Till navigering

Projekt: Utbudstjänst

Projektet ska ta fram en utbudstjänst som ger vård och omsorg och invånare strukturerad vårdinformation om vem som utför vad, på vems uppdrag, för vilka målgrupper, var någonstans och när.

Personal inom vård och omsorg har behov av att hitta, hänvisa och remittera patienter till olika utförare. Invånare och patienter har behov av att få svar på frågan: ”vem utför vad, på vems uppdrag, för vilka målgrupper, var någonstans och när”.

Projektet ska ta fram en utbudstjänst som ger tillgång till sökbar, strukturerad information om utbudet av vård- och omsorgstjänster. Tjänsten kommer att bestå av informationsspecifikation och så kallad tjänstekontrakt som kommer göra det möjligt för producenter av utbudsinformation att göra den tillgänglig på ett enhetligt sätt. Det kommer i sin tur göra att konsumenter kan söka och få strukturerade svar, oavsett var och på vilket sätt utbudsinformationen är lagrad. Informationen ska göras tillgänglig via Nationella tjänsteplattformen och de utbudsproducenter som ansluts till den.

För att de vård- och omsorgstjänster som erbjuds ska gå att koda och beskriva på samma sätt har projektet också startat ett delprojekt för kodverk och klassificering av utbudsinformation. Delprojektet ska ta fram gemensamma nationella kodverk för olika verksamhetsområden som successivt kommer att tillkomma. Detta arbete kommer att pågå under 2017.

Första versionen av utbudstjänsten har testats sedan våren 2016 och den nu framtagna version två blir tillgänglig för tester kring årsskiftet 2016/17. I arbetet med kartläggning av behov, krav, samverkan och förankring har projektet haft nära samarbete med relaterade projekt och intressenter hos bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, e-Hälsomyndigheten och landsting och regioner.

Mer information om projektet på RIVTA