Gå till innehåll

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb utgår från symtom och innehåller cirka 180 medicinska beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader.

Brådskegraderna anger inom vilken tid den vårdsökande behöver komma under vård, men bedömningen kan även leda till att den vårdsökande inte behöver ytterligare vårdkontakt.

Inera uppdaterar och kvalitetssäkrar regelbundet det medicinska innehållet i beslutsunderlagen. Redaktionen som ansvarar för detta består av olika specialister som ser till att innehållet är evidensbaserat och håller hög medicinsk kvalitét. Det medicinska innehållet i Rådgivningsstödet webb är samstämmigt med 1177.se.

Utöver det medicinska beslutsunderlaget finns även länkar till information om en mängd olika sjukdomar, skador och annan medicinsk information samt råd om egenvård.

Rådgivningsstödet webb har en väl utvecklad sökfunktion. Genom att till exempel skriva in ett symtom eller namnet på en kroppsdel kommer du åt ett relevant beslutsunderlag. Det är möjligt att kopiera texter från Rådgivningsstödet webb, men det kan finnas hinder i systemen som texten ska kopieras till som begränsar denna möjlighet. Användaren ansvarar själv för att undersöka om denna möjlighet finns i de system som används.

Mer information om Rådgivningsstödet webb och hur det kan användas finns på 1177.se/rgswebb

Förutsättningar

Rådgivningsstödet webb levereras som en webbapplikation och kan distribueras antingen via Sjunet eller internet.

Sjunet används vanligtvis av verksamheter som bedriver vård inom ett landsting/region, antingen i egen regi eller genom vårdavtal. När det gäller kommunal hälso- och sjukvård eller om vårdutföraren är privat sker åtkomsten till stödet genom personliga konton med inloggning över internet. Att tjänsten Rådgivningsstödet webb ägs och förvaltas av Inera skapar förutsättningar för hög tillgänglighet.

Avtal med Inera är ett krav för användning.

Innan beslutsstödet får användas måste varje användare ha genomgått en utbildning. Genom avtalet med Inera erbjuds utbildning till 1-2 lokala utbildare som sedan ansvarar för utbildningen av all personal som omfattas av avtalet.

Beställa tjänst

Du som vill bli kund behöver inledningsvis teckna ett avtal med Inera för att kunna använda tjänsten.

Detta görs genom att fylla i formulär ”Beställ anslutning till Rådgivningsstödet webb”. Därefter kommer Inera kontakta kunden enligt en fastställd process och vid införandet av tjänsten kommer Inera att erbjuda stöd.

Den organisation/verksamhet som tecknar avtal rekommendera Inera att upprätta en intern förvaltning som framför allt hanterar utbildningar, lokal IT-miljö, och genomför kontinuerlig uppföljning av användning samt kommunicerar förändringar och har en dialog med användarna. I verksamheter som har infört stödet har bildandet av en intern förvaltning varit en framgångsfaktor som inneburit ökad användning av stödet.

En kontaktperson gentemot Inera behöver utses för att verksamheten ska kunna få information som till exempel förändringar och utveckling av Rådgivningsstödet webb. Kontaktpersonen kommer att få erbjudande om att delta på nätverksträffar tillsammans med andra organisationer som använder Rådgivningsstödet webb.

För ansökan om anslutning kontakta Ineras kundservice.

Pris

Beroende på organisation eller verksamhet finns olika prismodeller. Oavsett prismodell tas en uppstartsavgift ut. Uppstartavgiften är en engångskostnad. Abonnemangspris avser ett års användning. Alla aktuella priser för Rådgivningsstödet webb  hittar du här

Nedan kan du se vilken  prismodell som är möjlig för din verksamhet:

Hälso- och sjukvård inom landsting/regioner

Priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd. Rådgivningsstödet webb används över Sjunet och gäller för obegränsat antal användare.

Hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun

Valmöjlighet finns mellan två prismodeller där priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd och beräknas genom x kr/invånare/år.

  • Rådgivningsstödet webb används över internet men gäller för obegränsat antal användare.
  • Priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom x kr/användare/år.

Privat vårdgivare eller övriga som inte ingår i ovanstående kategorier

Endast en prismodell där priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom x kr/användare/år.

Använda tjänst

Du som är kund ansvarar för att användarna i din verksamhet genomgår utbildning i användning av Rådgivningsstödet webb. Inera erbjuder utbildning till lokal utbildare samt utbildningsmaterial för att kunna genomföra utbildning i egen verksamhet.

Varje kund är första linjens support för sina användare, men om du som är kund inte kan hantera ärendet själv erbjuder Inera support samt tar emot felanmälningar.

Felanmälningar och önskan om support görs antingen här eller via länkar i Rådgivningsstödet webb, under fliken ”Om webbplatsen”. Möjlighet att lämna synpunkter kan göras på samma sätt.

Inera har som mål att upprätthålla en hög tillgänglighet till tjänsten, dygnet runt och året runt. Inera kommer att meddela kunder alla planerade driftstopp i skälig tid. Det sker oftast via informationssidan i Rådgivningsstödet webb. I de fall som kunden använder Rådgivningsstödet webb över Sjunet finns beroenden till tjänsten Sjunet. Till exempel kan en begäran om öppning av lokala/regional brandväggar behövas för att få tillgång till Rådgivningsstödet webb.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support