Gå till innehåll

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation. Detta förutsätter dock att vårdsystem ansluter till dessa tjänster.

Säkerhetstjänsters huvuduppgift är att tillgodose anslutna system med säker autentisering och säker hantering av patientinformation. Tjänsterna är viktiga för att tillgodose lagliga krav på hur patientinformation får hanteras, och för att patienten själv ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation. Säkerhetstjänster kan användas av både lokala och nationella e-tjänster.

Beställ nationella Säkerhetstjänster

I dagsläget erbjuder vi landsting, regioner, kommuner, myndigheter och privata vårdgivare att använda tjänsterna.

 För information om hur du ansluter till nationella Säkerhetstjänster kontakta Ineras kundservice.

Anslutna e-tjänster

Via länken nedan kan du se vilka nationella e-tjänster som har anslutit till Säkerhetstjänster.

Här kan du se vilka nationella e-tjänster som har anslutit till Säkerhetstjänster

Beställ Lokala Säkerhetstjänster

Om din organisation vill installera och använda Lokala Säkerhetstjänster i er egen lokala miljö, ska ni skicka in en beställning och teckna avtal med Inera för att få licens att använda tjänsterna. Vi erbjuder endast landsting och regioner att teckna avtal för lokala Säkerhetstjänster.

När din organisation tecknat detta avtal med Inera har ni rätt att använda alla Säkerhetstjänster som finns tillgängliga för lokalt bruk. Se hur anslutningsprocessen går till

Beställ Lokala Säkerhetstjänster

Tjänster tillgängliga för lokal användning:

Landsting och regioner som använder Lokala Säkerhetstjänster

Via länken nedan kan du se vilka landsting och regioner som använder Lokala Säkerhetstjänster.

Här kan du se vilka landsting och regioner som använder Lokala säkerhetstjänster

Autentiseringstjänst

Autentiseringstjänsten har till uppgift att kontrollera och fastställa en användares identitet vid inloggning i ett IT-system. När en användare loggar in eller loggar ut från ett system sker detta på ett koordinerat sätt.

Det innebär att kontroll av identitet endast behöver göras en gång, oavsett hur många system användaren loggar in i.

Kontrollerar och intygar identitet

När en användare loggar in eller ansluter till ett IT-system måste användarens identitet kontrolleras och fastställas. Detta är Autentiseringstjänstens uppgift. Tjänsten sammanställer användarens uppgifter och intygar att de är korrekta. Denna information lagras sedan i en så kallad biljett, som används som underlag för styrning av rättigheter i de system och tjänster som biljetten används av.

Autentiseringstjänsten kontrollerar identiteten av fysiska personer, inte IT-system eller servrar. Personer inom vård- och omsorg identifierar sig vanligtvis med ett SITHS-kort.

Loggtjänst

Loggtjänsten lagrar information om åtkomstrelaterade händelser från olika system på ett strukturerat sätt. Loggtjänsten innehåller även en rapportfunktion som kan användas för uppföljning av åtkomstloggar.

Syftet med Loggtjänsten är att lagra uppgifter om vem som har begärt och haft åtkomst till en specifik information, samt inom vilket uppdrag åtkomsten skedde. Detta för att man i efterhand ska kunna se om åtkomsten varit berättigad eller inte. Loggtjänsten tar emot åtkomstloggar från vårdsystem som bland annat innehåller uppgifter om användare, vårdenhet, aktuell patient, vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna, samt när detta skedde.

Samtyckestjänst

Samtyckestjänsten registrerar och lagrar information om patientens samtycke till åtkomst av sammanhållen vårddokumentation. Tjänsten kan svara ja eller nej på frågan om en patient har gett sitt samtycke till att information får lämnas ut mellan vårdgivare.

För att vårdpersonalen ska få åtkomst till patientens information hos andra vårdgivare krävs patientens samtycke. Utan samtycke, ingen åtkomst. Detta samtycke lagras i ett samtyckesintyg som innehåller uppgifter inom vilken tidsperiod samtycket ska gälla, och för vilken vårdpersonal/vårdenhet som detta samtycke ska gälla.

Ett samtycke anger alltid vem/vilka som får ta del av patientens information. Vill patienten göra undantag och exkludera en vårdenhet eller liknande, hanteras detta via säkerhetstjänsten Spärr.

Spärrtjänst

Spärrtjänsten registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation inom och mellan vårdgivare.

För att en patient ska kunna spärra information, måste berörd organisation ha informerat patienten om möjligheten till detta, samt vilka konsekvenser detta kan innebära. Patienten kan därefter begära hos vilken vårdenhet/vårdgivare som informationen ska spärras. Det finns möjligheter för vårdgivaren att låta patienten undanta läkemedel och/eller varningar från att bli spärrade. Om det finns en spärr för en patients uppgifter, så gäller den alltid före eventuella registrerade samtycken och patientrelationer.

En spärr fungerar så att patientuppgifter inom en viss vårdenhet (inre spärr) eller inom en vårdgivare (yttre spärr) blir spärrad för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar "utanför" denna vårdenhet eller vårdgivare. Inre spärrar kan tillfälligt hävas, antingen med en patients uttryckliga medgivande eller vid en nödsituation. Den tillfälliga hävningen är tidsbegränsad, och kan återkallas innan tidsbegränsningen gått ut.

Filmer Säkerhetstjänster

Istället för enskilda utbildningstillfällen, har vi tagit fram filmer för Säkerhetstjänster. Ambitionen är att dessa ska täcka det behov av utbildning som finns.

I dessa filmer kan du se hur du administrerar loggrapporter och spärrar i Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt. Filmerna gäller från och med version 2.14 av nationella Säkerhetstjänster, samt 2.15 av lokala Säkerhetstjänster. Filmen som heter Introduktion till logg och spärradminstrationsgränssnittet är lämpligt att börja med. Här kan du också se hur administrationsgränssnittet stödjer användandet av nationellt reservID.

Filmerna täcker de viktigaste funktionerna av administrationsgränssnittet, dock inte exakt alla. En komplett beskrivning av hela administrationsgränssnittet hittar du i Användarhandböckerna som du hittar på denna sida.

Alla filmer om Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt


Säkerhetstjänsternas långsiktiga mål är att följa Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst. Filmen beskriver översiktligt Referensarkitekturens mål och innehåll.

 

Nyheter och nyhetsbrev

Via länkarna nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Säkerhetstjänster.

Pris

Aktuellt pris för Säkerhetstjänster hittar du via länken nedan.

Dokument för Säkerhetstjänster

Via länken nedan hittar du dokument som berör Säkerhetstjänster.