Till navigering

Högkostnadsskydd och frikort

En nationell e-tjänst håller på att utvecklas för högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården. Syftet är att effektivisera hanteringen för patienter, vårdgivare och huvudmän.

Varje år görs drygt 60 miljoner besök i öppenvården i Sverige, varav 40 miljoner inom primärvården. Vid de allra flesta besöken registreras patientavgifterna manuellt med stämplar och remsor. När gränsen för högkostnadsskydd har uppnåtts får patienten ett inplastat frikort.

Tjänsteutvecklingen i samhället gör att människor förväntar sig att även hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda smarta e-tjänster. En förutsättning för en smidig e-tjänst för högkostnadsskydd och frikort är att informationen följer patienten och är tillgänglig vid alla patientens vårdbesök, samt fungerar över huvudmannagränserna.

Flera landsting har utvecklat regionala tjänster för digitalt högkostnadsskydd och frikort. I några landsting kan invånarna även nå tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Men de regionala tjänsterna gäller enbart i det egna landstinget. En patient som besöker vården i mer än ett landsting kan inte få det registrerat.

En nationell lösning skapas nu för att vårdgivare i alla landsting och regioner ska kunna dela information. På så sätt kommer patienter lättare att få överblick över sina utgifter, vårdpersonal behöver inte ägna lika mycket tid åt administration, och vårdgivare kan säkerställa ett rättvist och säkert system.

Projektets omfattning

Projektet ska planera, genomföra och produktionssätta en lösning för högkostnadsskydd och e-frikort som är möjlig att införa nationellt på ett effektivt sätt.

I uppdraget ingår att återanvända de regionala erfarenheter som gjorts. Utgångspunkter är analyser av de regionala tjänsterna och verksamhetsbeskrivningen från projektets förstudie.

Projektet omfattar dessa steg:

  • Framtagande av nationellt tjänstekontrakt för informationsutbyte
  • Utveckling av invånartjänsten Högkostnadsskydd inom 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Upphandlingsstöd för integration i journalsystem och kravmallar för upphandling
  • Införande av nationellt tjänstekontrakt och anslutning av regionala verksamhetssystem

I slutet av 2017 beräknas tjänsten kunna börja användas i två pilotlandsting.

Nuläge i projektet

Projektet påbörjades i mitten av september 2016. En projektplan är etablerad, och projektgrupp samt styrgrupp är tillsatta.

Följande aktiviteter pågår:

  • översyn avseende krav
  • inventering av tjänstekontrakt
  • framtagning av flödesmodell
  • tillsättning av en referensgrupp för verksamhetskunskap.

Mera information kommer framöver

Med anledning av det stora nationella intresset för detta projekt har styrgruppen beslutat att kontinuerligt meddela status i projektet via Ineras kanaler, samt när viktiga händelser inträffar.

Mer information kommer också att kunna ges på något av ekonomidirektörernas kommande möten.