Till navigering

Jonas Ekström besvarar på frågor om e-tjänsten Journalen

Intervju med Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef, med anledning av 1 miljon användare i e-tjänsten Journalen.

Jonas Ekström är överläkare och verksamhetschef på medicinkliniken i Sala, i Region Västmanland.

Har ditt arbetssätt förbättrats nu när användningen av Journalen ökat och dina patienter kan nå sin journal via nätet? På vilket sätt?

- Jag upplever att det fortfarande är väldigt få av mina patienter som känner till att de kan läsa sin journal via 1177.se. Jag brukar dock berätta om det för dem och uppmuntra dem att läsa sin journal via nätet, så kommer de lättare ihåg vad vi kom överens om vid besöket. Jag tänker nog lite mer på att formulera mig begripligt i journalen nu jämfört med tidigare, men det är nog bra för både kollegor och patienter!

På vilket sätt har införandet av Journalen förbättrat ditt möte med patienterna?

- De som önskar kan vara mer delaktiga i sin vård. Jag har också varit tydligare i informationen till patienten vid besöket, exempelvis varför jag tar ett visst prov och vilka diagnoser jag överväger så att det inte blir en ”chock” om de läser det i sin journal. Det tror jag är bra, och något jag borde ha gjort tidigare.

Vilka förbättringar ser du inom hälso- och sjukvården med anledning av e-tjänsten Journalen införs?

- Ännu inte så många, då vi idag inte publicerar all information från journalen i Region Västmanland. Provsvar och information om var en remiss befinner sig är efterfrågad information från många patienter och skulle nog kunna spara tid för vården om patienten slapp ringa och fråga om det.

Har du några råd till, personal och/eller patienter där införandet av e-tjänsten pågår? Eller de som redan har?

- Många är rädda att förlora sitt arbetsverktyg. Så tänkte jag också från början; att det var ”min” journal! Nu ser jag det mer som en bonus att patienten faktiskt kan ta del av uppgifter som rör hens hälsa. Det främjar delaktighet – och sannolikt även patientsäkerhet. Om anteckningarna snabbt är tillgängliga kan jag slippa skriva separata lappar till patienten om planering och uppföljning – de kan hen se direkt i sin journal.