Till navigering

Projekt: Intygstjänster

Projektet Intygstjänster utvecklar tjänster som är relaterade till elektronisk hantering av läkarintyg. Under 2017-18 arbetar projektet med att vidareutveckla och förbättra de tjänster som tagits fram tidigare, samt med att genomföra fördjupade analyser inom elektroniskt informationsutbyte.

Bakgrunden till projektet Intygstjänster är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan vårdpersonal, samt handläggare vid Försäkringskassan. Det stärker även rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet Intygstjänster 2017-18 finansieras via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering, beställare är SKL.

Projektets arbete under 2017-18

Vidareutveckling av intygsapplikationen Webcert

Många landsting har visat intresse för att göra en integration mellan sina journalsystem och den nationella tjänsten Webcert. Projektet Intygstjänster kommer därför att lägga stort fokus på att stötta dessa landsting i integrationsarbetet.

Webcert kommer att vidareutvecklas så att det blir möjligt att utfärda flera typer av intyg och skicka dem till flera typer av mottagare, exempelvis arbetsgivare och försäkringsbolag.

Den tekniska lösningen för ärendekommunikation i Webcert utvecklas så att kommunikationen sker via Intygstjänsten. Det blir därmed möjligt att ta fram statistik på alla frågor och svar som skickas mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Projektet kommer också att arbeta med att skapa förutsättningar för att införa olika typer av besluts- och kunskapsstöd i Webcert som är direkt tillgängliga vid intygsifyllandet, t.ex. ICF och SRS.

Vidareutveckling av Intygstjänsters övriga applikationer

Under det fortsatta projektet kommer det ske en vidareutveckling av övriga applikationer inom Intygstjänsterna förutom Webcert. I Rehabstödet ska en integration med SRS-tjänsten prövas i pilotverksamhet. Statistiktjänsten ska utvecklas så att det blir enklare att skräddarsy önskade rapportuttag. Invånarapplikationen Mina intyg vidareutvecklas bl.a. för att ge tillgång till Försäkringskassans nya intygstyper.

Fortsatt arbete med utökat elektroniskt informationsutbyte

I samarbete med Försäkringskassan fortsätter projektet det påbörjade arbetet med utökat elektroniskt informationsutbyte.

Arbetet innefattar också digitalisering av flera av Försäkringskassans förmåner. Idag är det möjligt att elektroniskt utfärda Försäkringskassans läkarintyg FK 7263 för ansökan om sjukpenning. Under 2017 kommer det intyget att ersättas av ett nytt läkarintyg för sjukpenning. Dessutom kommer ytterligare tre av Försäkringskassans förmåner att digitaliseras och produktionsättas:
sjukersättning, aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen

Projektet har under 2016 genomfört en fördjupad förstudie i syfte att ta fram förslag till hur aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan samverka och utbyta information. Fokus ligger på individen, arbetsgivare och hälso- och sjukvården. Under 2017-18 kommer projektet utveckla och testa en prototyp, Samverkansytan, som ska stödja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

Försäkringsmedicinska utredningar

Under 2017 ska projektet tillsammans med Försäkringskassan utreda förutsättningarna att utveckla ett administrativt IT-stöd där hälso- och sjukvårdens samordnare elektroniskt kan hantera beställningar av försäkringsmedicinska utredningar från Försäkringskassan. Projektet ska också utreda möjligheten att i Webcert hantera elektroniska intyg för de fördjupade utredningarna: särskilt läkarutlåtande (SLU), teambaserad medicinsk utredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU). Målet är att under 2018 kunna genomföra den tekniska utvecklingen i samverkan med Försäkringskassan.

Projektets tidigare arbete

Sedan 2011 använder Sveriges landsting och regioner tjänsten läkarintyg, som innebär att läkarintyg kan skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan.

2013 lanserades invånartjänsten Mina intyg som är kopplad till tjänsten läkarintyg, och som gör det möjligt för invånaren att hantera sina intyg elektroniskt.

2014 lanserades Statistiktjänsten som presenterar statistik på ordinerad sjukskrivning, samt Webcert som gör det möjligt för privata vårdgivare att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem till Försäkringskassan. Ett nytt uppdrag tillkom inom sjukskrivningsmiljarden som innebar att utreda och utveckla ett administrativt stöd för hantering av beställningar för fördjupade medicinska utredningar (FMU) från Försäkringskassan, samt ta fram elektroniska intyg för fördjupade utredningar. I samarbete med Socialstyrelsen påbörjades också ett arbete med att ta fram en lösning för hur det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) kan integreras i journalsystemen samt hur registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) kan göras åtkomligt för offentliga vårdgivare.

Under 2015 gjordes två av Transportstyrelsens läkarintyg för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes) tillgängliga i Mina intyg och Webcert. Arbete genomfördes också för att ge privata vårdgivare möjlighet att hantera intyg i Webcert. Den funktionaliteten driftsattes i början av 2016. Statistiktjänsten utökades med möjlighet för inloggade användare att följa upp en hel vårdgivare, samt se statistik på landstingsnivå. Projektet fortsatte också att i samarbete med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra intressenter arbeta med hur processen för elektroniskt informationsutbyte kan förbättras.

2016 utvecklade och driftsatte projektet en första version av IT-stöd för rehabkoordinatorer. I applikationen Rehabstödet kan en rehabkoordinator ta del av samtliga pågående sjukskrivningar på den eller de vårdenheter som hen ansvarar för. Genom Rehabstödet kan även sjukskrivande läkare få en sammanställning över sina pågående sjukskrivningar. Under 2016 utvecklades också, i samverkan med Försäkringskassan, det första av Försäkringskassans nya intyg: Läkarutlåtande för sjukersättning, vilket ska produktionsättas 2017.

Projektet har också deltagit i Socialstyrelsens förstudie kring möjligheten att hantera intygen för dödsbevis och dödsorsak i Webcert i stället för Socialstyrelsens nuvarande system eMortis.

Uppdraget inom överenskommelsen 2017-18

Inera AB har fått i uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta det arbete som påbörjades under 2016 genom att uppfylla samtliga delmål inom villkor 4 i överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2017-18. Projektet ska under 2017-18 arbeta med i huvudsak följande:

 • Fortsätta arbetet med integrationen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemen
 • Utreda och eventuellt utveckla stöd för användningen av ICF och andra ifyllnadsstöd vid intygsutfärdandet
 • Utreda och eventuell utveckla samverkansytan som verktyg för dialog mellan framförallt invånare, hälso- och sjukvård och arbetsgivare.
 • Utreda och ta fram förslag på förbättrad lösning för digitala signaturer som följer EU- och internationella standarder.
 • Utreda och vidareutveckla statistiktjänsten, bl.a. funktionen för att se verksamhetsstatistik för ett helt landsting.
 • Utreda möjligheten att erbjuda en metod för externa parter att få fram olika rapporter om sjukskrivning.
 • Utreda och eventuellt utveckla integrationsfunktion av SRS-tjänst (Stöd för rätt sjukskrivning) i Rehabstöd och i Webcert.
 • Utveckla stöd för hantering av dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert.
 • Fortsätta arbetet enligt befintlig plan med utveckling, tester och produktionssättning av lösningen för tre av Försäkringskassans medicinska underlag under 2017.
  - Sjukpenning (läkarintyg inklusive smittbärarpenning)
  - Aktivitetsersättning (läkarutlåtande vid nedsatt arbetsförmåga och läkarutlåtande vid förlängd skolgång)
 • Utreda och utveckla elektroniska administrations- och ekonomistöd för försäkringsmedicinska utredningar (FMU) med tillhörande intyg

Organisation och arbetsprocess

Arbetet genomförs i samarbete med Försäkringskassan, som har ett liknande uppdrag inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2017-18, och med Socialstyrelsen för arbetet med beslutsstödet.

Arbetet kommer att inkludera teknisk utveckling, tester och piloter, juridisk utredning, säkerhetsutredning samt intervjuer och användartester med patienter och personal inom hälso- och sjukvården. Utredningsarbetet genomförs via insamling av olika underlag i form av rapporter och utredningar, verksamhetsanalyser, seminarier och workshops samt intervjuer och möten med referensgrupper med representanter från olika områden.

Tidplan och leverans

Intygstjänster 2017-18 pågår från 1 januari 2017 till 31 december 2018.

Projektet kommer att leverera tjänster till teknisk förvaltning med färdig teknisk dokumentation och specifikationer, underlag till införandeplaner och informationsmaterial till landstingen.