Till navigering

Listning

För att uppnå tillräckligt hög kvalitet och effektivitet i processen för utomlänslistning krävs en nationellt samordnad digitalisering av informationsutbytet. Därför har Inera på uppdrag av landstingen tagit fram en rapport över hur en sådan digitalisering kan ske. Arbetet har gjorts tillsammans med sakkunniga inom landstingen. Rapporten och dess föreslagna lösning har godkänts av de medverkande landstingen.

Nästa steg i projektet är att ta fram och testa lösningen i samverkan med ett antal pilotlandsting.