Till navigering

Nationella rapporter

Det behövs ingen behörighet eller särskild inloggning för att se statistik på nationell nivå.

Alla rapporter på nationell nivå bygger på en aggregering av statistik som sker först per vårdgivare och sedan lämnas ut och sammanställs.

Rapporter på nationell nivå

Antal sjukfall per månad Pågående sjukfall registrerade i Statistiktjänsten den aktuella månaden, resultatet visas både totalt och grupperat per kön. Rapporten visar de senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall per diagnosgrupp Pågående sjukfall registrerade i Statistiktjänsten den aktuella månaden, grupperad per diagnosgrupp. Diagnosgrupp baseras på den diagnos som finns angivet i intygen och är sedan aggregerad på en hög nivå. Män och kvinnor visas separat i olika diagram. Rapporten visar de senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall per diagnoskapitel Pågående sjukfall registrerade i Statistiktjänsten den aktuella månaden, grupperad per diagnosavsnitt inom valt diagnoskapitel. Resultatet grupperas enligt strukturen i ICD för varje kapitel och endast de sex vanligast förekommande diagnosavsnitten redovisas med namn. Övriga träffar redovisas som övrigt. Män och kvinnor visas separat i olika diagram. Rapporten visar de senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall fördelat på patientens ålder senaste 12 månaderna
Sjukfall registrerade i statistiktjänsten de senaste 12 månaderna grupperade per kön samt ålder.
Antal sjukfall per sjukskrivningsgrad Pågående sjukfall som finns registrerade i statistiktjänsten den aktuella månaden, grupperad per sjukskrivningsomfattning enligt vad som är angivet i intygen. Om ett sjukfall innehåller flera sjukskrivningsgrader kommer samtliga dessa att redovisas. Män och kvinnor visas separat i olika diagram. Rapporten visar de senaste 18 avslutade månaderna bakåt i tiden.
Antal sjukfall fördelat på sjukskrivningslängd senaste 12 månaderna
Sjukfall registrerade i statistiktjänsten de senaste 12 månaderna grupperade per kön samt sjukskrivningslängd.
Utveckling för antal sjukfall per län de senaste sex månaderna Sjukfall som finns registrerade i statistiktjänsten för de senaste sex avslutade månaderna grupperade per tremånadersgrupp, län samt kön. Län är hämtat utifrån de uppgifter som finns registrerade på vårdenheten i HSA.
Andel sjukfall per kön per län det senaste året Visar hur stor andel i procent av den totala mängden sjukfall som varje kön utgör grupperat på län samt redovisar även samtliga/genomsnittet. Baseras på sjukfall registrerade i Statistiktjänsten de senaste 12 månaderna

Översiktssida nationell statistik

Samtliga rapporter som visas på översiktssidan baseras på statistik över de senaste avslutade tre månaderna, flera av rapporterna visar även en jämförelse med föregående tremånaders period. Samtliga rapporter på översiktssidan baseras på nationellt aggregerad statistik.

Rapporter på översiktssidan

Könsfördelning Visar hur stor andel i procent av den totala mängden sjukfall som varje kön utgör för de senaste tre avslutade månaderna.
Förändring Visar den procentuella förändringen av antal sjukfall de senaste avslutade tre månaderna jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning diagnosgrupper Visar vilka diagnosgrupper som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning åldersgrupper Visar vilka åldersgrupper som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning sjukskrivningsgrad Visar vilka sjukskrivningsgrader som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.
Fördelning sjukskrivningslängd Visar vilka sjukskrivningslängder som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod samt hur många sjukfall som överstiger 90 dagar.
Fördelning per län Visar vilka län som är mest frekvent förekommande för sjukskrivingar för de senaste tre avslutade månaderna. Rapporten visar också förändring jämfört med föregående tremånadersperiod.