Till navigering

Projekt: E-identitet för offentlig sektor

Inera och Försäkringskassan har sedan februari 2016 drivit ett samverkansprojekt kring en ny gemensam identifieringstjänst som ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Den nya tjänsten ska heta E-identitet för offentlig sektor. Vi planerar att lansera den nya identifieringstjänsten under första kvartalet 2018.

Att vi startat detta samarbete har flera orsaker. Först och främst går avtalet med vår nuvarande leverantör av identifieringstjänst snart ut, och vi har därför behövt upphandla en ny leverantör. Inom ramen för upphandlingsarbetet undersökte vi också möjligheterna att bredda vårt samarbete med andra organisationer inom den offentliga sektorn. Ett samarbete med Försäkringskassan visade sig då ha flera fördelar.

Med ett gemensamt verktyg och arbetssätt för att utfärda e-legitimationer, kan vi på ett smartare sätt utnyttja redan gjorda investeringar. Med ett gemensamt regelverk och en gemensam teknisk lösning (PKI) för identifiering, kan vi också på ett bättre sätt svara upp på samhällets föränderliga krav. Och kanske viktigast av allt – vi får förutsättningar för att skapa en gemensam identifiering för hela den offentliga sektorn.

Arbetet framöver

Fram till att vi lanserar E-identitet för offentlig sektor i början av 2018, kommer befintliga SITHS-kort och certifikat att fortsätta att fungera som vanligt. Inga redan utgivna SITHS-kort behöver bytas ut, utan kommer att fortsätta att fungera för inloggning under kortets och certifikatets hela giltighetstid. Även arbetet för SITHS-anslutna organisationer och RA, kommer att fortgå som vanligt den närmaste tiden framåt.

Parallellt med ordinarie verksamhet kommer samarbetet med Försäkringskassan att utvecklas och förstärkas. Målet är att vi ska ha ett gemensamt regelverk, gemensam teknisk lösning (PKI), och en gemensam drift. Detta kommer vi successivt att arbeta fram tillsammans. Mer om hur arbetet fortlöper och vad som kommer att hända kan du läsa om här på webben. Vi kommer att publicera mer information så snart vi kommit längre i arbetet.

Nuläge och målbild med Ineras och Försäkringskasans samarbete