Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänster är en nationell tjänst som gör det möjligt för läkare och handläggare att elektroniskt skicka läkarintyg från vården till anslutna mottagare, samt kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan.

Intygstjänster lanserades 2011 och används idag av alla landsting. Till en början var det endast möjligt att skicka intyg direkt från vården till Försäkringskassan men 2013 kopplades tjänsten ihop med en databas där intygen lagras. Därmed blev det möjligt för invånare att själva komma åt sina elektroniska intyg genom invånartjänsten Mina intyg. Det gjorde att flera aktörer kunde ansluta som mottagare av intyg och sedan 2015 går det även att skicka intyg till Transportstyrelsen. Utöver Mina intyg finns idag ytterligare två applikationer som hämtar information från databasen: Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning och Rehabstöd. I Statistiktjänsten kan vårdpersonal följa upp och se samlad statistik över ordinerad sjukskrivning och Rehabstöd gör det möjligt att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. 

Enklare sjukskrivningsprocess

Intygstjänster gör sjukskrivningsprocessen enklare genom att läkaren kan upprätta invånarens läkarintyg direkt i journalsystemet. Efter att invånaren lämnat sitt samtycke kan läkaren överföra intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Därmed slipper både vården och Försäkringskassan onödig pappershantering, handläggningstiden minskar när intyget inte behöver skickas med vanlig post och patienten får ett tidigare beslut om sjukpenning.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Intygstjänster ökar kvaliteten på läkarintygen genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka intyget till mottagaren. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna som mottagare men på sikt kommer flera aktörer att ansluta. Tjänsten har ett ifyllnadsstöd som hjälper läkaren att ge den information som krävs för rättssäkra beslut, och det gör att behovet av kompletteringar minskar. Om det ändå behövs kompletterande information går det, för de intyg som skickats till Försäkringskassan, att få genom en elektronisk funktion för frågor och svar som är kopplad till tjänsten.

Sammantaget ger Intygstjänster flera vinster för invånaren:

 • snabbare hantering av sjukskrivningen
 • likvärdig sjukskrivningsprocess över hela landet
 • Försäkringskassans beslut om sjukpenning baseras på rätt information
 • möjlighet att skicka intyg elektroniskt till flera mottagare.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av läkarintyg följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg, och använder bland annat de gemensamma nationella infrastrukturtjänsterna Katalogtjänst HSA, Identifieringstjänst SITHS och Sjunet i informationsutbytet mellan vården och mottagaren.

För att vårdens tekniska system ska kunna kommunicera med system utanför vården behövs en plattform där meddelanden förs över till ett format som kan läsas av system utanför vården. Lösningen för elektroniska läkarintyg är en tjänst där informationen omvandlas från vårdens tekniska språk RIV (regelverk för interoperabilitet i vården/tekniska anvisningar) till myndigheternas tekniska språk SHS (Spridnings- och hämtningssystem).

Kompletterande tjänster och funktioner

Webcert tillhandahåller möjligheten att strukturerat skicka läkarintyg till Försäkringskassan och Transportstyrelsen samt täcker behovet för landsting och privata vårdgivare som saknar funktioner för elektronisk hantering av intyg och ärendekommunikation i sina vårdsystem. Webcert kan integreras i journalsystemet eller användas som en fristående webbapplikation, exempelvis av privata vårdgivare. 

Mina intyg är en webbapplikation där invånaren kan se och skriva ut sina läkarintyg eller skicka dem vidare elektroniskt till anslutna mottagare. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning visar statistik baserad på alla läkarintyg för sjukpenning (FK 7263) som utfärdats elektroniskt. Statistiktjänsten består av en del med nationell statistik som är tillgänglig för alla utan inloggning, och en del med verksamhets- och landstingsstatistik som kräver behörighet och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Rehabstöd är en webbapplikation som ger en samlad bild över pågående sjukfall på en vårdenhet, och är avsedd för personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Beställa tjänst

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Intygstjänster, kontakta Ineras kundservice för mer information.

Införandeprocess

1. Ansökan om anslutning
Intresseanmälan om anslutning skickas till Inera enligt beskrivning i avsnittet ”Beställa tjänst”

2. Initiering

 • Vid ett initialt möte stämmer parterna av den tekniska anslutningen, går igenom införandeprocessen och material som Inera har tillhandahållit samt fastställer en gemensam tidplan för införandet.
 • Kunden bemannar ett införandeprojekt i enlighet med Ineras instruktioner.
 • Kunden säkerställer att alla förutsättningar för införandet är uppfyllda.

3. Förstudie
Kunden genomför en förstudie där syfte, förutsättningar och avgränsningar sammanställs. Kunden får en förifylld förstudiemall där kunden enbart behöver fylla i de kundspecifika uppgifter som sedan skickas till Ineras kundservice. Förstudien ligger till grund för det fortsatta anslutningsarbetet.

4. Integration
Kunden fyller i och skickar anslutningsblanketter för de nationella testmiljöerna till Ineras kundservice. Anslutningsblanketterna och en detaljerad anslutningsanvisning finns att ladda ner under Införandedokumentation. De tekniska förutsättningarna som utveckling och leverans, certifikat, brandväggsöppningar, etc omhändertas i detta steg.

5. Test
Tester genomförs i testmiljöer anvisade av Inera och i enlighet med Ineras framtagna testanvisningar. Inera ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga testmiljöer, testfall och testdata. Inera ansvarar även för att informera kunden om kriterierna för godkännande av test. 

6. Verifiering
Kunden uppdaterar förstudie med testresultat och skickar den tillsammans med anslutningsblanketter för de nationella produktionsmiljöerna till Ineras kundservice.

7. Anslutning
Produktionssättning sker efter att Inera har godkänt testerna.

8. Avslutning

 • Kunden genomför utbildnings- och informationsinsatser för personal som berörs av införandet. Inera ger stöd vid behov.
 • Kunden överlämnar till lokal förvaltning 
 • Uppföljning av drift sker under två veckor efter produktionssättning och ett driftgodkännande erhålls av Inera efter uteblivna driftstörningar.
 • Införandet avslutas och utvärderas gemensamt av parterna. 

Införandestatus

Mellan 2013 till 2016 har införandeprojekt genomförts i alla landsting och de vårdgivare som har anslutit sina huvudjournalsystem till Intygstjänster har gjort det möjligt för invånare att nå sina läkarintyg via Mina intyg.

Under 2016 har alla landsting även integrerat Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) i sina intygsskrivande applikationer, antingen i sina journalsystem eller genom integration med Webcert.

Under 2017-2018 ska landstingen enligt överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 mellan regeringen och SKL införa en elektronisk lösning för överföring av medicinsk information avseende fyra av Försäkringskassans intyg:

 • Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (kommer att ersätta FK7263)
 • Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

De landsting som valt att göra en integration mellan journalsystemet och Ineras intygsapplikation Webcert kan även välja att utfärda Transportstyrelsens intyg

 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Inera ger införandestöd till leverantörer, landsting och regioner i samarbete med Nordic Medtest och Försäkringskassan. Införandet innebär att landsting och regioner behöver byta till nya tjänstekontrakt.

I tabellen nedan framgår landstingens planerade produktionssättningar under 2017-2018. Tabellen kommer att uppdateras löpande med aktuella datum.

Landsting/RegionJournalystemIntegration med WebcertPlanerad produktionssättning
Landstinget Blekinge NCS Cross/EyeDoc  X September 2018
Landstinget Dalarna TakeCare X April 2018
Region Gotland TakeCare X Q1 2018
Region Gävleborg Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   Q3 2018
Region Gävleborg PMO   Q2 2018
Region Halland VAS X Mars/april 2018
Region Jämtland Härjedalen Cosmic Q2-Q3 2018
Landstinget i Jönköping Cosmic X Q3 2018
Landstinget i Kalmar Cosmic X September 2018
Region Kronoberg Cosmic X April 2018
Region Norrbotten VAS X Mars 2018
Region Skåne Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   Maj 2018
Stockholms läns landsting TakeCare Februari 2018
Landstinget Sörmland NCS Cross/EyeDoc Oktober 2018
Uppsala läns landsting Cosmic X  Q2 2018
Landstinget i Värmland Cosmic December 2017
Västerbottens läns landsting NCS Cross/EyeDoc X Oktober 2018
RegionVästmanland Cosmic X Mars 2018
Landstinget Västernorrland Cross/EyeDoc X December 2018
Västra Götalandsregionen Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   Oktober 2018
Västra Götalandsregionen Asynja Visph X Oktober 2018
Region Örebro NCS Cross + Infomedics/EyeDoc X Oktober 2018 
Region Östergötland Cosmic Q4 2018

Förvalta och använda tjänst

Tjänsten kan användas antingen integrerad i journalsystemet eller via en separat webbapplikation som exempelvis Webcert.

Dokument

På den här sidan finns alla dokument samlade som vänder sig till dig som arbetar hos vårdgivare med att införa Intygstjänster. Sidan uppdateras löpande.

Tjänstebeskrivning

Införandedokumentation Strukturerad medicinsk information

Intygstjänster jobbar bland annat med att skapa förutsättningar för att alla landsting ska kunna ansluta sig till den tekniska lösning för intygsutfärdande och tillhörande ärendekommunikation som utvecklats i nära samarbete mellan SKL/Inera och Försäkringskassan. Många landsting kommer att göra en integration mellan sina befintliga journalsystem och den nationella tjänst/intygsmodul (Webcert) som utvecklats. Den nya tekniska lösningen kommer att möjliggöra för fler intygstyper och för snabbare uppdateringar av frågeformuleringar och hjälptexter.

"Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte" beskriver funktionaliteten för digitalisering av medicinska underlag för förmånerna:

 • Läkarintyg för sjukpenning (i ny version)
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Utöver detta specificeras en förbättrad funktionalitet av befintlig lösning för tillhörande ärendekommunikation (tidigare fråga-svarstjänsten).

För att säkerställa att alla involverade parter har åtkomst till aktuella underlag har vi valt att tillgängliggöra underlagen direkt i ”Intygstjänsters wiki-webbplats” (Confluence) där informationen lagras. Det innebär att ändringar publiceras omedelbart utan att fördröjas av granskningsförfaranden och administrativ hantering.

I dagsläget kräver dessa sidor behörighet men arbete pågår för att göra dessa publika. I väntan på det ber vi er maila projektets funktionsbrevlåda intygstjanster@inera.se för att få information om hur ni får åtkomst till aktuella underlag.

Tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning Intygshantering

Införandedokumentation FMB

Den FMB-integration som används för dagens sjukpenningintyg (FK7263) bygger på att FMB-informationen hämtas från Socialstyrelsen via tjänstekontrakt via nationella tjänsteplattformen (NTjP). Socialstyrelsen vidareutvecklar nu FMB och förbereder för utvecklingen av ett nytt, öppet gränssnitt (applikationsprogrammeringsgränssnitt, API) som Socialstyrelsen kommer att tillhandahålla. Utvecklingen av API:er för FMB påbörjades under våren 2017.

API:erna kommer även att ligga till grund för lanseringen av FMB på en ny webbplats på Socialstyrelsen där FMB, nationella riktlinjer och indikatorer kommer att presenteras tillsammans. FMB kommer att lanseras på webbplatsen i slutet av 2017.

Befintligt tjänstekontrakt kommer finnas kvar så länge nuvarande sjukpenningintyg (FK7263) finns kvar, dvs. tom slutet av 2019. De landsting som integrerar sitt journalsystem med Webcert behöver inte genomföra någon förändring kring FMB då ändringen införs på ett ställe, i Webcert. De landsting som utvecklar själva behöver ansluta till Socialstyrelsens API:er för att hämta FMB-information till det nya sjukpenningintyget.

Socialstyrelsen och Inera har ett nära samarbete för att vidareutveckla funktionaliteten av FMB som stöd vid intygsutfärdandet. I dagsläget beskrivs funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i fritext i FMB. Denna information skulle kunna kodas enligt ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 2003, svensk version) och Socialstyrelsen har påbörjat ett sådant kodningsarbete.

Utveckling av hur det kan användas i Webcert som stöd för intygsutfärdandet prototypas och utvärderas löpande med användare. En större utvärdering av användningen av ICF i FMB kommer att göras innan det eventuellt införs. 

Införandedokumentation Läkarintyg FK 7263

Försäkringskassans läkarintyg FK 7263 och dess ärendekommunikation kommer att finnas kvar en tid men kommer att avvecklas när landstingen/regionerna har anslutit sig till Strukturerad medicinsk information (SMI), se avsnitt ovan. Inga nya anslutningar görs till denna tjänst.

Tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning Läkarintyg FK 7263

Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om hantering av elektroniska läkarintyg.

Visa/Dölj mer information

När en patient själv skriver ut ett intyg, kommer det då vara signerat av ansvarig läkare?

 • Svar på frågan

  Ja, det är endast signerade intyg som är tillgängliga i Mina intyg, så det är inte möjligt för patienten att skriva ut ett intyg som inte är signerat. Det är dock upp till varje journalsystem att bestämma om det ska framgå på utskriften. Projektet rekommenderar att journalsystemet anger det i utskriften.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

När sparas intyget i Intygstjänsten?

 • Svar på frågan

  Intyget sparas i Intygstjänsten när läkaren signerar det i journalsystemet.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vad händer med intyget i Intygstjänsten om patienten begärt rivning av sin journal?

 • Svar på frågan

  Om Inspektionen för vård och omsorg har beviljat en patients ansökan om journalförstöring så kommer berörda intyg raderas från Intygstjänsten. 

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

Är ett intyg giltigt med enbart elektronisk signatur?

 • Svar på frågan

  Ja, det har ingen betydelse för giltigheten om intyget har signerats elektroniskt eller med bläck. Det är dock inte säkert att det framgår på utskriften att ett intyg har signerats elektroniskt. Ineras rekommendation är att det ska framgå, men det är upp till varje journalsystem att bestämma.

  Om en mottagare av ett intyg, exempelvis en arbetsgivare, tvekar kring äktheten så finns möjligheten att vända sig till vårdgivaren för att få signaturen verifierad.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

Måste läkaren alltid inhämta invånarens samtycke innan intyget skickas till Försäkringskassan?

 • Svar på frågan

  I regel ska samtycke alltid inhämtas, men i vissa specifika fall tillåter lagen att intyg skickas utan att invånaren gett sitt samtycke. Om Försäkringskassan begär in komplettering av ett intyg, i fall då läkaren är anställd av en offentlig vårdgivare, så är läkaren skyldig att lämna information till Försäkringskassan utan att inhämta invånarens samtycke. Läkaren måste dock ändå se till att invånaren får ta del av den information som lämnas till Försäkringskassan (utom i vissa undantagsfall då informationen inte ska gå till invånaren).

  Privata vårdgivare med landstingsuppdrag som saknar samverkansavtal, och privata vårdgivare på nationell taxa, är inte skyldiga att lämna information till Försäkringskassan. Om de ändå väljer att göra det så måste de inhämta invånarens samtycke innan de skickar informationen.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Visa/Dölj mer information

När läkaren skickar ett intyg till Försäkringskassan, framgår det då i Mina intyg om patienten har lämnat sitt samtycke till det?

 • Svar på frågan

  Nej, det framgår inte i Mina intyg att läkaren har inhämtat patientens samtycke till att skicka intyget till Försäkringskassan. Men eftersom läkaren inte har rätt att skicka intyg direkt till Försäkringskassan utan patientens samtycke så förutsätts det att samtycke har inhämtats.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Om ett intyg ska förnyas, gäller då det samtycke som patienten gav när det ursprungliga intyget skickades till Försäkringskassan?

 • Svar på frågan

  Nej, invånaren måste alltid ha möjlighet att ta del av innehållet i intyget för att ge sitt samtycke. Det är därför inte möjligt för en läkare att skicka ett förnyat intyg till Försäkringskassan baserat på ett samtycke som invånaren gav vid ett tidigare tillfälle.

  Senast uppdaterat: Fredag 23 september 2016

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna.

Övriga intygstjänster

Intygstjänster omfattar ett antal tilläggstjänster som baseras på informationen i de elektroniskt utfärdade läkarintygen. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga intygstjänsterna.