Gå till innehåll

Elektronisk remiss

Tjänsten Elektronisk remiss gör det möjligt för vårdgivare att skicka och ta emot remisser digitalt, även om vårdgivarna använder olika vårdinformationssystem, tillhör olika organisationer, eller finns i olika landsting och regioner.

Beställa tjänst

Det första din organisation behöver göra när ni bestämt er för att ansluta ett vårdsystem till Elektronisk remiss är att skicka in en ansökan till Kundservice.

Ta kontakt med kundservice via formuläret

När Inera tagit emot er förfrågan tar vi kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte. Mötet kan göras som telefonmöte eller som videokonferens. Syftet är att gå igenom vilka förutsättningarna är och vilket stöd som Inera kan ge. Ni får då information om:

 • vilka tekniska vägval som finns
 • vad som krävs för att er anslutning ska bli godkänd
 • ledtider som ni måste ta hänsyn till i er projektplan
 • Ineras övergripande krav inför test och kvalitetskontroll
 • stegen i anslutningsprocessen
 • kostnader som Inera debiterar eller som på annat sätt är knutna till anslutningen.

Ni bestämmer själva vilka från er som ska delta på mötet. När ni har fått information om de förutsättningar som finns förväntas ni:

 • bestämma tekniska vägval inför anslutning
 • göra en grov plan för er anslutning.

Under uppstartsfasen är det bra om ni funderar över vilket stöd ni kan behöva. Under arbetet med att ansluta kan ni mot kostnad få hjälp av en teknisk koordinator från Inera.

Ansök om en teknisk koordinator via länken nedan.

Införande

Inera tar fram införandestöd för att underlätta för vårdgivare och säkerställa kvalitet vid införande och anslutning.

Införandestödet består av anvisningar, checklistor, testmiljöer, test- och kvalitetssäkringsprocess med mera, som alla anslutande vårdgivare kan använda.

Olika sätt att ansluta

Tjänsten Elektronisk remiss består av en teknisk standard för elektronisk remisshantering, en implementation av standarden på Tjänsteplattformen, samt teststöd.

Vårdgivare som vill använda tjänsten implementerar först funktionalitet i sitt vårdsystem och ansluter det sedan till Tjänsteplattformen, efter avklarad test- och kvalitetssäkringsprocess. Tjänsteplattformen utgör ett nav för kommunikationen mellan remittenter och remissmottagare.

Anslutning till Elektronisk remiss kan ske på olika sätt. En vårdgivare kan välja att ansluta sig som remittent, remissmottagare eller både och. Till de olika anslutningspaketen kan tillval göras för remisstatus. En anslutning som remittent eller remissmottagare gentemot Tjänsteplattformen innebär att man godtar kommunikation för elektroniska remisser med samtliga andra vårdgivare som är anslutna till tjänsten.

Beroenden till andra tjänster

För att Elektronisk remiss ska fungera och kunna användas behöver flera underliggande tjänster vara på plats och förberedas hos vårdgivaren. I ett införande av Elektronisk remiss finns det beroenden till Identifieringstjänst SITHS (servercertifikat), Katalogtjänst HSA, Tjänsteplattformen samt stödtjänster för hantering av utbud.

Nyutveckling inför införande

För nyutveckling mot tjänstekontrakt inom domänen Remisshantering: Ta kontakt med Kundservice som kan guida er att arbeta mot korrekt version.

Elektronisk remiss

Här har vi samlat frågor och svar som rör Elektronisk remiss.

Visa/Dölj mer information

Vilken är nyttan med tjänsten?

 • Svar på frågan

  Elektronisk remisshantering skapar verksamhetsnytta och innebär fördelar såsom ökad patientsäkerhet, förbättrad informationskvalitet, snabbare flöden, lägre administrativa kostnader och möjlighet att följa och följa upp remissflöden för vårdgivare och patient.

  Senast uppdaterat: Tisdag 1 november 2016

Visa/Dölj mer information

Vad är syftet med Elektronisk remiss?

 • Svar på frågan

  Syftet med tjänsten är att skapa en gemensam standard för elektronisk överföring av remisser mellan aktörer inom hälso- och sjukvården. En sådan standard är en förutsättning för breddinförande av en effektiv elektronisk remisshantering.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Vad består tjänsten av och hur får man tillgång till den?

 • Svar på frågan

  Tjänsten Elektronisk remiss består av en teknisk standard för elektronisk remisshantering, en implementation av standarden på Tjänsteplattformen, samt teststöd.

  Vårdgivare som vill använda tjänsten implementerar först funktionalitet i sitt vårdsystem och ansluter det sedan till Tjänsteplattformen, efter avklarad test- och kvalitetssäkringsprocess. Tjänsteplattformen utgör ett nav för kommunikationen mellan remittenter och remissmottagare.

  Se länkar under rubriken "Nyutveckling inför införande" för tekniska specifikationer kring tjänsten.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Använder någon tjänsten idag?

 • Svar på frågan

  Sedan hösten 2016 används en pilotversion av tjänsten nationellt i ett antal vårdenheter i några landsting och regioner: Region Uppsala, Landstinget i Värmland, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland. De är först ut med att använda den nationella Tjänsteplattformen för Elektronisk remiss.

  Dessutom används pilotversionen regionalt inom Stockholms läns landsting.

  Samtidigt pågår ett projekt med att ta fram en version för att kunna breddinföra Elektronisk remiss. Den nya versionen är planerad att tas i drift i mitten av 2018.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

På vilket sätt kan man ansluta till tjänsten?

 • Svar på frågan

  Anslutning till Elektronisk remiss kan ske på olika sätt. En vårdgivare kan välja att ansluta som remittent, remissmottagare eller bådadera. En anslutning som remittent eller remissmottagare gentemot Nationella Tjänsteplattformen innebär att man godtar kommunikation för elektroniska remisser med samtliga andra vårdgivare som är anslutna till tjänsten.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Vilka avtal ska tecknas för att kunna ansluta till tjänsten?

 • Svar på frågan

  • De som ansluter till en nationell tjänst av den här typen tecknar ett specifikt avtal som beskriver åtagande för anslutande part samt Inera.
  • Utöver detta behövs PUB-avtal. Har man redan tecknat PUB-avtal behöver man inte göra det igen.
  • Anslutande part behöver säkerställa att M1-avtal är tecknat med Inera.
  • Dessutom ska det säkerställas att anslutande part har tecknat M2-avtal med de upphandlade verksamheter som ska använda tjänsten. Inera publicerar tecknade PUB-avtal på inera.se/avtal. Om någon ska använda Elektronisk remiss men inte har M1-avtal eller M2-avtal ska sådant avtal tecknas.
  • Vidare ska Inera meddelas via mejl till Kundservice.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Vilka typer av remisser stödjer tjänsten?

 • Svar på frågan

  Tjänsten stödjer allmänremisser. Med allmänremiss avses i detta fall alla remisser som innebär att man begär hjälp med bedömning eller vissa åtgärder. Detta kan innebära övertagande av vårdansvar för ett visst professionellt uppfattat hälsoproblem, t.ex. remiss från allmänläkare på vårdcentral till kirurgklinik vid ett sjukhus eller vice versa, men också remiss till annan klinik för inneliggande patient. Dessutom inbegrips även de remisser som enbart utgör en fråga och där remissmottagaren aldrig träffar patienten i begreppet allmänremiss. Däremot inbegrips inte de remisser som utgör en ren beställning av sådant som avser laboratoriediagnostik, röntgendiagnostik.

  Utveckling av tjänsten för att på sikt även hantera andra remisstyper sker i takt med behov och finansiering.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Finns stöd för fakturering/betalningsförbindelse?

 • Svar på frågan

  Fakturering av vård och behandling utförd i samband med remitteringen ingår inte i tjänsten Elektronisk remiss. Själva remissprocessen är avslutad när fakturan skapas, det vill säga vid den tidpunkt när remissvaret ska skickas tillbaka till remittenten finns ingen ekonomisk information sammanställd.

  Det nationellt unika id:t för remisser kan dock underlätta faktureringsprocessen genom att det kan användas som referens på faktura/fakturaunderlag. Eftersom remiss-id är känt både hos remittent och hos remissmottagare kan fakturaposter identifieras utan att ange patientens personnummer på ekonomiska underlag.

  Med remissen skickas en betalningsförbindelse enligt riksavtalsmallen.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Hur går testprocessen till?

 • Svar på frågan

  Inera tar för den här typen av tjänst fram ett införandestöd som inkluderar testmiljöer, testfall, checklistor med mera. Ta kontakt med Inera i tidigt skede vid införandeplanering för genomgång av processen och det material som finns framtaget.

  Testerna sker i tre steg:

  1. Först testar anslutande part på egen hand.
  2. Därefter sker tester i SIT, systemintegrationstestmiljö. Syftet med dessa tester är att säkerställa att anslutningen uppfyller kraven i tjänstekontrakten och levererar rätt information.
  3. Slutligen sker end-to-end tester i QA, produktionslik testmiljö, inför produktionssättning. Syftet med dessa tester är att säkerställa korrekt funktion och hantering i kombination med andra anslutna parter.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017

Visa/Dölj mer information

Vart kan jag vända mig vid frågor om jag arbetar med införande av Elektronisk remiss?

 • Svar på frågan

  Vid frågor om implementation i journalsystem, anslutning och införande kontaktar du Kundservice.Tar du kontakt med Inera i tidigt skede så kan vi stödja på bästa sätt.

  Senast uppdaterat: Måndag 5 juni 2017