsjälar och starka ledare med förändringsvilja.

Detta diskuterades vid en nationell konferens, som riktade sig till politiker, beslutsfattare, ledare och strateger i landsting, regioner, kommuner, myndigheter och leverantörer. Tillfälle gavs till att lyssna på spännande talare och att nätverka med kolleger. Konferensen behandlade både långsiktiga, strategiska frågor kring verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och konkreta tips och erfarenheter från införande av webbtidbokning.

Film och presentationer från dagen

Se konferensen i efterhand följ länken i blocket. Agenda för dagen ser du längre ner på sidan.

Medverkande vid konferensen bland andra: Peter Graf, vd Tiohundra, Britta Wallgren, landschef för Capio Sverige, Anette Nilsson, projektledare Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Göran Runesson, vårdcentralschef och Fredrik Sargren, e-hälsostrateg, Region Jönköpings län och Dan Ericsson, Ortopedkliniken i Oskarshamn.

Hitta dit

City Conferense Center, Norra Latin,Drottninggatan 71b, Stockholm

Agenda

9.30 Kaffe 

10.00 – 10.15 Inledning till dagen
Charlotte Tavelin, projektledare Region Halland
Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Region Jönköpings län
Sofie Zetterström, vice vd Inera

10.15 – 10.45 Den nya digifysiska sjukvården
Vårdkoncernen Capio har kommit långt i att digitalisera vårdprocessen och kombinera digital kontakt med fysiska möten. I juni utsågs Capio till årets förnyare av tidningen Dagens Medicin, för sina digitala vårdtjänster.

Britta Wallgren, chef Capio Sverige

10.45 – 12.00 Hur svårt kan det vara att boka tider på nätet?
-
Erfarenheter, framgångar och utmaningar från några regioner i Sverige

Region Halland satsar stort på breddinförande av webbtidbokning inom all hälso- och sjukvård och folktandvård.  Här berättas om hur vi gör, vad resan lär oss och vilka utmaningar vi möter inom specialistvården på sjukhus och psykiatri, primärvården och övrig vård.

Region Jönköpings län breddinförde webbtidbokning för flera år sedan men införandet i primärvården visade sig vara ganska svårt. Vårdcentralerna med många yrkeskompetenser och stora patientflöden – varför kom inte resultaten som förväntat och vilken förändringsledning krävdes för att nå framgång.

Charlotte Tavelin, projektledare, Region Halland
Göran Runesson, vårdcentralschef, Region Jönköpings län

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Nästa generation webbtidbok är behovsdriven

En utvärdering av nuvarande användning av webbtidbokning i fyra landsting visar att det finns brister i nuvarande teknik för vissa typer av tidbokning men att tekniken kan fungera bra i andra tidbokningssituationer.  Detta har resulterat i ett utvecklingsprojekt där fördjupade behovsanalyser pågår för att ta fram en behovsdriven målbild för webbtidbokning. Inera utvecklar också ett verksamhetsnära stöd för att främja ett lokalt ägarskap och underlätta införandet.

Daniela Baccarini, interaktionsdesigner Inera
Anders Ferrari, projektledare Inera


13.30 – 14.30 Patientkontrakt – vad är det och varför behövs det?

Patientkontrakt är i grunden en överenskommelse mellan patient och vårdgivare som stödjer ett ökat samskapande vilket ger bättre resultat för patienten och vården. Trots många ambitioner och målsättningar med lagstiftning som stöd så ser vi att områden som tillgänglighet, samordning och delaktighet fortfarandeär en utmaning. För att nå dit behöver vården bli mer personcentreradoch anpassas till dem den är till för.

Ett verksamhetsnära stöd för införande av patientkontrakt kommer att erbjudas till landsting och regioner från SKL i samverkan med Inera. Stödet bygger bland annat på erfarenheter från Ortopedkliniken i Oskarshamn som har mångårig erfarenhet av att driva verksamheten utifrån kundernas behov och med stöd av det de kallar för vårdkontrakt.

Anette Nilsson, projektledare SKL
Dan Ericsson, verksamhetschef Ortopedkliniken i Oskarshamn

14.30 – 15.00 Kaffe 

15.00 – 15.30 Inera stödjer verksamhetsutveckling i landsting, regioner och kommuner med kvalitetssäkrade digitala tjänster, men hur kan Inera stödja nyttorealiseringen?

I utvecklingen av ett verksamhetsnära stöd från Inera kommer erfarenheter från införandet av webbtidbokning användas och här diskuteras. Nyttorealisering måste vara ett aktivt och systematiskt arbete där samtliga dimensioner – människa, teknik, regelverk, process, information och organisation – beaktas och hanteras sammantaget.

Eva Lindholm, samordnare införande och utbildning Inera
Christina Kling Hassler, verksamhetsstrateg Inera

15.30- 16.00 Digitaliseringens fulla potential nås bara med modiga förändringsledare!

Med fokus på patientens behov utvecklar vi vården och omsorgen med hjälp av digitalisering och ändrade arbetssätt i Tiohundra i Norrtälje. Förändringsledning, tillit och mod är nyckeln för att lyckas!

Peter Graf, vd Tiohundra

16.00 – 16.15 Summering och avslutning
Charlotte Tavelin, projektledare Region Halland
Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Region Jönköpings län
Sofie Zetterström, vice vd Inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan