Till navigering

Säkerhetstjänster

Dagens moderna elektroniska vårdsystem ger goda möjligheter för vårdens personal och även för patienter att ta del av patientinformation. Det finns lagar och föreskrifter som reglerar denna åtkomst, vilket även innefattar hur detta ska följas upp.

Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation.

Säker åtkomst till patientinformation

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget möjliggör för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation. Detta förutsätter att vårdsystemen ansluter till dessa tjänster. Säkerhetstjänsters huvuduppgift är att tillgodose de anslutna systemen med säker autentisering och säker hantering av patientinformation. Tjänsterna kan användas för både lokalt och nationellt bruk.

Verksamheten har också en viktig del i att åstadkomma säker hantering av patientinformation genom att följa gällande anvisningar.

Självständiga tjänster med specifik funktionalitet

Varje tjänst har en unik funktionalitet och kan fungera oberoende av övriga tjänster. Här nedan kan du se alla ingående tjänster i Säkerhetstjänster.

  • Autentisering
  • Logg
  • Samtycke
  • Spärrtjänst
  • Patientrelation

Många nationella e-tjänster är beroende av Säkerhetstjänsterna 

Alla nationella e-tjänster är mer eller mindre beroende av Säkerhetstjänster för att kunna följa lagliga krav och föreskrifter som ställs ställer på hantering av patientinformation. Beroende på vilken typ av information ett vårdsystem hanterar, används olika säkerhetstjänster. Testa överskådligt beroende här