Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är en samlad informationstjänst för hjälpmedel i Sverige. Tjänsten omfattar fler än 400 000 ISO-klassificerade hjälpmedel och är uppbyggd kring en databas för hjälpmedelsprodukter och avtal som används gemensamt av sjukvårdshuvudmän (landsting, regioner och kommuner) och hjälpmedelsleverantörer.

Databasen är uppbyggd i olika produktkategorier som bygger på standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi (ISO 9999)”.

Leverantörer av hjälpmedel registrerar sina produkter i tjänsten. Leverantörerna har också möjlighet att skapa en generell prislista med produkter och priser som är tillgänglig för sjukvårdshuvudmännen i Hjälpmedelstjänsten. En leverantör behöver inte ha avtal med sjukvårdshuvudman för att ansluta.

Leverantörer och sjukvårdshuvudmän hanterar gemensamt information om avtal.

Sjukvårdshuvudmän har möjlighet att få en exportfil som innehåller produkt- och avtalsinformation för import till sina lokala system (förskrivarsystem).

Delar av produktinformationen från Hjälpmedelstjänsten presenteras också för invånare på 1177.se, Tema Hjälpmedel. Där kan invånare hitta nationell och regional information om hjälpmedelsprocessen, söka information om specifika hjälpmedelsprodukter och se om hjälpmedlen är tillgängliga i det landsting/region/kommun där invånaren bor.

Beställa tjänst

Två typer av organisationer kan ansluta till tjänsten:

 • sjukvårdshuvudmän som bedriver hjälpmedelsverksamhet
 • leverantörer av hjälpmedel som kan klassificeras enligt ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Så går det till att ansluta:

1. Fyll i och skicka in en ansökan

Firmatecknare hos hjälpmedelsleverantörer alternativt verksamhetschef eller motsvarande hos sjukvårdshuvudmän börjar med att fylla i en ansökan om anslutning.

Ansökan om anslutning för sjukvårdshuvudmän

Ansökan om anslutning för hjälpmedelsleverantörer

Bland de obligatoriska uppgifterna finns bland annat GLN, Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer. GLN används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation. Många företag och organisationer har redan ett GLN utan att veta om det. Om ditt företag har ett GS1 företagsprefix eller ett enstaka nummer så har ni ett eller flera GLN.

Sök efter eller beställ GLN

Utöver grunduppgifter, anger ni även vilka verksamhetsenheter som tekniskt ska ansluta ett system till databasen, exempelvis systemet Sesam.

2. Ansökan granskas och godkänns

Kundservice granskar ansökan och kontrollerar alla uppgifter innan ansökan godkänns.

3. Avtal

När ansökan är godkänd skickas ett digitalt avtal till kunden för signering. Avtalsbilagorna finns här.

4. Inloggningsuppgifter skickas ut

När den anslutande organisationen är registrerad, skickas inloggningsuppgifter till Hjälpmedelstjänsten ut. Inloggningsuppgifterna skickas till den person som har angivits som Rolltillsättare.

5. Fakturering

Den anslutna organisationen faktureras kvartalsvis i förskott.

Avsluta anslutning

Vill en organisation avsluta sin anslutning till Hjälpmedelstjänsten sker detta via särskild blankett om uppsägning.

Avslutning av en anslutning innehåller följande steg:

1. Fylla i och skicka in en formell uppsägning


Blanketten ska skrivas under av firmatecknare hos hjälpmedelsleverantörer alternativt verksamhetschef eller motsvarande hos sjukvårdshuvudmän.
Skicka in blanketten till:
Inera AB
Kundservice
Box 17703
118 93 Stockholm

2. Uppsägningsblanketten kontrolleras

När Kundservice har tagit emot uppsägningen kontrolleras denna och ansvarig person hos den avslutande organisationen kontaktas med information om bekräftelse på uppsägningen.

3. Avslutande fakturering

Inera skickar ut en slutfaktura.

4. Inaktivering av organisationen

När uppsägningstiden är slut inaktiveras den avslutande organisationens aktörer vilket medför att inloggning till Hjälpmedelstjänsten tas bort. En bekräftelse skickas till den anslutande organisationen.

Förvalta och använda tjänst

Ytterst ansvarig för förvaltningen av Hjälpmedelstjänsten är Inera.

Inera är också utförare av första linjens support samt hanterar tjänsteavtalen mellan Inera och tjänstens kunder. Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för IT-förvaltningen och andra linjens support, på uppdrag av Inera.

Hjälpmedelstjänsten är en del i Nationell katalog för produkter och avtal. Nationell katalog för produkter och avtal förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Hjälpmedelstjänsten finansieras till lika stora delar av grupperna sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer. För att ansluta till och använda Hjälpmedelstjänsten, se Beställa tjänst.

Stödtjänster

Om du behöver hjälp med konkreta arbetsuppgifter i Hjälpmedelstjänsten, till exempel:

 • produktunderhåll
 • avtalsunderhåll
 • överlåtelse av produkter och avtal från en organisation till en annan organisation
 • roll- och aktörsunderhåll
 • registervård (exempelvis dubbletter av produkter och flytt av produkter till annan kategori)

kan du beställa arbetsuppgifterna som en stödtjänst.

Så här gör du om du vill beställa stödtjänster

 1. Skapa ett ärende till Kundservice, skriv i ärendet att det handlar om stödtjänst. Beskriv ditt behov så utförligt som möjligt.
 2. Vi analyserar och detaljerar eventuellt era behov, i samråd med er, och diskuterar utförande och tidplan.
 3. Vi uppskattar tidsåtgången och lämnar ett kostnadsförslag.
 4. Ni meddelar om ni accepterar kostnadsförslaget och vill ha arbetet utfört eller inte.

Förutsättning

Din organisation har tecknat tjänsteavtal för Hjälpmedelstjänsten.

Offentlighetsprincipen

Inera och Västra Götalandsregionen, VGR, omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar uppgifter i Hjälpmedelstjänsten måste vara införstådd i att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Inera och VGR.

Generella garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte lämnas.

Regelverk

Regler och annat matnyttigt kring Hjälpmedelstjänsten finner du i Handboken. Klicka på länken nedan om du vill se och läsa den.

Roller och ansvar

Nedan finner du information om tre viktiga roller för Hjälpmedelstjänsten. Alla tre rollerna är behöriga att kontakta Kundservice för support.

Avtalsansvarig

Avtalsansvarig är den person som skrivit på tjänsteavtalet. Både sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer har en avtalsansvarig. Avtalsansvarig är behörig att kontakta Kundservice för support samt att lägga till/ändra Rolltillsättare.

Rolltillsättare

Rolltillsättarens ansvar är att skapa aktörer (användare) som ska arbeta i Hjälpmedelstjänsten och tilldela aktörerna önskade roller i tjänsten. Rolltillsättarens uppgift är vidare att underhålla aktörer, roller och kontaktuppgifter. Rollen Rolltillsättare skapas av Kundservice.

Rolltillsättaren är behörig att kontakta Kundservice för support och att lägga till/ändra ny Rolltillsättare och Expertanvändare.

En organisation behöver alltid ha minst en aktiv Rolltillsättare. Om den befintliga Rolltillsättaren slutar, blir sjuk eller är ledig behöver Rolltillsättaren utsätta en ny Rolltillsättare snarast. Om en organisation blir utan Rolltillsättare kommer organisationens firmatecknare behöva komplettera med ett skriftligt intyg för att utse en ny. Intyget skickas ut från Kundservice.

Anmälan Rolltillsättare

Expertanvändare

Expertanvändare är en funktion som finns hos sjukvårdshuvudmännen. Expertanvändare ska stötta den egna organisationen så långt som möjligt i användarstöd för Hjälpmedelstjänsten och är kanal för supportfrågor från organisationen till Kundservice.

Rolltillsättare hos sjukvårdshuvudmännen är behörig att lägga till/ändra expertanvändare.

Hur många expertanvändare som är lämpligt att ha är mycket beroende på storlek på organisationen, men tre till fyra skulle kunna vara en inriktning för en medelstor organisation.
Hjälpmedelstjänstens kontakt med sjukvårdshuvudmännen sker med expertanvändare.

Expertanvändare ska sprida/inhämta information till/från berörda inom den egna organisationen. Informationen kan exempelvis gälla exportfiler från Hjälpmedelstjänsten eller ändrat/nytt GLN.

Expertanvändare är ingen behörighetsroll som finns i Hjälpmedelstjänsten.

.

Anmälan expertanvändare

Utbildning sjukvårdhuvudmän

För dig som arbetar i Hjälpmedelstjänsten, eller vill lära dig mera om hur tjänsten fungerar, har vi tagit fram några olika utbildningsalternativ. I regel genomförs dessa som heldagsutbildningar.

Beroende på hur mycket förkunskaper du har kan du välja att gå vår grundutbildning och/eller någon fortsättningsutbildning. Du bör gå grundutbildningen före fortsättningsutbildningarna.

Det finns även möjlighet att certifiera sig i tjänsten.

Våra utbildningar planeras löpande, se respektive utbildning för datum och plats. Utbildningarna kan även hållas internt, vid annat datum eller på annan plats.

Vi erbjuder också behovsanpassade utbildningar. Innehåll, tider med mera för dessa bestämmer din organisation tillsammans med utbildarna. 

Grundutbildning

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta med, roll- och aktörsunderhåll, avtalsunderhåll och produktsökning i Hjälpmedelstjänsten.

Under dagen får du en bakgrund och introduktion till Hjälpmedelstjänsten och dess sammanhang samt hur support och förvaltning fungerar.

Förutom en inledande teoretisk del får du tillsammans med de andra deltagarna praktiskt prova på och i ett antal övningar träna de olika momenten. Om du önskar kan du ta med dig egna uppgifter, som vi hjälper dig att utföra i utbildningssyfte.

Du får möjlighet att ställa frågor och samtidigt ta del av erfarenheter, så att du på ett smidigt sätt kommer igång, alternativ vidareutvecklar, ditt sätt att arbeta i Hjälpmedelstjänsten. 

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • kunskap om Hjälpmedelstjänstens sammanhang och struktur
 • förståelse för arbetsflöden och aktiviteter i Hjälpmedelstjänsten
 • praktiskt provat och övat de olika momenten

Målgrupp och förkunskaper

 • Du arbetar med roll- och aktörsunderhåll, avtalsunderhåll eller produktsökning i Hjälpmedelstjänsten, eller kommer att göra det inom en snar framtid.

Aktuella utbildningstillfällen:

 • Tisdag 10 oktober klockan 09:30 - 16:00

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras (nya) lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta med egen dator.

Workshop

Workshop för sjukvårdshuvudmän inklusive certifiering. Denna utbildning i workshop-form vänder sig till dig som vill fördjupa och certifiera dina kunskaper och praktiska färdigheter i att arbeta med Hjälpmedelstjänsten.

Vi börjar med en teoretisk genomgång på drygt 1 timma för att ge alla deltagande samma bakgrund. Resterande tid av dagen får du möjlighet att, med stöd av utbildare, praktiskt träna på de arbetsuppgifter du utför i vardagen. Du kan, under dagen, välja att arbeta i produktionsmiljön eller i utbildningsmiljön. Ta gärna med egna arbetsuppgifter som du vill ha stöd i att utföra.

Du får också möjlighet att ställa frågor och samtidigt ta del av erfarenheter från övriga deltagare, så att du vidareutvecklar ditt sätt att arbeta i Hjälpmedelstjänsten.

Som avslutning på dagen genomför du ett kunskapstest som leder till en certifiering.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • ökad kunskap i aktiviteter och moment som utförs av sjukvårdshuvudmän
 • praktiskt tränat på olika momenten
 • en certifiering av sina färdigheter att arbeta i Hjälpmedelstjänsten

Målgrupp och förkunskaper

 • Du har gått Grundutbildning – Hjälpmedelstjänsten.
 • Du arbetar med roll- och aktörsunderhåll, avtalsunderhåll eller produktsökning i Hjälpmedelstjänsten.

Aktuella utbildningstillfällen:

 • inga aktuella utbildningstillfällen

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta med egen dator.

Utbildning Produkt och avtalssökning

Denna halvdagsutbildning vänder sig till dig som primärt använder Hjälpmedelstjänsten för att söka och hitta avtal samt information kring hjälpmedelsprodukter.

Under utbildningen får du också en kort introduktion till Hjälpmedelstjänsten och information om hur support och förvaltning fungerar.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • kunskap om Hjälpmedelstjänsten och tillhörande produkt- & avtalssökning
 • praktiskt provat produkt- & avtalssökning
 • kunskap om hur support och förvaltning kring Hjälpmedelstjänsten fungerar

Målgrupp och förkunskaper

Du har behov av att söka avtal och produktinformation i Hjälpmedelstjänsten, eller kommer att göra det inom en snar framtid.
För att det ska gå smidigt vill vi att du tar med egen dator.

Aktuella utbildningstillfällen:

 • vi återkommer med nya datum

Aktuella utbildningstillfällen:

 • inga aktuella utbildningstillfällen

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta med egen dator.

Utbudsplanering

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig, eller bli bättre på, att planera och underhålla utbud av hjälpmedelsprodukter i Hjälpmedelstjänsten för visning på 1177.se, Tema Hjälpmedel.

Utbildning bedrivs som heldagsutbildning där förmiddagen ägnas åt bakgrund, teori och frågestund! Under eftermiddagen får den som önskar möjlighet att, med stöd av utbildare, praktiskt träna och utföra de arbetsuppgifter som är kopplade till utbudsplanering. Under eftermiddagen väljer du om du vill arbeta i produktionsmiljön eller i utbildningsmiljön, så ta gärna med egna arbetsuppgifter som du vill ha stöd i att utföra.

Under utbildningen får du också en kort introduktion till Hjälpmedelstjänsten och information om hur support och förvaltning fungerar.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • kunskap om Hjälpmedelstjänsten och utbudsplanering
 • kunskap om hur support och förvaltning kring Hjälpmedelstjänsten fungerar
 • praktiskt provat på utbudsplanering

Målgrupp och förkunskaper

Du har behov av att planera och underhålla utbud av hjälpmedelsprodukter i Hjälpmedelstjänsten för visning på 1177.se, Tema Hjälpmedel, eller kommer att göra det inom en snar framtid.

 Aktuella utbildningstillfällen:

 • Onsdag 11 oktober klockan 09:30 - 16:00 

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras (nya) lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du kan ta med egen dator.

Behovsanpassade utbildningar

Dessa utbildningar anpassas efter era behov och kan genomföras via fysisk utbildning eller kortare webbutbildningar (max 3 timmar). De vänder sig till organisationer som har specifika behov kring utbildning i Hjälpmedelstjänsten och kan även utgå från konkreta arbetsuppgifter i den egna verksamheten.

Behovsanpassade utbildningar kan till exempel handla om avtalsunderhåll eller produkt- och avtalssökning.

Omfattning, tidpunkt och utbildningsplats efter överenskommelse.

Målgrupp och förkunskaper

Du/ni arbetar i Hjälpmedelstjänsten eller kommer att göra det inom en snar framtid.

Kontakt

För kostnadsförslag, frågor eller ytterligare information kontakta Ineras kundservice.

Utbildning leverantörer

För dig som arbetar i Hjälpmedelstjänsten, eller vill lära dig mera om hur tjänsten fungerar, har vi tagit fram några olika utbildningsalternativ. I regel genomförs dessa som heldagsutbildningar.

Beroende på hur mycket förkunskaper du har kan du välja mellan att gå vår grundutbildning och/eller någon fortsättningsutbildning. Du bör gå grundutbildningen före fortsättningsutbildningarna.

Det finns även möjlighet att certifiera sig i tjänsten.

Våra utbildningar planeras löpande, se respektive utbildning för datum och plats. Utbildningarna kan även hållas internt, vid annat datum eller på annan plats.

Vi erbjuder också behovsanpassade utbildningar. Innehåll, tider med mera för dessa bestämmer din organisation tillsammans med utbildarna.

Grundutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med roll- och aktörsunderhåll, produkt - och avtalsunderhåll i Hjälpmedelstjänsten.

Under dagen får du en bakgrund och introduktion till Hjälpmedelstjänsten och dess sammanhang samt hur support och förvaltning fungerar.

Förutom en inledande teoretisk del får du tillsammans med de andra deltagarna praktiskt prova på och i ett antal övningar träna de olika momenten. Om du önskar kan du ta med dig egna uppgifter som vi hjälper dig att utföra i utbildningssyfte.

Du får möjlighet att ställa frågor och samtidigt ta del av erfarenheter så att du på ett smidigt sätt kommer igång, alternativ vidareutvecklar, ditt sätt att arbeta i Hjälpmedelstjänsten.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • kunskap om Hjälpmedelstjänstens sammanhang och struktur
 • förståelse för arbetsflöden och aktiviteter i Hjälpmedelstjänsten
 • praktiskt provat och övat de olika momenten

Målgrupp och förkunskaper

 • Du arbetar med roll- och aktörsunderhåll och produkt- och avtalsunderhåll i Hjälpmedelstjänsten, eller kommer att göra det inom en snar framtid

Aktuella utbildningstillfällen:

 • Tisdag 5 september klockan 09:30 - 16:00

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras (nya) lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta med egen dator.

Workshop

Denna utbildning i workshopform, vänder sig till dig som vill fördjupa och certifiera dina kunskaper och praktiska färdigheter i att arbeta med Hjälpmedelstjänsten.

Denna utbildning i workshopform, vänder sig till dig som vill fördjupa och certifiera dina kunskaper och praktiska färdigheter i att arbeta med Hjälpmedelstjänsten.

Vi börjar med en teoretisk genomgång på drygt 1 timma för att ge alla deltagande samma bakgrund. Under de följande timmarna får du möjlighet att praktiskt träna på de arbetsuppgifter du utför i vardagen, med stöd av utbildare. Under dagen kan du välja att arbeta i produktions- eller i utbildningsmiljö. Ta gärna med egna arbetsuppgifter som du vill ha stöd i att utföra.

Du får också möjlighet att ställa frågor och ta del av erfarenheter från övriga deltagare, så att du vidareutvecklar ditt sätt att arbeta i Hjälpmedelstjänsten.

Som avslutning på dagen genomför du ett kunskapstest som leder till en certifiering.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har deltagaren:

 • ökad kunskap i aktiviteter och moment som utförs av leverantörer
 • praktiskt tränat på olika momenten
 • certifiering av sina färdigheter att arbeta i Hjälpmedelstjänsten

 Målgrupp och förkunskaper

 • Du har gått Grundutbildning - Hjälpmedelstjänsten
 • Du arbetar med roll- och aktörsunderhåll samt produkt - och avtalsunderhåll i Hjälpmedelstjänsten

Aktuella utbildningstillfällen:

 • Onsdag 6 september klockan 09:30 – 16:00

Kostnad, tid, plats och anmälan

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Antalet platser på utbildningarna är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Utbildningarna äger rum i Ineras (nya) lokaler på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm och pågår mellan 09:30 – 16:00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 09:00. Vi är tacksamma om du har möjlighet att ta med egen dator.

Behovsanpassade utbildningar

Dessa utbildningar anpassas efter era behov och kan genomföras via fysisk utbildning eller kortare webbutbildningar (max 3 timmar). De vänder sig till organisationer som har specifika behov kring utbildning i Hjälpmedelstjänsten och kan även utgå från konkreta arbetsuppgifter i den egna verksamheten.

Behovsanpassade utbildningar kan till exempel handla om produkt- och avtalsunderhåll. 

Omfattning, tidpunkt och utbildningsplats efter överenskommelse.

Målgrupp och förkunskaper

Du/ni arbetar i Hjälpmedelstjänsten eller kommer att göra det inom en snar framtid.

Kontakt

För kostnadsförslag, frågor eller ytterligare information kontakta Ineras kundservice.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Hjälpmedelstjänsten. Allt eftersom tjänsten utvecklas, och vi får fler erfarenheter, kommer också denna lista över frågor och svar att utvecklas. För ytterligare information och handledning hänvisas till Handboken, som du finner under Dokument, och Användarmanualen. Användarmanualen finner du under "Hjälp"-knappen när du är inloggad i Hjälpmedelstjänsten.

Visa/Dölj mer information

Varför kan jag inte söka fram min produkt via egenskapen "Leverantörens produktnummer" som endast har ett (1) tecken i produktnumret?

 • Svar på frågan

  Produkter blir inte sökbara om de i egenskapen "Leverantörens produktnummer" endast har ett (1) tecken, produktnumret måste innehålla minst två tecken. Om Leverantörens produktnummer är angivet med ett (1) tecken måste sökningen utföras med fler kriterier i kombination.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Kan jag söka fram mina mallprodukter?

 • Svar på frågan

  Ja, det går att söka fram mallprodukter. Använd ”Avancerad sökning” och klicka i ”Ja” vid ”Är mallprodukt”.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Finns det någon begränsning i hur många tecken jag kan ange i benämningen?

 • Svar på frågan

  Nej, det finns ingen begränsning i antal tecken i benämningen men Handboken säger att benämningen ska hållas så kort möjligt utan att göra avkall på strukturen. I Handboken finns rekommendationer om hur benämningar ska byggas upp och den finns tillgänglig här.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Hur kan jag se vilka kategorier mina produkter ligger i?

 • Svar på frågan

  1. Välj ”Underhåll produkt” (där ser du ”bara” era egna produkter)
  2. Gå till kategorin ISO-klassificerade hjälpmedel (ISO 9999)
  3. Klicka på ”Sök”, då får du en träfflista med alla era produkter där ISO-kategorier framgår. Du kan välja att exportera träfflistan till Excel och där kan du sortera på olika ISO-kategorier.

  Samma sökning går att göra via ”Sök produkt” men då behöver du välja ”Avancerad sökning” och välja leverantör

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Kan jag basera en produkt på flera mallprodukter?

 • Svar på frågan

  Ja, om produkten är ett generellt tillbehör (T) eller reservdel (R) som passar till flertalet olika huvudhjälpmedel.

  Nej, om produkten är ett huvudhjälpmedel (H) kan produkten bara baseras på en mallprodukt. Produkter som baseras på mallprodukten ärver egenskapsvärden från mallprodukt, vilket gör att ett huvudhjälpmedel endast kan baseras på en mallprodukt.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Om jag baserar en produkt på en mallprodukt, försvinner egenskaperna på produkterna?

 • Svar på frågan

  Nej, de ifyllda egenskapsvärdena försvinner inte. Produkten som baseras på mallprodukten ärver egenskapsvärden från mallprodukten som inte är ifyllda på produkten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Om jag av misstag väljer ”Är mallprodukt”, kan jag i efterhand ändra till att det inte ska vara mallprodukt?

 • Svar på frågan

  Nej, du kan inte göra ändringen själv. Kontakta Kundservice så kan de hjälpa dig med att genomföra ändringen.

  Här lägger du ett ärende till kunderservice.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Hur lång tid tar en anslutning?

 • Svar på frågan

  Anslutningsprocessen består av flera delar som kan variera i tid. Vanligtvis är en organisation ansluten två veckor efter att vi har tagit emot en ansökan om anslutning.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

När kan jag se nya avtalsrader?

 • Svar på frågan

  Avtalsraderna blir synliga i Hjälpmedelstjänsten när sjukvårdshuvudmannen har godkänt raderna.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Vilka roller behöver jag för att kunna jobba dagligen?

 • Svar på frågan

  Som leverantör behövs rollerna Produktägare (Leverantör) och Avtalsägare säljande part (samtliga avtal).

  Som sjukvårdshuvudmän behövs rollen Avtalsägare köpande part (vissa avtal). Det är den rollen som, i Hjälpmedelstjänsten, är mottagare av meddelande från leverantör vid förslag till ändring av avtalsrader som ska godkännas/avslås. Avtal måste också knytas till rollen Avtalsägare köpande part (vissa avtal).

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Hur går jag tillväga om jag vill ändra eller lägga till nya rolltillsättare eller expertanvändare?

 • Svar på frågan

  På Ineras webbplats finns ett formulär för tillägg eller ändring av rolltillsättare eller expertanvändare.

  Här hittar du formulären!

  Senast uppdaterat: Fredag 5 maj 2017

Visa/Dölj mer information

Var kan jag se mina avtalsrader när jag skickat iväg mitt förslag till ändringar till sjukvårdshuvudmannen?

 • Svar på frågan

  Du kan se meddelandet med förslag till ändringar av avtalsrader i inkorgen, i mappen ”Behandlande” i Hjälpmedelstjänsten.

   

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Vad kostar en anslutning?

 • Svar på frågan

  All information om kostnaden för en anslutning finns i bilaga 4, du hittar den här.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Är ”Leverantörs prislistenummer” en standardinställning på avtalsrader?

 • Svar på frågan

  Nej, ”Leverantörs prislistenummer” måste fyllas i för alla avtalsrader och ska stämma överens med ”Avtalsversion” på avtalshuvudet.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Vad menas med ISO 9999?

 • Svar på frågan

  ISO 9999 är en internationell standard som klassificerar hjälpmedelsprodukter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd av standarden ISO 9999 för att behålla en struktur över alla produkter, men också för att målgruppen enkelt ska kunna hitta produkter efter deras funktion.

  Vi behöver veta om en blivande leverantör av hjälpmedel kan klassificera sina produkter enligt ISO 9999, eftersom de måste kunna placera sina produkter under rätt kategorier. Om leverantören säljer en produkt som inte anses vara ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (enligt ISO 9999), kommer den produkten inte kunna placeras under en lämplig kategori i tjänsten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Är det sjukvårdshuvudmannen som anger villkor på avtalet? Exempelvis leveranstid och garanti.

 • Svar på frågan

  Ja, sjukvårdshuvudmannen anger villkoren på avtalshuvudet. Villkoren gäller för alla avtalsrader om inte leverantören anger något annat villkor på avtalsraden/avtalsraderna.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

När ska egenskapen ”Kompletterande produktinformation” användas?

 • Svar på frågan

  ”Kompletterande produktinformation” används när det inte finns några passande egenskaper att fylla i för produkten. I första hand fylls värden i för de egenskaper som finns för produkten. ”Kompletterande produktinformation” ska användas i andra hand.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Vad innebär det att sätta en avtalsrad som ”Ej aktiv”?

 • Svar på frågan

  Produkten är inte gällande i avtalet. 

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Vad är ett GLN?

 • Svar på frågan

  GLN-nummer används av sjukvårdshuvudmännens mottagande system som identifiering av leverantörer. GLN-nummer är också ett krav eftersom Hjälpmedelstjänsten är förberedd för e-handel.

  GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation. GLN kan även användas för att numrera leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller, som till exempel godsmottagare och auktoriserad beställare.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Varför finns inte par, set och sats som förpackningsegenskap?

 • Svar på frågan

  Hjälpmedelstjänsten ska vara förberedd för e-handel och i standarder för e-handel finns inte dessa förpackningsegenskaper.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

När en sjukvårdshuvudman ändrar exempelvis ”Avtalsversion” på huvudet, får jag som leverantör ett meddelande om det?

 • Svar på frågan

  Ja, om du som leverantör valt att få notifiering när inköpsavtal har ändrats av sjukvårdshuvudman.

  Du väljer notifiering under Meny >> Kontoinställningar >> Mina notifieringar. Kryssa i notifieringen "

   

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Hur får man ett GLN?

 • Svar på frågan

  Du beställer ett GLN-nummer till din organisation via GS1.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Går det att läsa ut en produktfil utifrån ett avtal och få med alla huvudhjälpmedel med tillbehör, reservdelar?

 • Svar på frågan

  Om du har behov av en sådan fil, lägg ett ärende till Kundservice så kan supporten hjälpa dig.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Skickas det meddelande till leverantör när sjukvårdshuvudmannen skapat ett avtalshuvud?

 • Svar på frågan

  Ja, om du som leverantör valt att få notifiering när ett nytt avtalshuvud är skapat av sjukvårdshuvudman.

  Du väljer notifiering under Meny >> Kontoinställningar >> Mina notifieringar. Kryssa i notifieringen "

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

"Gäller från" på avtalsraden överensstämmer inte med gällande avtalstid på avtalshuvudet – måste det göra det?

 • Svar på frågan

  Nej, de måste inte stämma överens. Men "Gäller från" på avtalsraden måste vara inom gällande avtalstid ("Avtalet startar" - "Avtalet slutar gälla") samt vara efter "Gäller från" i "Avtalsversionen".

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Visa/Dölj mer information

Finns det automatik att "Avtalsversion" på avtalshuvudet ärvs till ”Leverantörs prislistenummer” på avtalsrader?

 • Svar på frågan

  Nej, idag finns ingen automatik för att ”Avtalsversion” på avtalshuvudet ärvs till ”Leverantörs prislistenummer” på avtalsraderna. "Leverantörs prislistenummer" på avtalsrader måste ha samma värde som är angivet i "Avtalsversion" på avtalshuvudet.

  Senast uppdaterat: Torsdag 6 april 2017

Dokument

Här finner du dokument som handlar om Hjälpmedelstjänsten.

Se "Beställa tjänst" för Anslutningsavtal med bilagor.

Utveckling

Hjälpmedelstjänsten är omfattande och komplex, det finns också behov av att uppdatera och utveckla tjänsten.

Här kan du finna information om planer, RFI:er, upphandlingar med mera.

Ny teknisk lösning

Inera genomför nu en förstudie för att på bästa sätt förvalta tidigare arbete och utveckla Hjälpmedelstjänsten framöver. Information om den kommer bland annat att finnas på denna sida.

För närvarande tar vi in en så kallad RFI, Request for Information.

ISO 9999:2016

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd i kategorier som bygger på standarden ISO 9999:2011 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

En ny version av standarden, ISO 9999:2016 är på gång under 2017. Just nu inväntas den fastställda, svenska versionen av standarden.

När den svenska versionen är fastställd kommer vi att arbeta vidare med ISO 9999:2016 för att på ett smidigt sätt föra in den nya standarden i Hjälpmedelstjänsten.

Under juli och augusti kommer nedanstående arbete att genomföras och dokumenteras:

 • Jämföra vad som finns i Hjälpmedelstjänsten och på Tema Hjälpmedel idag jämfört med ISO 9999:2016
 • Jämföra ISO 9999:2011 och ISO 9999:2016

Målet är föra in ISO 9999:2016 i Hjälpmedelstjänsten årsskiftet 2017/2017.

Den fastställda svenska versionen har ännu inte levererats från SIS.

Nyheter