Till navigering

Styrdokument och årsrapporter

Här har vi samlat strategi, handlingsplan och ramverk för nationell e-hälsa, tillsammans med verksamhetsplaner, förvaltningsplaner, årsrapporter och SLIT-gruppens rapporter eHälsa i landstingen.

Strategi och handlingsplan

Ramverk

Policy

 • Policy för hantering av privata leverantörer
  Ineras styrelse fattade den 23 september 2015 beslutet att Ineras marknad ska utökas till att även omfatta privata leverantörer, enligt vissa kriterier. Syftet är att stimulera innovation och en snabbare utveckling av nya tjänster. Inera kommer att successivt anpassa organisationen utifrån efterfrågan från nya kundgrupper.
 • Förstudie Ineras marknad
  En utredning genomfördes för att belysa och sammanställa nödvändiga underlag i syfte att Inera skulle kunna ta ställning till möjligheten sälja anslutningar och tjänster till olika aktörer.
 • Riktlinje för kvalificering av Ineras kunder

Verksamhetsplaner

2017

2016

 • Ineras verksamhetsplan 2016
  Till verksamhetsplanen som Ineras styrelse fastställde 4 juni 2015 finns en prisbilaga för kommuner och landsting/regioner. Det finns två summeringar; en för förvaltning och en för utveckling.
 • Prisbilaga 2016
  Prisbilagan är ett underlag till styrelsens beslut om budgetramen för 2016, men omfördelningar kan komma att ske inom ramen. Inför verksamhetsåret kommer avtal att tecknas med respektive kund med exakta priser. 
 • Faktureringsunderlag kvartal ett
  Bilagan innehåller en specifikation av beslutade priser för landsting och regioner för första kvartalet 2016.

2015

2014

Ineras verksamhetsplan 2014

eHälsa i landstingen

Underlagen till rapporterna är framtagna på uppdrag av Landstingens IT-direktörers nätverk (SLIT). Rapporten följer samma uppställning varje år vilket gör det möjligt att följa förändringar över tid.

Ineras årsrapporter

Inera rapporter

Journalen via nätet -delaktighet för patienterna och oro hos personalen