Till navigering

Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst som underlättar för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer.

Svevac är ett journalsystem för dokumentation av vaccinationsuppgifter. Svevac möjliggör via sitt webbgränssnitt funktionalitet för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination, ordination och dokumentering av vaccinationer, automatisk överföring av viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, biverkningsrapportering till Läkemedelsverket, uppföljning och statistik.

Uppgifterna i Svevac kan tillgängliggöras för individen/patienten själv via olika e-tjänster/portaler (t ex via Journalen) och för behörig vårdpersonal (t ex via journalsystem eller Nationell Patientöversikt, NPÖ).

Med den vaccinerades samtycke kan vårdpersonal få tillgång till vaccinationsuppgifter (t ex ordinationer, vaccinationer, reaktioner och hälsodeklarationer) registrerade på andra vaccinationsenheter i Svevac än den egna vilket ökar patientsäkerheten genom att få en mer samlad bild av individens vaccinationer. Risken för onödiga vaccinationer minskas och planeringen blir enkel och säker.

Nytta för den som vaccineras, vårdgivare och myndigheter

Med hjälp av Svevac ökar tillgången till, och förbättras kvaliteten på, uppgifter om vaccinationer.

Fördelarna är:

 • Patientsäker journalföring av vaccinationer
 • Möjliggör sammanhållen vaccinationsinformation och sammanhållen journalföring vilket är till nytta både för individen (t ex via Journalen) och vårdgivaren (t ex via Svevac eller NPÖ).
 • Stöd för vårdgivarens planering exempelvis genom vaccinationsplaner, bevakningslistor, kallelser och vaccinationsintyg
 • En samlad vaccinationsinformation ger stöd till vårdgivaren för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination
 • Möjlighet till uppföljning för vårdgivaren genom statistikfunktionalitet för att kunna utvärdera enhetens arbete med vaccinationer
 • Stöd för rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket
 • Möjlighet till automatisk överföring av barnvaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister – medför att ingen dubbelregistrering behövs
 • Folkhälsomyndighetens arbete underlättas genom uppföljning och statistik från Svevac vilket bland annat bidrar till att samhället kan ha kontroll över smittskyddet
 • Landstingens smittskydd får via statistikfunktionen i Svevac möjlighet att fullfölja vårdgivarens uppdrag att följa exempelvis vaccinationstäckning

Automatisk överföring till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister

Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barnvaccinationer till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

För att undvika dubbelregistrering, t ex både i journalsystem och separat rapportering till Folkhälsomyndigheten, finns det möjlighet för vårdgivaren att begära hjälp med automatisk överföring av registrerade vaccinationsuppgifter i Svevac till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Stöd finns i Svevac för att registrera reaktioner av vaccinationer samt utifrån dessa rapportera biverkningar till Läkemedelsverket. Rapporterna skickas automatiskt från Svevac till Läkemedelsverket.

För generell information om rapportering av biverkning till Läkemedelsverket, se Läkemedelsverkets webbplats.

Statistikfunktion

Det finns möjlighet att följa upp vaccinationer för de egna enheterna genom Svevacs statistikfunktion.

Stöd för planering

I Svevac kan vårdgivaren lägga in vaccinationsplaner på individnivå samt skapa bevakningslistor för vaccinationsplaner och ordinationer.

Det finns också stöd för utskick av kallelse till vaccination. Respektive enhet kan själv utforma texten på kallelsen för den egna vaccinationsenheten tillsammans med den standardtext som finns i mallen.

Vårdgivaren har också möjlighet att via Svevac skriva ut vaccinationsintyg till patienten.

Beroende av andra tjänster

Inloggning

Säker inloggning är nödvändigt för att Svevac ska uppfylla Patientdatalagen. Därför används tvåfaktorsautentisering vid inloggning.

Det finns tre sätt att logga in i Svevac:

 • SITHS-kort med tillhörande PIN-kod
 • inloggning med användarnamn och lösenord tillsammans med engångslösenord via sms
 • inloggning med BankId

Nationella tjänsteplattformen

Svevac använder tjänsteplattformen för utbyte av vaccinationsinformation vilket betyder att Svevac är en av källorna som bidrar till sammanhållen vaccinationsinformation och sammanhållen journalföring. Detta är till nytta för både vårdpersonal och invånare som kan ta del av den samlade informationen via t ex journalsystem eller andra portaler som också är anslutna till tjänsteplattformen.

Vem använder Svevac?

Svevac används idag både av landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Vad krävs för att börja använda Svevac?

För en vårdgivare som tidigare inte har använt Svevac finns det ett antal steg som måste förberedas innan användare och enheter kan läggas upp i Svevac. För mer information se Anslutning.

För enskild användare hos vårdgivare som redan använder Svevac krävs upplägg av ny användare i Svevac. För mer information se Användare och enheter.

Registrering av HPV-vaccination

För information om HPV-vaccinationer utanför allmänna vaccinationsprogrammet för barn hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats där det finns ett detaljerade informationsblad till den vaccinerade och till vaccinatören.

Historik

2002
Svevac utvecklas på uppdrag av dåvarande Smittskyddsinstitutet

2002-2013
Smittskyddsinstitutet/Folkhälsomyndigheten ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av Svevac.

2013
Svecac stödjer tjänstekontrakten GetVaccinationHistory och GetCareContacts och deltar i piloten av Journalen.

2014
Ansvaret för Svevac flyttas från Folkhälsomyndigheten till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Drift och förvaltning av Svevac sköts av Inera på uppdrag av sjukvårdshuvudmännen. Modernisering gentemot Nationella Tjänsteplattformen med koppling till bland annat Säkerhetstjänsterna.

2015
Svevac producerar vaccinationsinformation mot NPÖ och Journalen.