Till navigering

Läkarintyg

Läkarintyg är en nationell tjänst som gör det möjligt för läkare och handläggare att elektroniskt skicka läkarintyg och kommunikation av frågor och svar mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Tjänsten läkarintyg lanserades 2011 och används idag av alla landsting utom ett. 2013 kopplades tjänsten ihop med Intygstjänsten, som är en lagringstjänst för elektroniska intyg. Därmed blev det även möjligt för patienter att själva komma åt sina elektroniska intyg via invånartjänsten Mina intyg.

Läkarintyget upprättas direkt i journalsystemet

Tjänsten Läkarintyg gör sjukskrivningsprocessen enklare genom att läkaren kan upprätta patientens läkarintyg direkt i journalsystemet. Efter att patienten lämnat sitt samtycke kan läkaren överföra intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Därmed slipper både vården och Försäkringskassan onödig pappershantering, handläggningstiden minskar när intyget inte behöver skickas med vanlig post och patienten får ett tidigare beslut om sjukpenning.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Tjänsten läkarintyg ökar kvaliteten på läkarintygen genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka intyget till Försäkringskassan. Tjänsten har ett ifyllnadsstöd som hjälper läkaren att ge den information som krävs för rättssäkra beslut, och det gör att behovet av kompletteringar minskar. Om Försäkringskassan ändå behöver kompletterande information går det snabbt att få genom en elektronisk funktion för frågor och svar som är kopplad till tjänsten.

Sammantaget ger tjänsten läkarintyg flera vinster för patienten:

  • snabbare hantering av sjukskrivningen
  • likvärdig sjukskrivningsprocess över hela landet
  • Försäkringskassans beslut om sjukpenning baseras på rätt information.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av läkarintyg följer den nationella IT-strategin för vård och omsorg, och använder bland annat de gemensamma nationella infrastrukturtjänsterna HSA-katalogen, SITHS och Sjunet i informationsutbytet mellan vården och Försäkringskassan.

För att vårdens tekniska system ska kunna kommunicera med system utanför vården behövs en plattform där meddelanden förs över till ett format som kan läsas av system utanför vården. Lösningen för elektroniska läkarintyg är en tjänst där informationen omvandlas från vårdens tekniska språk RIV (regelverk för interoperabilitet i vården/tekniska anvisningar) till myndigheternas tekniska språk SHS (Spridnings- och hämtningssystem).

Införande av tjänsten läkarintyg

För att kunna införa tjänsten läkarintyg i ett landsting måste journalsystemsleverantörer göra det möjligt att skapa ett elektroniskt intyg direkt från journalsystemet, eller använda en extern lösning som exempelvis den nationella webblösningen Webcert.

De funktioner som landstinget kan använda i tjänsten är:

  • skapa och skicka läkarintyg till Försäkringskassan
  • elektronisk kommunikation av frågor och svar mellan vården och Försäkringskassan

Kompletterande tjänster och funktioner

Ärendelådan är en nationell tjänst för mellanlagring av elektroniska meddelanden mellan vården och Försäkringskassan, som tagits fram för att klara de behov som finns för de journalsystem som inte är uppkopplade hela tiden.

Webcert är en webblösning som täcker behovet för privatläkare och landsting som saknar funktioner för elektronisk hantering av intyg och ärendekommunikation i sina journalsystem. Webcert kan också användas endast för ärendekommunikation av landsting som har implementerat tjänsten läkarintyg i sina journalsystem.

Under 2014 bytte Inera ut Medcert mot Webcert och alla landsting som tidigare använt Medcert har flyttat sin information till den nya webblösningen.