Till navigering

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas för hjälpmedelsprodukter och avtal. Den är i sin tur del av den större databasen Nationell katalog för produkter och avtal.

Från och med 1 april 2015 ersatte det som kallades Hjälpmedelsdatabasen den tidigare motsvarigheten, Hinfo. Hjälpmedelsdatabasen går nu under nytt namn, Hjälpmedelstjänsten.

Två typer av organisationer kan ansluta till tjänsten:

  • sjukvårdshuvudmän som bedriver hjälpmedelsverksamhet
  • leverantörer av sådana hjälpmedel som kan klassificeras enligt ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsleverantörer behöver alltså inte ha något upphandlingsavtal tecknat med sjukvårdshuvudman.

All funktionalitet är i drift sedan starten 1 april 2015. Det gör det möjligt för huvudmän att använda funktioner som söka produkt/avtal, skapa avtalshuvud, godkänna avtalsrader och genomföra utbudshantering.

Hjälpmedelstjänsten hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar,  varav 260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel.

I dagsläget har ca 200 leverantörer tjänsteavtal för  Hjälpmedelstjänsten.

Användargrupper och nyttjande

I databasen registrerar hjälpmedelsleverantörer sina produkter, och information om dessa. Sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer hanterar gemensamt där sina upphandlingsavtal.

Sjukvårdshuvudmän hämtar information om produkter och avtal från databasen, dels automatiskt till förskrivningssystem – i olika utsträckning, dels genom att användare loggar in via databasens webbgränssnitt.

En annan stor konsument av Hjälpmedelstjänstens information om produkter är Tema Hjälpmedel på 1177.se. Utöver att hitta nationell och regional information om hjälpmedelsprocessen kan en invånare också söka fram information om specifika hjälpmedelsprodukter och dessutom se om dessa är tillgängliga i det landsting/den kommun där invånaren bor. Kvaliteten i produktdelen av temat är direkt beroende av volymen och innehållet i den information som leverantörerna registrerar.

Databasen är anpassad och förberedd för e-handel.

Offentlighetsprincipen

Inera och Västra Götalandsregionen, VGR, omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar uppgifter i Hjälpmedelstjänsten måste vara införstådd i att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Inera och VGR. Generella garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte lämnas.

Förvaltning och finansiering

Ytterst ansvarig för förvaltningen av Hjälpmedelstjänsten är Inera. Inera är också utförare av första linjens support samt hanterar tjänsteavtalen mellan Inera och tjänstens kunder. Västra Götalandsregionen ansvarar för IT-förvaltningen och andra linjens support, på uppdrag av Inera.

Nationell katalog för produkter och avtal, som tidigare hette Produktkatalogen, förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Tjänsten finansieras till lika stora delar av kundgrupperna sjukvårdshuvudmän respektive hjälpmedelsleverantörer.