Till navigering

Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst som underlättar för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer.

Med hjälp av Svevac ökar tillgången till, och förbättras kvaliteten på, uppgifter om vaccinationer. Det ger ökad patientsäkerhet och underlättar uppföljning av vaccinationsprogram.

Svevac är det första system som ansluts till Tjänsteplattformen så att sammanhållen journalföring för vaccinationer succesivt kan införas i Sverige. Andra journalsystem som innehåller uppgifter om individers vaccinationer kan anslutas på samma sätt. Det blir då möjligt för vårdgivare, efter samtycke från patienten, att ta del av informationen om patientens vaccinationer hos andra vårdgivare.

Efterhand kommer det även att bli möjligt för patienter att se sina egna vaccinationer, sammanställda via vårdens e-tjänster för patienter.

Journal samt funktioner för statistik och planering

Svevac har cirka 13 000 användare, det finns cirka 3 miljoner personer/patienter som är inlagda i systemet och sammantaget finns nu fler är 10 miljoner vaccinationer registrerade.

I systemet registreras individens journal, namn, personnummer samt uppgifter om vaccination, det vill säga vilket vaccin som har givits, hur det givits, tidpunkt för vaccination, vårdenhet samt vem som utfört vaccinationen.

Förutom att användaren i Svevac registrerar vaccinationer är det också möjligt att sammanställa statistik och att rapportera händelse/biverkningar efter vaccination. Det finns även funktioner för planering, bevakning, kallelselistor och utskrift av vaccinationsintyg.

Nyttan är enkel planering och bra uppföljning

Den som vaccineras, vårdgivaren och myndigheter har nytta av Svevac. Om behörig vårdpersonal har patientens samtycke kan de ta del av patientens tidigare vaccinationer. Det minskar risken för onödiga vaccinationer och gör planeringen enkel och säker. Patienten kan även få utskrivna intyg på sina vaccinationer när det behövs.

För vårdgivaren är det lättare att utvärdera arbetet med vaccinationer och även nå/kalla/uppmärksamma de som inte genomfört rekommenderade vaccinationer. Det är enkelt att ta fram statistik och rapportera eventuella biverkningar till Läkemedelsverket. För myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten underlättas arbetet med uppföljning och statistik med hjälp av Svevac.

Beroende av andra tjänster

För en säker inloggning används bland annat  SITHS-kort och information från katalogtjänsten HSA. Tjänsterna är nödvändiga för att Svevac ska uppfylla den patientdatalag som trädde i kraft juli 2009.

Dessutom använder Svevac Tjänsteplattformen för utbyte av information mellan vårdgivare.

Vill du veta mer?

Mer information om Svevac finns på Folhälsomyndighetens webbsida, läs här.