Gå till innehåll

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:

 • En helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård
 • Tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbelarbete
 • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information  eftersom båda har samma källa.

Beställ anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ)

Informationen på den här sidan vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ för att visa eller producera journalinformation.

Införandestöd

För att minimera tidsåtgång och kostnad, samt säkerställa kvalitet i införandeprojektet av NPÖ finns hos Inera ett framtaget införandestöd för vårdgivare.

Införandestödet hos Inera innebär att det finns stöddokument i form av checklistor, utbildningsfilmer, demomiljö, zipfiler med anslutningsanvisningar, som alla vårdgivare kan använda.

Konsumentinförande

Om vårdgivaren planerar att införa NPÖ som arbetsverktyg i verksamheten så behöver rutiner tas fram kring till exempel samtyckeshanteringen, behörighetstilldelning, logguttag och granskning. Vårdgivaren behöver även välja och införa lösning för Tillgänglig patient (TGP). Inera kan hjälpa till med detta om det finns ett behov. Anmälan sker i sådant fall via Kundservice.

Producentinförande 

Vårdgivaren behöver även ansluta sitt vårdsystem till NPÖ. Andra nödvändiga förberedelser i införandet är framtagning av rutinbeskrivningar för åtkomst och en organisation för administration av behörighet och spärrar. En mycket viktig del är att informera patienter om vad sammanhållen journalföring, där NPÖ ingår, innebär för dem. För hälso- och sjukvårdspersonalen krävs utbildning i gränssnittet NPÖ samt i vad patientdatalagen innebär och rutiner behöver tas fram för hur informationen till invånarna ska ske.

Kräver underliggande tjänster

För att NPÖ ska fungera och kunna användas behöver flera underliggande tjänster vara på plats och förberedas. I ett införande av NPÖ så finns det beroenden till:

Patientdatalagen

Patientdatalagen(2008:355)(PDL) trädde i kraft i juli 2008. Det är regeringen som tagit beslut om lagen. Den påverkar på vilket sätt IT-tjänster inom hälso- och sjukvården utformas.

Regeringen vill att hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska bli enklare samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan ska stärkas.

Underlätta informationsutbyte men också skydda patienten

Lagen ska underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och patient. Säkerheten i informationsutbytet är viktig men skyddet av patientens integritet väger tyngre i lagen.

Registrering och behandling av personuppgifter är nödvändig för en fungerande verksamhet, men patienten har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att patienten ska skyddas mot att den personliga integriteten kränks genom att uppgifter om personen databehandlas. Hur det skyddet ska se ut beskrivs i delar av patientdatalagen.

Patientdatalagen kommer att påverka informationshanteringen inom hälso- och sjukvård. För införande av IT-stöd i vården krävs att vårdgivaren (landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare), Socialstyrelsen och andra intressenter är överens hur lagen tolkas och IT-stöden ska utformas utifrån tolkningen.

Patientdatalagen

Mer information

Anslutna vårdgivare

Nedan finns uppgifter om vilka vårdgivare som producerar information till NPÖ samt vilka vårdgivare som använder Nationell patientöversikt, NPÖ.

Alla landsting/regioner använder NPÖ. Här kan du se vilka vårdgivare inom varje landsting/region som visar och/eller tar del av information via Nationell patientöversikt, NPÖ: 

 • Landstinget Blekinge
 • Landstinget Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Landstinget i Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Stockholms läns landsting
 • Landstinget Sörmland
 • Västerbottens läns landsting
 • Landstinget Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Landstinget i Värmland
 • Region Uppsala
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Östergötland
 • Region Örebro län
 • Alla anslutna kommuner
 • Capio S:t Görans Sjukhus

Tillgänglig information

Tillgänglig information är en sammanställning över godkända anslutningar/informationsmängder i NPÖ.

I dokumentet finns en sammanställning av vårdgivare och informationsmängder (tjänstekontrakt) som är tillgängliga till andra vårdgivare via Nationell patientöversikt, NPÖ.

Förvalta och använda tjänst

Utbildning i spärr- och loggadministration

Inom NPÖ används Säkerhetstjänsterna Spärr och Logg. Du som ska administrera
dessa tjänster, är välkommen att titta på webbinarer som utbildningsmaterial.

Läs mer här

Filmer

Det finns fyra filmer, en utbildningsfilm som riktar sig till användare av NPÖ, en om loggrapporter samt en film som beskriver nyttan med NPÖ (svensk och engelsk version).

Filmen/webbinaret för användare av NPÖ går igenom de olika stegen i tjänsten och hur användaren hittar information. Den går bra att se på enskilt när man behöver eller i grupp för att sedan kunna diskutera arbetsmetoder tillsammans. 

Film om NPÖ för användare

Loggrapporter från NPÖ

Nyttan med NPÖ beskrivs i "Filmen om Åke":

Filmen om Åke

Filmen om Åke (engelsk version)

Användningsstatistik

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten.

NPÖ olika miljöer

NPÖ finns tillgänglig i fyra olika miljöer som har olika syften. Inera och NPÖ förvaltningen bär ansvaret för alla miljöer.

NPÖ Produktionsmiljö

https://www.npo.se

https://npo.sjunet.org

HSAID: SE5565594230-BDV

Så här ser det ut i loggverktyget när man ska ta ut NPÖ loggar:

NPÖ NPÖ 1 fram till 8 december 2015

SE165565594230-0014

Nationell patientöversikt NPÖ 2 fram till 3 november 2016

SE2321000016-8ZJV

Nationell patientöversikt NPÖ 2 från och med 4 november 2016

SE5565594230-BDV

Beskrivning och tillgänglighet

Produktionsmiljön är dubblerad och geo-redundant för att möjliggöra drift 24/7. Releaser görs vanligtsvis dagtid, klockan 14-16, utan att NPÖ har nertid.

NPÖ Kvalitetssäkringsmiljö

https://qa.npo.minavardkontakter.se

https://qa.npo2.npo.sjunet.org

HSAID: QA: T_SERVICES_SE165565594230-10KD

Beskrivning

Kvalitetssäkringsmiljön eller QA- miljön, är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera funktionalitet i en produktionslik miljö.

QA är driftsmässigt en mindre miljö samt i vissa avseenden baserad på mockar.

QA miljön används för främst två syften:

 1. Verifiera kommande version av NPÖ2 applikationen (och andra applikationer i miljön)
 2. Verifiera integration mellan källsystem och NPÖ

QA kommer ha nyare versioner av NPÖ vilket kan vara viktigt att förstå när man genomför integrationstester.

Tillgänglighet

QA-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid

QA miljön har samma version som produktionsmiljön förutom under dagar då NPÖ förvaltningen har planerat att verifiera kommande version av NPÖ. Det kan även förekomma störningar under tiden om felsökning behöver göras.

NPÖ SIT- miljö

https://sit.npo.minavardkontakter.se

HSAID: SE2321000016-A2NF

Beskrivning

System-integrationstest (SIT) miljön är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera integration i en miljö som har samma version som produktion.

SIT är en enkel miljö som i vissa avseenden baserad på mockar som ska användas för att verifiera en ny anslutning eller förändring av befintlig anslutning.

Tillgänglighet:

SIT-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid. SIT uppgraderas samtidigt med produktionsmiljön.

NPÖ Demonstrationsmiljö

http://demo.npo.se

Beskrivning

Demo kräver ingen inloggning och kan användas för utbildning och felsökning av NPÖ.

All information är testdata. Demo uppgraderas samtidigt med produktionsmiljön.

Testpatienter:

199701062383 Fiona
Andersdotter
Innehåller
verklighetslik testdata med variation i innehållsstruktur
193601286499 Egon
Johansson
Innehåller
specifika varianter för respektive tjänstekontrakt, samt en post per kontrakt
där VG/VE-information saknas
194602226559 Harry
Harrisson
Poster
med olika sorters spärrar
189908029805 Linda
Johansson
Specialvarianter,
som exempelvis tusentals poster (gjort för vissa TK)
199008199391 Mohamed
Al Samed
Saknar
TGP

Tillgänglighet:
Demo-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid.

I demomiljön kan du se hur applikationen fungerar

Testsida för konsumenter

Du når testsidan för konsumenter via http://testsidan.npo.se

Nationellt ramverk

Syftet med ett nationellt ramverk är att få en gemensam struktur och skapa tillförlitlighet genom att hälso- och sjukvårdspersonalen vet vad de kan förvänta sig att se.

Ineras styrelse beslutade i april 2014 om nationella ramverket för Nationell patientöversikt, NPÖ. Nedan finns ramverket samt en beskrivning om bakgrunden till beslutet. Ramverket har tagits fram tillsammans med alla vårdgivare som är anslutna som producenter i NPÖ.

Bakgrund och arbetssätt

Förvaltningsgruppen för Nationell patientöversikt, NPÖ, genomförde två workshops (november 2013 och februari 2014) där de vårdgivare som producerar information till NPÖ bjudits in. Diskussioner fördes kring vilken information som behöver tillgängliggöras i NPÖ.

NPÖ:s referensgrupp, vård- och omsorgsdokumentation har haft i uppdrag under 2013 av NPÖ:s förvaltningsgrupp att ta fram en prioritering av vilken information som bör prioriteras i NPÖ.

De informationsmängder som rekommenderas för kommunerna utgår från arbetet med NPÖ 2 projektet.

Resultatet från detta arbete har resulterat i framtagande av ett förslag till: Rekommendation för producerande vårdgivare till Nationella Patientöversikten, NPÖ.  

Ineras styrelse beslutade att detta ska gälla som ett nationellt ramverk för producenter till Nationell patientöversikt. Ett nationellt ramverk ger förankring och en gemensam struktur, samt tillförlitlighet vad som visas och vad hälso- och sjukvårdspersonalen kan förvänta sig att se.

Vårdgivare som inte kan uppfylla ramverket ansvarar för att rapportera avvikelse till Ineras programkontor.

Omfattning, dvs. hur många vårdenheter som producerar information och verksamheter som undantas behöver diskuteras vidare. Ramverket bör uppdateras kontinuerligt, samt ska stämmas av med ramverket för Journalen.

Roller och ansvar

Nationell patientöversikts förvaltning

Förvaltningen består av en förvaltningsgrupp som hanterar ärenden för Nationell patientöversikt (NPÖ). I förvaltningsgruppen finns representanter för landsting, regioner och kommuner.

Förvaltningsgrupp

Uppdraget för förvaltningsgruppen är att stödja Ineras arbete med att genomföra förvaltningsplanen för NPÖ.

Förvaltningsgruppen tar ställning i vägvalsfrågor som inte är Ineras ansvar eller ingår i förvaltningsplanen.

NPÖs förvaltningsgrupp samarbetar även med nätverk och referensgrupper för att förankra och diskutera planer.

Förvaltningsgrupper på Inera

Dokument

På den här sidan finns alla dokument samlade som vänder sig till dig som arbetar hos vårdgivare med att införa Nationell patientöversikt, NPÖ.

Visa/Dölj mer information

Informationspaket för sammanhållen journalföring

Anslutning till sammanhållen journalföring, NPÖ

Dokumenten nedan riktar sig till kunder som ska ansluta som tjänsteproducent till sammanhållen journalföring och de e-tjänster som konsumerar informationen.

Anslutning

Inför anslutning behöver vårdgivare, för att få tillgång till test- och produktionsmiljöer, ha fyllt i anslutningsblanketten.

Förstudiemall

Förstudiemallen ska fyllas i av landsting, region eller kommunal systemleverantör inför den tekniska anslutningen. Det finns en förstudiemall anpassad hur du ansluter en konsument eller en producent.

Förstudiemall för anslutning

Tjänstekontraktet GetMedicationHistory

I dokumentet finns beskrivet de svårigheter som kan finnas med det här tjänstekontraktet.

Underlag för godkännande vid End-2-End tester

Syftet med underlaget är att säkerställa att etablering av samverkan mellan en certifierad e-tjänst och en organisations producentanslutningar kan genomföras.

Här nedan kan du titta på hur underlag för godkännande av End-2-End tester ser ut. Observera att dokumentet uppdateras kontinuerligt och är bara för information. I samband med att anslutningsarbetet börjar kommer den uppdaterade, senaste versionen skickas till dig av din kontaktperson på Inera.

Felanmälan NPÖ

Vårdgivaren har ett ansvar att genomföra felsökning för att utesluta lokala fel innan man eskalerar ärendet till Inera.

Principen för felanmälan är att alla ärenden som inte är av lokal karaktär anmäls till Nationell kundservice där de samordnas gentemot leverantörerna av NPÖ, Säkerhetstjänster och Tjänsteplattformen samt övriga anslutna vårdgivare.

För att veta vad som kan lösas lokalt och vad som kan vara aktuellt att felanmäla till Nationell kundservice finns dokumentet "Underlag för felsökning" till hjälp där olika felmeddelanden finns beskrivna med orsak och åtgärd.

När man felanmäler NPÖ till Kundservice gäller följande:

Beskriv

 1. vad som gjordes
 2. vad man förväntade sig
 3. vad resultatet blev

Om man har varit inloggad i NPÖ, skicka med HSA-ID och tidpunkt för felsökning.

Patientinformation får och ska inte följa med i ärendet.

Checklistor

Logg och samtycke

En viktig del av projektet hos vårdgivaren är att få fram riktlinjer för logg och samtycke.

Varje vårdgivare ska ha riktlinjer för hur detta hanteras och dessa tas fram lokalt/regionalt. Patientdatalagen påverkar hur riktlinjerna får utformas.
Vårdgivare behöver ge möjlighet för medarbetare att sköta loggar och dokumentet "Instruktion för att använda Säkerhetstjänsternas gränssnitt" beskriver hur det går till. Informationen vänder sig till HSA administratörer.

TGP dokument

Mappning

Patientdatalagen

Användarmanual

Användarmanualen berättar när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in, vilken information som kan finnas och vilka funktioner NPÖ innehåller.

Klienten innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

Hämta alltid den senaste versionen härifrån, dokumentet kommer uppdateras löpande.

Stödmaterial

Uppgradering av NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) uppgraderas och förbättras. Bland annat utvecklas ett nytt gränssnitt för applikationen.

I början på år 2017 genomförde NPÖ en användarundersökning. Tjänsten fick höga betyg i nyckelfrågor såsom säkerhet, pålitlighet och att tjänsten är viktig. Användarvänligheten fick dock inte lika höga betyg, användarna ansåg bland annat att tjänsten innehöll för få informationsmängder och det framkom även önskemål om mer utbildning och support.

Mot bakgrund till detta bestämde NPÖ förvaltningen och ledningen att påbörja ett utvecklingsarbete som innebär en uppgradering och förbättring av gränssnittet. I utvecklingsarbetet ingår även att ta fram instruktionsfilmer, så kallade webbinarer och annat material som är till nytta för användarna.

Nya NPÖ applikationen

Det nya gränssnittet i NPÖ applikationen kommer bland annat innehålla:

 • fler informationsmängder och utökad funktionalitet
 • ett bättre gränssnitt, likt Journalen
 • en kalenderfunktion samt tidslinje
 • information om driftsstatus
 • möjlighet att lämna synpunkter direkt i applikationen
 • att användaren gör aktiva val för att minimera möjligheteten att se mer information än vad som är nödvändigt

Reslutat från användarundersökningen

Bilden nedan visar en sammanställning av resultatet från användarundersökningen som genomfördes i början på år 2017.

Bilden visar resultat från användarundersökningen för NPÖ som genomfördes 2016.

Här hittar du hela reslutatet från användarundersökningen