Till navigering

UMO

UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO.se arbetar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.

UMO.se lanserades i november 2008 och tog snabbt en plats i ungas medvetande. Utgångspunkten för arbetet är en helhetssyn på unga.

Här kan du prenumerera på nyheter från UMO.

På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relationer. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor i deras liv.

Kort om UMO.se

  • För unga 13-25 år
  • Om sex, hälsa och relationer
  • Normkritiskt och inkluderande
  • Finns på Facebook
  • ca 450 000 besök per månad
  • 50% av besöken i mobilen
  • Kännedom om UMO 44% i åldersgruppen 15-25 år.
  • Kännedom om UMO 65 % åldersgruppen 15-17
  • Kännedomen om UMO bland killar 15-25 är 32 % och bland tjejer 54 %.

Andel besökare som anser att man haft användning eller mycket stor användning av sitt besök på UMO är 92 %.

Fråga UMO

Fråga UMO är UMO:s anonyma frågetjänst där man kan ställa en fråga och få ett personligt svar från en barnmorska, kurator, läkare, dietist, sjuksköterska eller psykolog. UMO samarbetar med ett trettiotal svarare på ungdomsmottagningar runt om i landet. Fråga UMO svarar på ca 10 000 frågor om året. Fråga UMO hade sommaröppet för första gången sommaren 2012, vilket fortsatte under sommaren 2013. UMO.se har en sökbar katalog över landets alla ungdomsmottagningar. Här kan unga hitta information om öppettider, telefontider, adress, telefonnummer och vad mottagningen erbjuder. Ungdomsmottagningarna uppdaterar själva informationen på sajten.

Normkritiskt perspektiv

Allt innehåll på UMO genomsyras av ett integrerat normkritiskt perspektiv. Det innebär att synliggöra förtryckande och exkluderande normer som begränsar grupper och individer. UMO utgår alltid från ett rättighetsperspektiv. Att UMO ska vara tillgängligt för alla oavsett till exempel etnicitet, kön, sexualitet, könsidentitet eller funktionalitet är en av de viktigaste utgångspunkterna i det ständiga arbetet med att utveckla sajten. Drygt hälften av UMOs besökare surfar på sajten från mobila plattformar. Under 2013 görs anpassningar för att öka tillgängligheten i de mobila plattformarna, bland annat genom att göra delar av sajten responsiv.

Ett komplement till ungdomsmottagningarna

UMO ska vara ett komplement till ungdomsmottagningarna. Många unga förbereder sitt besök på ungdomsmottagningen genom att först läsa på UMO.se. I vissa delar av Sverige har unga långt till närmaste ungdomsmottagning. Via UMO.se kan alla få tillgång till kvalitetssäkrad information oavsett tid och rum. Behovet av en trygg och gemensam plats på nätet där man kan få svar på sina frågor som rör sex, hälsa och relationer är stort.

Kunskapskälla för professionen

UMO.se är också en källa till kunskap för den som möter unga i sin profession. I en undersökning 2012 visade det sig att 90 procent av personalen på ungdomsmottagningen och 80 procent av skolsköterskorna har själva letat information på UMO.se. Åtta av tio tipsar dessutom om UMO.se i samtal med unga, och sex av tio anser att de fått nya perspektiv eller ny kunskap på UMO.se.

Mål

Målen för 2013 är att bredda kunskapen hos målgruppen att UMO även handlar om psykisk hälsa, tobak och droger. En kampanj genomfördes i februari för att få unga som vill må bättre att söka sig till UMO.se. Kampanjen fick ett bra resultat, och fick bland annat en fin andra placering i Resumés tävling månadens film. Filmen är också nominerad i tävlingen Kolla! På UMO kommer det i början av 2014 att erbjudas ett interaktivt stöd för sluta röka i form av en app. Det är en sluta röka tjänst som utvecklats i Danmark och som även finns i Norge.

Arbetsprocess

På UMO finns redaktörer, sjuksköterskor, barnmorska, läkare, kommunikatör och expert på lika villkor.

Allt material som tas fram till UMO.se följer en särskild kvalitetssäkringsprocess, som innebär en granskning i flera led. Bland dessa finns externa sakkunniga faktagranskare, UMO:s egen redaktion, medicinsk chef och ett redaktionsråd som består av experter och personal från ungdomsmottagningar runt om i landet..

UMO.se har ett brett samarbete med många olika aktörer som jobbar med liknande frågor. Utöver det nära samarbetet med landstingen och ungdomsmottagningarna samarbetar UMO med organisationer som RFSU, RFSL Ungdom, UR, Tjejjouren.se, BRIS och många andra. Det viktigaste samarbetet är dock det som sker med den unga målgruppen. Ända sedan starten med utvecklingen av UMO har man samarbetet med en panel bestående av ett fyrtiotal unga från olika delar av landet och med olika bakgrund, erfarenhet och intressen.

UMO.se har utvecklats av Inera AB och har finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet. Webbplatsen förvaltas av Stockholms läns landsting på uppdrag av Inera AB.

Förvaltningsplan 2013 - UMO