Till navigering

Stöd till säker läkemedelsprocess

Inera genomför en förstudie för att identifiera behov, lösningsförslag och handlingsplan för utvecklingen av ett bättre systemstöd kring läkemedelshantering.

Många utredningar har pekat på behovet av att samla information om läkemedel så att individen själv, vård- och omsorgspersonal och öppenvårdsapotekens farmaceuter har rätt förutsättningar för att bidra till en säker och effektiv läkemedelsbehandling. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade vårdskador beräknas till flera miljarder varje år, och lidandet är stort för många drabbade patienter.

Regeringen utreder nu en lagändring som kommer att innebära utveckling av en ”nationell läkemedelslista” vilket kommer resultera i ett nytt register hos E-hälsomyndigheten. Av det som idag är känt kan den nationella läkemedelslistan sammanfattas som en modernisering av befintligt receptregister kompletterat med information om uthämtade läkemedel samt större möjligheter till informationsåtkomst för vårdgivare än vad dagens lagstiftning tillåter.

Dock kommer registret med stor sannolikhet inte att tillgodose samtliga behov av en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. Inera och SKL gör därför bedömningen att vård- och omsorgsaktörernas kommer att ha behov av att komplettera informationen i den nationella läkemedelslistan med ordinationsinformation som de sinsemellan tillgängliggör för delning inom ramen för sammanhållen journalföring. Såväl denna informationsdelning som den nationella läkemedelslistan medför att behoven av strukturerad dokumentation om läkemedelsordinationer i vårdsystemen kommer att öka. Även Läkarförbundets rapport ”Nationell läkemedelslista nu!” visar att den ordinationsinformation som delas måste vara komplett och tillräckligt strukturerad. Detta förstärks ytterligare av de höjda kraven på struktur som Socialstyrelsens nya föreskrifter om läkemedelshantering kommer att föra med sig. Dessa föreskrifter kommer att träda i kraft under 2017.

Alla dessa krav och behov kan inte uppfyllas med den information som landstingen idag delar via tjänsteplattformen. Färre än hälften av ordinationssystemen är anslutna och bland dem som är anslutna varierar bredd och struktur i tillgängliggjord information. Erfarenheter från de vårdgivare som anslutit sig till Ineras tjänstekontrakt GetMedicationHistory visar också att det finns både utmaningar och ytterligare behov som behöver tas om hand i vidareutvecklingen av kontrakt och arkitektur. En enhetlig och komplett tillgänglig läkemedelsinformation förutsätter samordning och prioritering mellan vårdgivare och leverantörer av läkemedelsmoduler på en nivå som inte tidigare skett.

Inera och SKL vill därför utreda hur bästa vägen framåt ser ut för att stegvis nå fram till ett utbyte av läkemedelsinformation som möter olika intressenters behov av samlad, komplett läkemedelsinformation som är ändamålsenligt filtrerad och tillgängliggjord tillsammans med information från E-hälsomyndighetens register. I behovsbilden ingår också att informationen ska vara tillgänglig för beslutsstöd och förskrivningsstöd på ett behovsanpassat sätt – kort och gott ett stöd till en säker läkemedelsprocess. Arbetet tar sin utgångspunkt i de behov som uttryckts av Läkarförbundet, kompletterat med behov från övriga aktörer inom vårdprofessionen.

Under första halvåret 2017 görs en förstudie vars mål är att utarbeta en gemensam handlingsplan för det vidare arbetet. Syftet är att fastställa såväl långsiktiga mål och visioner som att komma fram till vilka första steg som är de rätta. I skrivande stund arbetar projektet efter följande antaganden:

  • Nytta kan börja realiseras redan innan lagändringens konsekvenser verkställts i vårdsystemen
  • En gemensam överenskommelse behöver träffas mellan huvudmännen om en lägsta struktureringsgrad på ordinationsinformation som ska tillgängliggöras av samtliga ordinationsjournaler för delning via Ineras tjänsteplattform
  • Det kommer att behövas successiv vidareutveckling av såväl system som arkitektur för att de långsiktiga målen ska kunna nås.
  • Ordinationsinformation görs tillgänglig för utlämnande till patient för sekundäranvändning i exempelvis egenvårdstjänster och av vårdgivarna godkända läkemedelsappar.

Arbetet genomförs i samverkan med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och vårdsystemsleverantörerna.