Till navigering

Verksamhetsrapporter

Personal inom hälso- och sjukvården som vill kunna nå statistik för sin vårdgivare och sin vårdenhet måste ha särskild behörighet.

Statistiktjänsten kräver säker inloggning med SITHS-kort och rätt medarbetaruppdrag i HSA. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till statistiken och det är bara HSA-administratören som kan skapa medarbetaruppdrag.

Den som inte har behörighet för att logga in har alltid tillgång till den nationella statistiken.

Rapporter på verksamhetsnivå

Antal sjukfall per vårdenhet Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade
månaderna grupperade per vårdenhet och kön. Ett sjukfall
som förekommit på fler än en enhet visas för alla dessa enheter. Observera att rapporten endast är tillgänglig för personer med behörighet till två eller fler enheter.
Antal sjukfall per månad Antal sjukfall i verksamheten per månad. Resultatet visas
både totalt och grupperat per kön. Rapporten visar de
senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall per diagnosgrupp Antal sjukfall i verksamheten per månad grupperade per
diagnosgrupp. Diagnosgrupp baseras på den diagnos som
finns angiven i läkarintygen. Män och kvinnor visas
separat i olika diagram. Rapporten visar de senaste 18
avslutade månaderna bakåt i tiden,
Antal sjukfall per diagnoskapitel och diagnosavsnitt Antal sjukfall i verksamheten per månad grupperade per
diagnosavsnitt eller diagnoskategori inom valt diagnoskapitel eller diagnosavsnitt. Resultatet grupperas
enligt strukturen i ICD-10 och endast de sex vanligast förekommande diagnosavsnitten eller -kategorierna
redovisas med namn. Resterande redovisas som ”Övriga”. Män och kvinnor visas separat i olika diagram.
Rapporten visar de senaste 18 avslutade månaderna bakåt
i tiden.
Jämförelse av antal
sjukfall per vald diagnos senaste 12 månaderna.
Antal sjukfall i verksamheten för de valda diagnoserna de
senaste 12 avslutade månaderna grupperade per kön.
Diagnoser att jämföra väljs fritt ur ICD-10.
Antal sjukfall per
åldersgrupp senaste 12 månaderna
Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade
månaderna grupperade per åldersgrupp och kön.
Antal pågående sjukfall per åldersgrupp Samma rapport som ovan, rapporten Samma rapport som ovan med skillnaden att rapporten
endast visar sjukfall som är pågår eller har pågått i
verksamheten under den nuvarande månaden, grupperade
per åldersgrupp och kön.
Antal långa sjukfall (mer än 90 dagar) Antal långa sjukfall i verksamheten per månad. Resultatet
visas både totalt och grupperat per kön. Rapporten visar
endast de sjukfall som är mer än 90 dagar långa under de
senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall per sjukskrivningsgrad Antal sjukfall i verksamheten per månad grupperade per
sjukskrivningsomfattning. Män och kvinnor visas separat
i olika diagram. Rapporten visar de senaste 18 avslutade
månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall per sjukskrivningslängd senaste 12 månaderna Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade
månaderna grupperade per sjukskrivningslängd och kön.
Antal pågående sjukfall per sjukskrivningslängd Samma rapport som ovan, endast visar sjukfall som pågår eller har pågått i verksamheten under den nuvarande månaden, grupperade
per sjukskrivningslängd och kön.
Antal sjukfall per läkare Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade
månaderna grupperade per intygsutfärdande läkare och
patientens kön. Ett sjukfall som består av intyg utfärdade
av olika läkare visas för alla dessa läkare. Observera att
rapporten endast är tillgänglig för personer med behörighet till enskilda vårdenheter.
Antal sjukfall per
läkargrupp (ålder och
kön)
Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade
månaderna grupperade per läkargrupp och patientens kön.
Läkargrupperna visar läkarnas ålder och kön, exempelvis
”Kvinnlig läkare 30-39 år”. Ett sjukfall som består av
intyg utfärdade av olika läkare visas för alla dessa läkare.
Antal sjukfall per läkarbefattning Antal sjukfall i verksamheten de senaste 12 avslutade månaderna grupperade per läkarbefattning och patientens kön. Ett sjukfall som består av intyg utfärdade av olika läkare visas för alla dessa läkare.

Översiktssida verksamhetsstatistik

Samtliga rapporter som visas på översiktssidan baseras på statistik över de senaste avslutade tre månaderna, flera av rapporterna visar dock även en jämförelse med föregående tremånaders period.

Rapporter på översiktssidan

Totalt antal sjukfall Rapporten visar hur många sjukfall enheten haft den senaste avslutade tremånadersperioden.
Könsfördelning sjukfall Visar hur stor andel i procent av den totala mängden sjukfall som varje kön utgör för de tre senaste avslutade månaderna. Rapporten visar också hur fördelningen såg ut föregående tremånadersperiod
Fördelning diagnosgrupper Visar vilka diagnosgrupper som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning åldersgrupper Visar vilka åldersgrupper som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning sjukskrivningslängd Visar vilka sjukskrivningslängder som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod samt hur många sjukfall som överstiger 90 dagar.
Fördelning sjukskrivningsgrad Visar vilka sjukskrivningsgrader som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.