Till navigering

Statistiktjänsten

Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning är en webbtjänst som gör det möjligt att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen ordinerade sjukskrivningen. Statistiken baseras på de läkarintyg (FK 7263) som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem.

Tjänsten består av två delar:

Nationell statistik

Nationell statistik är tillgänglig för alla via internet och det krävs ingen särskild inloggning för att ta del av statistiken på nationell nivå. Statistiktjänsten innehåller ett antal fasta rapporter som är lätta att avläsa visuellt, exempelvis som cirkeldiagram, stapeldiagram eller linjediagram. Rapporterna går även att skriva ut, spara i sin dator eller exportera till Excel.

Statistiken visar hur sjukskrivningarna ser ut räknat i exempelvis:

  • antal sjukfall
  • diagnosgrupp
  • patientens ålder
  • patientens kön
  • sjukskrivningslängd
  • sjukskrivningsgrad

Här kan du läsa mer om de olika rapporterna i Statistiktjänsten.

Verksamhetsstatistik

Personal inom hälso- och sjukvården som vill nå statistik för sin vårdgivare och sin vårdenhet måste ha särskild behörighet. Statistiktjänsten kräver säker inloggning med SITHS-kort och rätt medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. Säker inloggning kan bara ske via Sjunet.

Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till statistiken och det är bara vårdenhetens HSA-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag.

Personal inom hälso- och sjukvården som inte har behörighet att logga in har alltid tillgång till den nationella statistiken.

Här finns mer information om behörighet i HSA.

Sjukfall respektive patient

Statistiken är beräknad utifrån begreppet sjukfall och inte utifrån enskilda läkarintyg. Ett sjukfall omfattar alla de läkarintyg (FK 7263) som rör en viss patient och som har utfärdats med max fem dagars uppehåll mellan respektive intyg.

  • Exempel: Om intyg 1 gäller till och med den 14 augusti och intyg 2 gäller från och med den 17 augusti ses de båda intygen som samma sjukfall. Men om intyg 2 i stället hade varit giltigt från och med den 21 augusti räknas intygen som två skilda sjukfall.

Om statistiksammanställningen

Statistiktjänsten innehåller endast intygsinformation från hälso- och sjukvården. Innehållet baseras enbart på det elektroniska läkarintyg (FK 7263) som utfärdas när en läkare bedömer att en patient behöver sjukskrivas.

Tjänsten registrerar inte om intyget har använts för ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan eller vilken bedömning Försäkringskassan gör. Statistiken baseras alltså på hälso- och sjukvårdens ordinerade sjukskrivning.

Alla landsting är ännu inte anslutna till tjänsten för elektroniska läkarintyg och statistik, och tjänsten registrerar inte läkarintyg som utfärdats direkt på papper. Statistiken på nationell nivå måste därför betraktas med eftertanke då statistiken inte kan ge en fullständig bild över ordinationen av sjukskrivning i Sverige.

Behandling av personuppgifter i Statistiktjänsten

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. De får inte användas för statistiska ändamål förutom i viss mån för vårdgivarens egen verksamhetsuppföljning.

Alla uppgifter som finns i allmänna statistiska rapporter måste vara helt avidentifierade för att få visas. Informationen i Statistiktjänsten behandlas separat för varje vårdgivare. Uppgifterna avidentifieras och slås ihop innan den sammanställs på nationell nivå. För att förhindra att informationen ska kunna kopplas till enskilda personer visas inte uppgifter där urvalet är för begränsat.

Personuppgiftslagen (PUL) och Patientdatalagen (PDL) är lagar som reglerar behandling av personuppgifter.

Support

Det är Inera kundservice som ansvarar för support av tjänsten, ordinarie öppettid är vardagar 07.00-22.00.

På vardagsnätter mellan 22.00 och 07.00, och under helger, hanterar Ineras kundservice enbart akuta ärenden. Dessa måste anmälas via telefon.

Övriga ärenden hänvisar vi till våra ordinarie öppettider och kanaler för att anmäla ärenden.

 Kundservice går att nå via telefon, dygnet runt.