Till navigering

Eira

Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och har stora behov av tillgång till vetenskaplig information om nya metoder för diagnostik och behandling

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter.

Inera tecknar licensavtalen på uppdrag av landsting och regioner. Eiras kansli på Inera sköter förhandlingarna och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen.

 

Eirasamarbetets primära syfte är att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll med bredd och kvalitet, till lägsta möjliga kostnad, för alla landsting och regioner. Urvalet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken och baserar sig bl.a. på efterfrågan, användarstatistik och pris. Förhandlingar med tidskriftsförlagen sker årsvis och resulterar i gemensamma licensavtal som löper på ett eller flera kalenderår.

Att förhandla gemensamt ger betydande kostnadsvinster jämfört med enskilda avtal per sjukhus.

Målet är att de mest använda titlarna ska finnas tillgängliga och att alla yrkesgruppers behov ska tillgodoses.

Kostnaden för de gemensamma licensavtalen fördelas solidariskt mellan medlemmarna, d.v.s. landsting och regioner, baserat på antal invånare per landsting/region.

Innehållet i Eira görs tillgängligt via sjukhusbibliotekens webbsidor eller e-bibliotek. Där finns även sjukhusens egna, lokala prenumerationer på olika kunskapskällor. Vid frågor om tillgång, kontakta ditt regionala sjukhusbibliotek.

Användningen ökar

Antalet nedladdade tidskriftsartiklar ökar för varje år. 2016 ökade antalet med 15% och är nu uppe i nästan 1,1 miljon artiklar. Sett över perioden 2010 – 2016 har ökningen varit hela 97%! Allra mest märks den ökade användningen under perioden 2013-2016 i Blekinge, Gävleborg, Gotland, Kalmar och Västra Götaland.

Den i särklass mest använda tidskriften är New England Journal of Medicine med 85 000 nedladdningar. Därefter följer European Heart Journal från Oxford University Press, British Medical Journal och The Lancet från Elsevier.

Under sista kvartalet 2016 hade landsting och regioner tillgång till söktjänsten ClinicalKey från Elsevier. Den innehåller ett stort antal tidskrifter, e-böcker och multimedia. Det stora innehållet i ClinicalKey ger förväntningar på att totalanvändningen av de e-resurser som omfattas av Eiras licensavtal kommer att öka i en ännu högre takt under 2017.

Eiras nätverk och kontaktpersoner

Sjukhusbiblioteken utgör stommen i Eirasamarbetet. Nätverket av sjukhusbibliotekarier är viktiga förmedlare mellan användarna – vårdens personal – och Eiras kansli på Inera. Biblioteken tillgängliggör Eiras och bibliotekets övriga utbud och bedriver kontinuerligt utbildningar i informationssökning, referenshantering, med mera.

Kontaktpersoner. Inom nätverket av sjukhusbibliotekarier finns en grupp utsedda kontaktpersoner, som arbetar aktivt med Eirafrågor och sprider kännedom om innehållet i Eira.

Eiras förvaltningsgrupp. Förvaltningsgruppens uppdrag är att stödja Eiras kansli i arbetet med att nå uppställda mål och i strategi- och vägvalsfrågor. Medlemmarna utses av Ineras VD, på rekommendation av bibliotekschefsnätverket.

Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer är också en viktig samarbetspart i frågor kring t.ex. utbildning och kostnader

Eiras kansli

Sedan 2010 finns Eiras kansli på Inera. Kansliet sköter förhandlingarna och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen, administration och fördelning av licenskostnaderna, anordnar möten för kontaktpersoner, konferenser och utbildningar m.m.

Konferenser, stipendium och utbildningar

Eira har i flera år anordnat en konferens, Eiradagarna, främst inriktad på medicinska biblioteksfrågor. Sedan 2015 arrangeras konferensen i samarbete med de medicinska biblioteken på Sveriges universitet och högskolor och har bytt namn till Medicinska bibliotekskonferensen.

LM Information Award – stipendium för Eira-medlemmar är ett stipendium för sjukhusbibliotekarier. Prissumman är 10 000 kr och ska ”bidra till ökad kunskap inom sjukhusbibliotekens verksamhetsområde”.

Utbildningsdagar för nyanställda sjukhusbibliotekarier har anordnats vid ett flertal tillfällen.

Bakgrund

I slutet av 1990-talet, med övergången från tryckta tidskrifter till elektroniska, ökade möjligheten för vårdens anställda att få tillgång till ett bredare utbud av vetenskaplig forskning. Samtidigt blev behovet av att hålla nere kostnaderna för e-tidskrifter och databaser allt viktigare. För att säkerställa en jämlik och patientsäker tillgång till vetenskaplig forskning, till en rimligare kostnad, uppstod konsortiet Eira som ett samarbete mellan landets sjukhusbibliotek.

Kontakt:
Anneli Mindemo
Ansvarig Eira
E-post: anneli.mindemo[at]inera.se