Till navigering

Intervju med Peter Augustinsson om Journalen

Intervju med Peter Augustinsson, chefsläkare, med anledning av 1 miljon användare i e-tjänsten Journalen.

Porträttbild på Peter AugustinssonPeter Augustinsson arbetar sedan flera år som en av chefsläkarna på Patientsäkerhetsenheten i Landstinget Sörmland. Det vardagliga arbetet består av rådgivning, internutredningar inom ramen för lex Maria, hantering av enskildas klagomål till IVO, patientsäkerhetsronder, händelse- och riskanalyser, utbildning och så vidare. Han har även varit delaktig i en styrgrupp för införandet av journal via nätet (patientens möjlighet till direktåtkomst av informationsmängder) i Landstinget Sörmland.

På e-hälsodagen sa du att införandet av Journalen var den enskilt viktigaste insatsen under de närmaste åren, för att uppnå vision 2025. Vad tycker du är viktigast med införandet av Journalen?

- Patientsäkerhet är ett av de starkaste skälen till införande av journal via nätet. Det möjliggör att det går att följa behandling, läkemedel, utredningar, remisser, vårdövertagande med mera och innebär sålunda en viktig säkerhetskontroll. Både patienten och dennes eventuella ombud kommer att kunna följa vårdprocessen vilket kan skapa en ökad trygghet.  Många närstående kan nu få ett verktyg för att på ett bättre sätt ha kontroll över vårdaktiviteterna och kunna stötta t.ex. sina gamla föräldrar.

Vilka förbättringar tycker du att man kan se inom hälso- och sjukvården med anledning av att e-tjänsten Journalen införts?

- Journal via nätet är ett utmärkt och nödvändigt redskap för att öka delaktigheten, göra patienten välinformerad för att lättare kunna delta i planeringen och besluten kring sin vård. Det uppstår ofta brister i kontinuiteten i vården idag och journalen blir då extra viktig även för patienten. Direktåtkomst av journalen via nätet är ett komplement till den information vi förmedlar till patienten. Genom att få tillgång till sin journal via nätet får patienten också bättre och snabbare överblick över sin situation.

Vad finns kvar att göra?

- I en nyligen publicerad rapport från Vårdanalys ”Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder” framkommer att Sverige har svaga resultat på flera viktiga områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Utvecklingen mot en mer personcentrerad vård som pågår i landet har uppenbarligen en hel del kvar att arbeta med. Vi måste utveckla teknik för att kunna ge patienterna rätt information och som är anpassad till patientens behov. Detta gäller inte minst de grupper av patienter som inte kan använda sig av instrumentet journalen via nätet. All digital information om patienten ska vara tillgänglig för direktåtkomst. Viss möjlighet att dölja enstaka textavsnitt kan tillämpas i undantagsfall. Ju mer information som finns lättillgänglig desto större integritetsrisker varför dessa frågor måste lyftas fram och bevakas noga.

Du nämner att all digital information om patienten ska vara tillgänglig för direktåtkomst, hur menar du då?

- Jag instämmer helt i Ineras ramverk som anger att all information som finns tillgänglig i journalen ska efter patientens ställningstagande, tillgängliggöras direkt utan fördröjning vilket även ska gälla osignerade anteckningar. Vården måste utveckla bra metoder och rutiner så att vi snabbt kan informera patienten om viktiga besked, undersökningsresultat och ställningstaganden.

Varför är det viktigt att patienten kan granska loggar?

- Det är nödvändigt ur ett integritets- och säkerhetsperspektiv. Ju mer information som finns relativt lättillgänglig, desto större integritetsrisker varför informationssäkerheten måste prioriteras. Via loggar har patienten möjlighet att kontrollera vilka personer som tagit del av journalanteckningarna. Detta medger viss bevakning av integritet och säkerhet, vilket kan öka tryggheten för patienten.

Ett önskemål från användare är att i framtiden kunna använda journal via nätet som en egen ”vårddagbok”, vad tycker du om det?

- Journalen är ett arbetsredskap för de som ger vård och det är en informationskälla för patienten. Det kan vara positivt för patienten att göra egna noteringar länkat till journalen. Jag anser dock att man ska hålla isär vad som måste stå i journalen avseende patientens hälsa och sjukdom och patientens egna anteckningar. Det får heller inte uppstå oklarheter kring vilken kommunikation eller meddelanden jag som vårdpersonal måste ta ställning till.