Till navigering

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha består dels av en operativ del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av skador inom vården enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter.

En händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen. Genom Nithas standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetod för händelseanalys, ökar möjligheterna att fånga upp och dra slutsatser av inträffade skador inom vården. Detta bidrar i sin tur till en ökad patientsäkerhet. Läs om hur du kommer åt Nitha här

Utbildat analysteam registrerar händelser

Nithas databas med händelseanalyser bygger på en mängd uppgifter som varje vårdgivares analysteam samlat in och analyserat om inträffade händelser. När en händelse skett samlas analysteamet och går tillsammans igenom vad som hänt. Enligt Nithas strukturerade arbetsmetod för händelseanalys registreras sedan teamets analys i Nitha. I analysen redogör de för hela händelseförloppet, bakomliggande orsaker samt ger förslag på åtgärder. När analysrapporten är avslutad finns den tillgänglig i kunskapsbanken, och alla som har tillgång till kommunikationsnätet Sjunet kan komma åt informationen. 

Kräver användarkonto och åtkomst till Sjunet

För att kunna arbeta och registrera uppgifter i Nitha behöver du ha ett användarkonto med inloggningsuppgifter i Nitha, samt åtkomst till Sjunet. För att komma åt Nitha kunskapsbank behöver du endast åtkomst till Sjunet, ingen inloggning krävs.