Till navigering

Intygstjänster – projekt

Projektet Intygstjänster utvecklar tjänster som är relaterade till elektronisk hantering av läkarintyg. Under 2016 arbetar projektet med att vidareutveckla och förbättra de tjänster som tagits fram tidigare, samt med att genomföra fördjupade analyser inom elektroniskt informationsutbyte.

Bakgrunden till projektet Intygstjänster är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan vårdpersonal, samt handläggare vid Försäkringskassan. Det stärker även rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet Intygstjänster 2016 finansieras via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering, beställare är SKL.

Projektets arbete under 2016

Vidareutveckling av intygsapplikationen Webcert

Många landsting har visat intresse för att göra en integration mellan sina journalsystem och den nationella tjänsten Webcert. Projektet Intygstjänster kommer därför att lägga stort fokus på att stötta dessa landsting i integrationsarbetet.

Webcert kommer att vidareutvecklas så att det blir möjligt att utfärda flera typer av intyg och skicka dem till flera typer av mottagare, exempelvis arbetsgivare och försäkringsbolag.

Den tekniska lösningen för ärendekommunikation i Webcert utvecklas så att kommunikationen sker via Intygstjänsten. Det blir därmed möjligt att ta fram statistik på alla frågor och svar som skickas mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Kravanalys och utveckling av nytt verktyg för rehabiliteringsarbete

Projektet arbetar med kravanalys och utveckling av en ny tjänst som ska ge rehabkoordinatorer och läkare möjlighet att få en samlad bild av vilka patienter som är sjukskrivna och i behov av rehabilitering och stödinsatser (Rehabstöd). Behovet av den här tjänsten framkom i projektets arbete med att ta fram Statistiktjänsten.

Fortsatt arbete med utökat elektroniskt informationsutbyte

I samarbete med Försäkringskassan fortsätter projektet det påbörjade arbetet med utökat elektroniskt informationsutbyte. Syftet är att göra intygsskrivandet mer dynamiskt, bland annat genom att utveckla den tekniska lösningen så att Försäkringskassans förändringar av fråge- och hjälptexter i intygen ska slå igenom snabbare i hälso- och sjukvården.

Arbetet innefattar också digitalisering av flera av Försäkringskassans förmåner. Idag är det möjligt att elektroniskt utfärda Försäkringskassans läkarintyg FK 7263 för ansökan om sjukpenning. Under 2017 kommer det intyget att ersättas av två nya läkarintyg för sjukpenning, ett enkelt och ett utökat. Dessutom kommer ytterligare tre av Försäkringskassans förmåner att digitaliseras: sjukersättning, aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen

Projektet genomför en fördjupad förstudie i syfte att ta fram förslag till hur aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan samverka och utbyta information. Fokus ligger på individen, arbetsgivare och hälso- och sjukvården. Denna förstudie är en fortsättning på det arbete som inleddes under 2015 med utredning av en elektronisk intygstjänst för arbetsgivare och målsättningen är att identifiera hur man kan jobba vidare med en gemensam samverkansyta som möjliggör för invånaren att dela information med inblandade aktörer i sjuk- och rehabprocessen..

Försäkringsmedicinska utredningar

Under 2016 återupptar projektet det arbete som påbörjades under 2014 med att utveckla ett administrativt IT-stöd där hälso- och sjukvårdens samordnare elektroniskt kan hantera beställningar av försäkringsmedicinska utredningar från Försäkringskassan. Projektet ska också utveckla elektroniska intyg för de fördjupade utredningarna: särskilt läkarutlåtande (SLU), teambaserad medicinsk utredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Projektets tidigare arbete

Sedan 2011 använder Sveriges landsting och regioner tjänsten läkarintyg, som innebär att läkarintyg kan skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan.

2013 lanserades invånartjänsten Mina intyg som är kopplad till tjänsten läkarintyg, och som gör det möjligt för invånaren att hantera sina intyg elektroniskt.

2014 lanserades Statistiktjänsten som presenterar statistik på ordinerad sjukskrivning, samt Webcert som gör det möjligt för privata vårdgivare att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem till Försäkringskassan. Ett nytt uppdrag tillkom inom sjukskrivningsmiljarden som innebar att utreda och utveckla ett administrativt stöd för hantering av beställningar för fördjupade medicinska utredningar (FMU) från Försäkringskassan, samt ta fram elektroniska intyg för fördjupade utredningar. I samarbete med Socialstyrelsen påbörjades också ett arbete med att ta fram en lösning för hur det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) kan integreras i journalsystemen samt hur registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) kan göras åtkomligt för offentliga vårdgivare.

Under 2015 gjordes två av Transportstyrelsens läkarintyg för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes) tillgängliga i Mina intyg och Webcert. Arbete genomfördes också för att ge privata vårdgivare möjlighet att hantera intyg i Webcert. Den funktionaliteten driftsattes i början av 2016. Statistiktjänsten utökades med möjlighet för inloggade användare att följa upp en hel vårdgivare, samt se statistik på landstingsnivå. Projektet fortsatte också att i samarbete med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra intressenter arbeta med hur processen för elektroniskt informationsutbyte kan förbättras.

Uppdraget inom överenskommelsen 2016

Inera AB har fått i uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta det arbete som påbörjades under 2014-2015 genom att uppfylla samtliga delmål inom villkor 5 i överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2016. Projektet ska under 2016 arbeta med följande:

Integration av det försäkringsmedicinska beslutstödet i journalsystemen inklusive åtkomst till Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården (HOSP). 

 • Utreda och vidareutveckla innehåll och informatik när det gäller det försäkringsmedicinska beslutsstödet. 
 • Utreda och påbörja utveckling av dödsorsaksbevis och dödsorsaksintyg.
 • Testa, följa upp och integrera HOSP-tjänsterna så att de svarar mot användarnas behov.

E-Hälsotjänster, självbetjäning och utökad intressentinvolvering i syfte att skapa en effektivare kommunikation och samverkan mellan olika aktörer 

 • Genomföra förstudie och påbörja utveckling av ett kodverksstödsystem för det nationella fackspråket. 
 • Ena och harmoniera hur informationen i olika intyg och medicinska utlåtanden uttrycks med hjälp av det nationella fackspråket. 
 • Fortsätta utveckla individens möjlighet till självbetjäning samt delning av sina intyg till flera aktörer. 
 • Genomföra fördjupad förstudie i syfte att ta fram förslag till hur individen och aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen - i första hand hälso- och sjukvården och arbetsgivare - kan samverka genom att utbyta information med hjälp av digitala informationstjänster.

Vidareutveckla Statistiktjänsten för att möjliggöra uppföljning av hälso- och sjukvårdens sjukskrivningsmönster:

 • Möjliggöra statistik utifrån tillkommande intygstyper (till exempel utifrån arbetet inom område 5 och 6 i detta villkor) samt uppföljning av ärendekommunikation.
 • Införa ett stöd för hälso- och sjukvårdens verksamhet att följa upp pågående behandlingar och sjukskrivningar. 

Vidareutveckling av elektroniska intyg och därtill hörande elektronisk ärendekommunikation för olika intressenter.

 • Skapa generell integrationslösning mellan journalsystem och referensapplikation för utfärdande av elektroniska intyg samt elektronisk ärendekommunikation. 
 • Möjliggöra lagring av elektronisk ärendekommunikation i Intygstjänsten. 
  Utveckla och införa flera intygstyper samt säkerställa att referensapplikationen lagrar och kommunicerar både kod och kodverk vid intygsutfärdande.
 • Utreda och planera utveckling av ny funktionalitet för anslutning till de nya federationerna för e-legitimation (påverkar även område 2 och 3 i detta villkor). 
 • Utreda och använda standardformat för representation av regeluttryck för det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Utökat elektroniskt informationsutbyte genom realisering av strukturerad överföring av medicinsk information och därtill hörande kommunikation. 

 • Arbetet syftar till att skapa helt nya elektroniska lösningar för fler intyg inom Försäkringskassans förmåner. Den föreslagna lösningen omfattar i ett första steg digitalisering av tre förmåner: Sjukersättning 2016, Sjukpenning och Aktivitetsersättning 2017. I samband med digitaliseringen av sjukersättning 2016 konstruerar Försäkringskassan en plattform som är användbar för Försäkringskassans samtliga förmåner.

Gemensamt elektroniskt administrations- och ekonomistöd för försäkringsmedicinska utredningar (FMU) med tillhörande intyg. 

 • Utveckla IT-stöd för beställning, betalning och uppföljning av leveranser av försäkringsmedicinska utredningar (särskilt läkarutlåtande [SLU], teambaserade medicinska underlag [TMU] och aktivitetsförmågeutredningar [AFU]) till Försäkringskassan med tillhörande intyg.

Organisation och arbetsprocess

Arbetet genomförs i samarbete med Försäkringskassan, som har ett liknande uppdrag inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2016, och med Socialstyrelsen för arbetet med beslutsstödet och HOSP.

Arbetet kommer att inkludera teknisk utveckling, tester och piloter, juridisk utredning, säkerhetsutredning samt intervjuer och användartester med patienter och personal inom hälso- och sjukvården. Utredningsarbetet genomförs via insamling av olika underlag i form av rapporter och utredningar, verksamhetsanalyser, seminarier och workshops samt intervjuer och möten med referensgrupper med representanter från olika områden.

Delar av utvecklingstankarna är världsunika och saknar förlagor så en del av arbetet genomförs tillsammans med bland annat Försäkringskassan i ett ”labb” där förslag på olika lösningar kan utredas, diskuteras, utvecklas och testas för att därefter verifieras.

Tidplan och leverans

Intygstjänster 2016 pågår från 1 januari till 31 december 2016.

Projektet ska ta fram två rapporter som levereras till Försäkringskassan.

Projektet kommer att leverera tjänster till teknisk förvaltning med färdig teknisk dokumentation och specifikationer, underlag till införandeplaner och informationsmaterial till landstingen, samt ta fram underlag till kommande förhandlingar om finansiering för fortsatt satsning.