Till navigering

Projektet Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon

På uppdrag av Inera ska projektet Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon skapa förutsättningar för en utvidgad nationell samverkan inom 1177 Vårdguiden på telefon. Med hjälp av en gemensam nationell kö kommer projektet att erbjuda landstingen och regionerna en teknik- och verksamhetslösning med syfte att skapa bättre tillgänglighet till tjänsten med bibehållen hög kvalitet och möjlighet till en mer jämlik vård.

Att utveckla 1177 Vårdguiden på telefon mot nationell samverkan ur ett vidare perspektiv än idag har framförts vid ett flertal tillfällen som en viktig utvecklingsstrategi för att nå effektivitet och för att erbjuda en jämlik vård. Nationell samverkan, det vill säga att alla landsting och regioner hjälps åt att besvara samtal från en gemensam kö, har prövats i detta syfte ett flertal gånger under kortare perioder med gott resultat.

Genom att samverka nationellt kan varje landsting nå bättre tillgänglighet och fler invånare kan få svar med kort svarstid vilket ökar säkerheten i tjänsten. Samverkan i gemensam kö möjliggör också utveckling av specialtjänster som det inte är möjligt för enskilt landsting att erbjuda men som kan bedrivas i ett landsting och säljas till övriga.

Stockholms läns landsting har, genom Inera AB, landstingens och regionernas uppdrag att skapa förutsättningar för en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning med målsättningen att landets sjukvårdsrådgivningar ska kunna samverka i ett nätverk. En helhetslösning med bland annat ett nationellt kortnummer (1177), telefonisystem och rådgivningsstöd har byggts upp.

Organisation och arbetsprocess

Varje landsting eller region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer.

En avgränsning i detta projekt är att endast landsting/regioner som använder det integrerade telefoni- och beslutsstödssystemet kan delta, vilket innebär att Sörmland, Värmland, Stockholm och Norrbotten tills vidare står utanför projektet. Även Gotland har tills vidare valt att avstå deltagande, men har de systemförutsättningar som krävs och kan därför samverka nationellt i ett senare skede.

Projektet drivs av en projektgrupp med hemvist i den nationella förvaltningen av 1177 Vårdguiden på telefon  med stöd av en arbetsgrupp som består av verksamhetschefer från fem landsting/regioner. Arbetsgruppen förankrar med övriga verksamhetschefer och återkopplar till projektet.

Styrgrupp

Ineras Beredningsgrupp utsedd till strategisk styrgrupp för projektet. Beredningsgruppens uppdrag i projektet:

  • Fatta beslut i strategiska frågor
  • Förankra viktiga faser/punkter i projektet.
  • Stödja och förankra samt vara projektets kontaktyta mot Landstingsdirektörsnätverket.
  • Undanröja hinder för projektet och lotsa till rätt beslutsnivå

Tidplan

Projektet startade i september 2015 och skulle avslutats 30 juni 2016, men har blivit förlängt. Under projekt Nationell samverkan del 1 har skarpa piloter pågått mellan 11/4-22/4 och  9/5-20/5.

Slutrapport

Här kan du hämta slutrapport för projekt Nationell samverkan del 1 samt bilagor och appendix:

Slutrapport del 1, kortversion av slutrapport

Bilagor: förslag på målbild, effekter på tillgänglighet allmänt - fördjupad analys, avtal och ersättningsmodeller

Appendix: tillgänglighet dag - fördjupad analys, tillgänglighet natt - fördjupad analys,