Till navigering

Easy - stödsystem för kontroll av regelverk

Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som är framtaget för att granska följsamhet av regelverk för tjänster inom nationell e-hälsa. Easy kan också användas för att kontrollera och följa upp andra typer av regelverk och riktlinjer.

Easy är anpassat för att hantera granskningar inom stora organisationer men kan med fördel även användas av små organisationer.

Easy gör det enklare att granska regelverk

Easy är framtaget för att på effektivt sätt kunna granska att användare följer regelverken för tjänster som ingår i nationell e-Hälsa. Men Easy kan också användas för att granska organisationers egna lokala regelverk, som till exempel ISO-standarder och andra ledningssystem. Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar processen att utföra granskningar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Varje regelverk behöver läggas upp i Easy

Varje regelverk som en verksamhet vill följa upp via Easy ska först läggas in i Easy. Detta gör man genom att mata in regelverkets krav och definiera lämpliga uppföljningsfrågor som ska besvaras vid varje granskning. För varje regelverk utses en huvudansvarig som ser till att alla frågorna blir besvarade av rätt person, och som sedan granskar och godkänner alla svar.

Du behöver användarkonto och e-legitimation

För att få använda Easy för egna lokala granskningar måste du tillhöra ett landsting/region eller en kommun. För att kunna logga in i Easy behöver du ha:

  • Användarkonto i Easy
  • SITHS-kort
  • Bank-ID eller Nordea e-leg
  • Mobilt Bank ID