Till navigering

Eira

Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och har stora behov av tillgång till vetenskaplig information om nya metoder för diagnostik och behandling

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter.

Inera tecknar licensavtalen på uppdrag av landsting och regioner. Eiras kansli på Inera sköter förhandlingarna och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen.

 

Bakgrund

I slutet av 1990-talet, med övergången från tryckta tidskrifter till elektroniska, ökade möjligheten för vårdens anställda att få tillgång till ett bredare utbud av vetenskaplig forskning. Samtidigt blev behovet av att hålla nere kostnaderna för e-tidskrifter och databaser allt viktigare. För att säkerställa en jämlik och patientsäker tillgång till vetenskaplig forskning, till en rimligare kostnad, uppstod konsortiet Eira som ett samarbete mellan landets sjukhusbibliotek.

Att förhandla gemensamt ger betydande kostnadsvinster jämfört med enskilda avtal per sjukhus.

Hur?

Eirasamarbetets primära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för alla landsting och regioner. Urvalet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken och baserar sig bl.a. på efterfrågan, användarstatistik och pris. Förhandlingar med tidskriftsförlagen sker årsvis och resulterar i gemensamma licensavtal som löper på ett eller flera kalenderår.

Målet är att de mest använda titlarna ska finnas tillgängliga och att alla yrkesgruppers behov ska tillgodoses.

Kostnaden för de gemensamma licensavtalen fördelas solidariskt mellan medlemmarna, d.v.s. landsting och regioner, baserat på antal invånare per landsting/region.

Läs mer:

Licensavtal

De gemensamma licensavtalen omfattar all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till åtkomst.

Licensavtalen med förlagen tecknas av Inera, på uppdrag av och med fullmakt från alla landsting och regioner.

För statliga bibliotek på universitet, högskolor, myndigheter och forskningsinstitut, finns ett motsvarande samarbete kallat BIBSAM, på Kungliga biblioteket

Läs mer:

Var?

Innehållet i Eira görs tillgängligt via sjukhusbibliotekens webbsidor eller e-bibliotek. Där finns även sjukhusens egna, lokala prenumerationer på olika kunskapskällor. Vid frågor om tillgång, kontakta ditt regionala sjukhusbibliotek.

För de privata vårdgivare som inte har tillgång till e-biblioteket i sin landsting/region, finns möjlighet att använda Eirakansliets e-bibliotek Eira Discovery.

Läs mer:

Innehåll

Under 2016 har vårdpersonalen via Eiraavtalen tillgång till ca 1600 e-tidskrifter och Cochrane Library.

Läs mer:

Eiras nätverk och kontaktpersoner

Sjukhusbiblioteken utgör stommen i Eirasamarbetet. Nätverket av sjukhusbibliotekarier är viktiga förmedlare mellan användarna – vårdens personal – och Eiras kansli på Inera. Biblioteken tillgängliggör Eiras och bibliotekets övriga utbud och bedriver kontinuerligt utbildningar i informationssökning, referenshantering, med mera.

Eiras förvaltningsgrupp. Förvaltningsgruppens uppdrag är att stödja Eiras kansli i arbetet med att nå uppställda mål och i strategi- och vägvalsfrågor. Medlemmarna utses av Ineras VD, på rekommendation av bibliotekschefsnätverket.

Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer är också en viktig samarbetspart i frågor kring t.ex. utbildning och kostnader

Kontaktpersoner. Inom nätverket av sjukhusbibliotekarier finns en grupp utsedda kontaktpersoner, som arbetar aktivt med Eirafrågor och sprider kännedom om innehållet i Eira.

Läs mer:

Eiras kansli

Sedan 2010 finns Eiras kansli på Inera. Kansliet sköter förhandlingarna och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen, administration och fördelning av licenskostnaderna, anordnar möten för kontaktpersoner, konferenser och utbildningar m.m.

Konferenser, stipendium och utbildningar

Eira har i flera år anordnat en konferens, Eiradagarna, främst inriktad på medicinska biblioteksfrågor. Sedan 2015 arrangeras konferensen i samarbete med de medicinska biblioteken på Sveriges universitet och högskolor och har bytt namn till Medicinska bibliotekskonferensen.

LM Information Award – stipendium för Eira-medlemmar är ett stipendium för sjukhusbibliotekarier. Prissumman är 10 000 kr och ska ”bidra till ökad kunskap inom sjukhusbibliotekens verksamhetsområde”.

Årets stipendium har gått till personalen på sjukhusbiblioteket i Västerås, som använde stipendiet för att åka på en studieresa till Medicinska biblioteket på Ullevåls sjukhus i Oslo. Motiveringen lyder: För främjandet av omvärldsbevakning och nordiskt utbyte av erfarenheter samt att se hur ett nationellt hälsobibliotek påverkar ett sjukhusbibliotek. Detta kan ju komma att även bli aktuellt i Sverige i framtiden. Stipendiet mottogs av Mona Berglind, sjukhusbiblioteket i Västerås.

Utbildningsdagar för nyanställda sjukhusbibliotekarier har anordnats vid ett flertal tillfällen.

Läs mer:

Vad betyder Eira?

Eira är en förkortning för Effective Information Retrieval and Acquisition, vilket betyder effektiv åtkomst och inhämtning av kunskap. I den nordiska mytologin var Eira en asynja - en läkekonstens gudinna.

Denna läkekonstens gudinna – Eira – är idag en stark förhandlare, som ser till att hälso- och sjukvården får önskat kunskapsinnehåll till lägsta möjliga pris!

Kontakt:
Anneli Mindemo
Ansvarig Eira
E-post: anneli.mindemo[at]inera.se