Till navigering

Kvalitetsindikatorkatalogen

Kvalitetsindikatorkatalogen är en databas som innehåller beskrivningar av data hämtade från nationella kvalitetsregister, journalsystem och andra register och databaser.

Beskrivningarna som registreras i Kvalitetsindikatorkatalogen bestämmer hur informationen från de olika källorna ska skapas, beskrivas och presenteras i Vården i siffror, på 1177.se, eller i andra konsumerande system.

Ger en enhetlig struktur

I Kvalitetsindikatorkatalogen beskrivs och struktureras datat från respektive register på ett enhetligt och standardiserat sätt. Detta gör att informationen sedan kan visas ut i konsumerande tjänster och system på ett sökbart och pedagogiskt sätt. Huvudstrukturen i Kvalitetsindikatorkatalogen består av tre delar, definitioner/mått, beräkningsgrund och tolkningsinformation.

Ett exempel kan vara definitionen och måttet som beskriver kvalitetsindikatorn "dödlighet i hjärt-kärlsjukdom bland personer med diabetes jämfört med hela befolkningen”. Beräkningsgrunden talar om för de producerande systemen (registren) hur de ska framställa och beräkna värdena för kvalitetindikatorn.  Tolkningsinformationen kan sedan användas av Vården i siffror, på 1177.se, eller i andra konsumerande system och tjänster för att visa upp informationen på rätt sätt.

SKL ansvarar för urval och registrering

Vilka mått (indikatorer) som är aktuella att visa ut i Vården i siffror och andra konsumerande tjänster och system, bestämmer ansvarig registerhållare. När urval från aktuellt register är gjort, ska registerhållaren registrera beskrivningar av dessa indikatorer i Kvalitetsindikatorkatalogen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är ansvarig för urval och registrering. Mer information om detta finns här

Inera ansvarar för drift och förvaltning

Inera ansvarar för drift och förvaltning av Kvalitetsindikatorkatalogen. Inera säkerställer att katalogen är stabil och har hög tillgänglighet över tid. Har du frågor kring drift och förvaltning av Kvalitetsindikatorskatalogen, kan du kontakta Nationell kundservice