Till navigering

Projektet 1177 Vårdguiden videosamtal– för ökad tillgänglighet och kvalitet

Projektet är ett Vinnovafinansierat projekt inom FRÖN utlysning. Projektets syfte har varit att utveckla, testa och utvärdera ett helt nytt koncept med videosamtal för teckenspråkiga. Detta för att öka deras möjlighet att få en mer jämlik och tillgänglig sjukvårdsrådgivning.

Framtagande av koncept och tjänst har genomförts utifrån en användarcentrerad metodik med fokus på målgrupperna; teckenspråkiga, teckenspråkstolkar samt sjuksköterskor och deras problem, behov och situation. När det gäller forskning och utveckling har fokus varit dels att utveckla kompetens om videosamtal inom 1177 Vårdguiden, dels att identifiera områden för fördjupning som kan användas i ett fortsatt arbete med att införa videotjänst för fler målgrupper.

Konceptet har testats i skarp pilot som sedan utvärderats. Projekts resultat visar att den främsta nyttan med trepartssamtal via video är att samtalet blir mer personligt. Det möjliggör en direktkommunikation för gruppen teckenspråkiga med sjuksköterska vid 1177 Vårdguiden på telefon. Utifrån att samtalen upplevs mer personliga kan man anta att de ökar känslan av närhet och trygghet och därmed ökar även tillgängligheten för denna målgrupp. Det blir mer en kommunikation på lika villkor.

 

Bakgrund

Vid kontakt med 1177 Vårdguiden kan teckenspråkiga i dag kommunicera via texttelefon eller bildtelefon och tolk. När bildtelefon används ser tolken och den inringande varandra medan tolken och sjuksköterskan har kontakt via telefon.

Bildtelefonisamtalen till 1177 Vårdguiden går via Tolkcentralen i Örebro som på uppdrag av Post- och telestyrelsen har haft ansvaret att driva den nationella bildtelefonitjänsten. 1177 Vårdguiden på telefon i Örebro har ett nationellt uppdrag att besvara både text- och bildtelefoninsamtal för hela Sverige, på uppdrag av samtliga landsting och regioner.

Bakrunden till projektet är en vilja att utveckla ett videokommunikationskoncept för 1177 Vårdguiden där teckenspråkig, teckenspråkstolk och sjuksköterska kan se varandra samtidigt.

 

Organisation

1177 Vårdguiden nationellt har varit huvudman och koordinator för projektet och ansvarat för projektledning. Meddrivande och part i projektet har varit Region Örebro län, tolkcentralen samt 1177 Vårdguiden på telefon. Som tekniklevererande part har nWise AB medverkat. Företaget är leverantör av tjänsteplattformar för video-och textkommunikation samt mjukbaserade video- och texttelefoner. SICS East Swedish ICT har varit forskarpartner i projektet, i nära samverkan med forskare vid Linköpings universitet.

 

Styrgrupp

Kim Nordlander Ordf. (1177 Vårdguiden/Invånartjänster SLL)  

Anette Thalén (Utveckling och Design, Invånartjänster SLL)    

Elisabeth Kvilén Eriksson (Förvaltningsledare 1177 Vårdguiden på telefon/Invånartjänster SLL)

Anders Swenson (verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon, Örebro)

Magnus Sjögren (verksamhetschef Tolkcentralen Örebro)

Monica Larsson (ordf. 1177 Vårdguiden på telefons Förvaltningsgrupp)

Niklas Cassel (VD nWise)

Sture Hägglund (Forskningsdirektör SICS East)

 

Tidplan

Projektet startade våren 2014 och avslutades mars 2016 med slutrapportering till Vinnova. Den skarpa piloten av tjänsten videosamtal vid sjukvårdsrådgivning med teckenspråkstolk pågick 11/11 2015 till 31/1 2016.

Här kan du hämta projektets slutrapport till Vinnova samt bilagor:

Slutrapport till Vinnova

Bilagor: IVR-flöde, Utvärderingsrapport, Gestaltning, Forskning/Utveckling-Omvärldsanalys, Forskning/Utveckling-rapport, Forskning/Utveckling-sammanfattning, Kommunikationsmaterial