Gå till innehåll

Utomlänsfakturering

Utomlänsfakturering är en tjänst som gör det enkelt och säkert att skicka digitala fakturaunderlag mellan landsting och regioner när en patient får vård utanför sitt eget landsting. Idag hanteras fakturaunderlag oftast genom att man skickar brev eller fax.

Med tjänsten Utomlänsfakturering effektiviseras hanteringen genom att fakturaunderlagen överförs digitalt och säkert via Nationella tjänsteplattformen.

Nyttan med tjänsten

Nyttan med tjänsten Utomlänsfakturering är att tjänsten minimerar det manuella arbetet med fakturaunderlag, förbättrar kontrollen över vad som faktureras, och underlättar uppföljning.

Dessutom innebär tjänsten en både säkrare och mindre kostsam hantering av fakturaunderlag, jämfört med att skicka brev och fax eller att ha egna lokala digitala lösningar.

Värt att poängtera är att tjänsten når sin fulla potential när alla landsting och regioner använder tjänsten för all sin hantering av digitala fakturaunderlag, och inga egna lokala digitala lösningar alls. Då har alla samma rutiner och den digitala överföringen av fakturaunderlagen hanteras säkert via Nationella tjänsteplattformen. En gemensam lösning som Utomlänsfakturering innebär också bättre förutsättningar för patientsäkerheten, eftersom vi kan säkerställa hur känslig patientinformation hanteras genom alla led.

Så erbjuds Utomlänsfakturering

Ineras paketerade lösning för Utomlänsfakturering gör det möjligt att på ett säkert och standardiserat sätt skicka digitala fakturaunderlag mellan organisationer. Tjänsten omfattar flödet av fakturaunderlaget, inte själva fakturan.

Innan en organisation kan använda tjänsten behöver lokala system, som används för att skicka och ta emot fakturaunderlag, anpassas efter tjänstens regelverk.

Ineras erbjudande

Ineras lösning för Utomlänsfakturering säkerställer att överföringen av fakturaunderlag via Nationella tjänsteplattformen sker på ett säkert och effektivt sätt. Förutom anslutningsmöjligheten till Nationella tjänsteplattformen, omfattar tjänsten regelverk för hur tjänsten är anpassad till de lagar och förordningar som gäller för att skicka patientinformation digitalt. Tjänsten omfattar även anvisningar och tekniska specifikationer för hur organisationer ska anpassa sina lokala system till tjänsten.

Illustration över hur Utomlänsfakturering erbjuds

Detta behöver din organisation göra

Innan en organisation kan använda Utomlänsfakturering måste lokala system, som används för att skicka och ta emot fakturaunderlag, anpassas till tjänstens krav. Detta gör din organisation genom att implementera funktionalitet i systemet/en enligt de anvisningar och tekniska specifikationer som Inera tagit fram (till exempel tjänstekontraktsbeskrivning, m.m). Ni måste även ta hänsyn till de lagliga krav som gäller enligt det regelverk som är framtaget för tjänsten. Anpassning av lokala system ingår inte i Ineras erbjudande, men är viktigt att göra för att det ska gå att skicka och ta emot fakturaunderlagen på det sätt som det är tänkt.

Eftersom tjänsten Utomlänsfakturering är utformad för att användas direkt via något av organisationens egna system, har Inera inte utvecklat något eget användargränssnitt för tjänsten, utan även detta ansvarar din organisation för.

När detta är klart kan ni ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen, som fungerar som ett nav/växel för informationsutbytet av fakturaunderlagen mellan alla organisationer som använder tjänsten. Denna anslutning ska också testat och kvalitetssäkras innan personal i verksamheten kan börja använda tjänsten och hantera sina fakturaunderlag.

Om du behöver hjälp

Om din organisation behöver hjälp att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och att anpassa era system efter tjänstens anvisningar och tekniska specifikationer (tjänstekontrakt, m.m.), erbjuder Inera hjälp med detta - till en kostnad. Se aktuella timpriser för konsulthjälp här

Förutsättningar för att använda Utomlänsfakturering

Här kan du läsa vad som gäller för att kunna beställa och använda tjänsten Utomlänsfakturering.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi Utomlänsfakturering till:

  • Landsting och regioner

Beroenden till andra tjänster

Förutom att tjänsten använder Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföringen, är tjänsten beroende av:

  • SITHS funktionscertifikat måste användas för att kunna få en säker kommunikation via Nationella tjänsteplattformen.

Avtal

För att kunna ansluta och använda Utomlänsfakturering måste din organisation ha tecknat dessa avtal med Inera:

  • Kundavtal
  • Personuppgiftsbiträdesavtal

Lagar och regelverk

Eftersom Utomlänsfakturering innebär hantering av bland annat personuppgifter, är Ineras tekniska lösning anpassad att följa dessa lagar:

  • Patientdatalagen (PDL)
  • Personuppgiftslagen (PUL)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Inera tar ansvar för att transporten/överföringen av informationen via Nationella tjänsteplattformen följer dessa lagar. Det är dock upp till respektive organisation som använder sig av tjänsten att anpassa sina lokala system till de lagar och regelverk som gäller för att skicka och ta emot patientuppgifter. Läs mer i de dokument som tagits fram för tjänsten

Pris

Aktuellt pris för Utomlänsfakturering hittar du via länken nedan.

Beställ anslutning till Utomlänsfakturering

Alla landsting och regioner kan ansluta till tjänsten Utomlänsfakturering. Du börjar med att fylla i beställningen via länken nedan.

Beställningen fungerar som en intresseanmälan och när du skickat in den blir du kontaktad av Utomlänsfakturerings förvaltning som hjälper dig vidare i anslutningsprocessen.

Dokument för Utomlänsfakturering

Via länken nedan hittar du dokument som berör Utomlänsfakturering.