Till navigering

Tjänstedomäner och Tjänstekontrakt

En Tjänstedomän består av en samling tekniska specifikationer, så kallade Tjänstekontrakt, som reglerar informationsutbytet inom en viss typ av tjänst eller system.

Tjänstekontrakten är utformade utifrån de riktlinjer som tagits fram av Ineras Arkitektur och regelverk och följer RIV tekniska anvisningar.

Regelverk för anrop och svar

Vad Tjänstekontrakten åstadkommer rent tekniskt är att de enligt ett förutbestämt regelverk specificerar hur olika anrop och svar inom en tjänst eller system ska gå till. Om till exempel en invånare använder sig av Tjänstedomänen för Listning för att ta reda på hur många tänkbara vårdval hon/han kan göra, är detta ett ”anrop”. Listan som då kommer upp med alla vårdenheter som det finns att välja bland, är ett ”svar”.

Ett Tjänstekontrakt består av ett anrop och ett svar. Hur många Tjänstekontrakt som ingår i respektive Tjänstedomän beror på hur många anrop och svar man kan göra. När ett eller flera Tjänstekontrakt väl finns framtagna för en tjänst eller system kan det användas av flera andra system som stödjer samma informationsflöde.

Namnsättning av tjänstedomäner

Alla tjänstedomäner och tjänstekontrakt ska namnsättas enligt en särskild standard för e-hälsa för att det tydligt ska gå att se vilket informationsinnehåll tjänstedomänen har (standarden beskrivs i den så kallade VIFO-kartan). Se svenska och engelska namn här