Gå till innehåll

Nyttan med tjänsten

Nyttan med tjänsten Utomlänsfakturering är att tjänsten minimerar det manuella arbetet med fakturaunderlag, förbättrar kontrollen över vad som faktureras, och underlättar uppföljning.

Dessutom innebär tjänsten en både säkrare och mindre kostsam hantering av fakturaunderlag, jämfört med att skicka brev och fax eller att ha egna lokala digitala lösningar.

Värt att poängtera är att tjänsten når sin fulla potential när alla landsting och regioner använder tjänsten för all sin hantering av digitala fakturaunderlag, och inga egna lokala digitala lösningar alls. Då har alla samma rutiner och den digitala överföringen av fakturaunderlagen hanteras säkert via Nationella tjänsteplattformen. En gemensam lösning som Utomlänsfakturering innebär också bättre förutsättningar för patientsäkerheten, eftersom vi kan säkerställa hur känslig patientinformation hanteras genom alla led.