Till navigering

Upphandling

Inera köper varje år varor och tjänster för cirka 600 miljoner. En stor del av detta är konsulttjänster och IT-lösningar inom vården.

De inköp som Inera gör, ska göras i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Reglerna i LOU är nationella, men bygger på EU-rättsliga direktiv. Det primära med reglerna är att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad.

Ineras upphandlingar ska genomföras affärsmässigt, effektivt, etiskt och med beaktande av såväl miljö- som sociala hänsynstaganden. Genomförandet av upphandlingar ska präglas av en totalkostnadssyn där samtliga kostnader som är förenliga med anskaffningen ska beaktas. 

Inera ska verka för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa sina upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan konkurrera med sina anbud.

Leverantörer och anbudsgivare är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen till Inera. Inera ska vid sina upphandlingar ställa proportionella krav som är kopplade till det som avses upphandlas. Leverantörer och anbudssökande ska känna tillit och förtroende vid deltagande vid Ineras upphandlingar och dessa ska behandlas med beaktande av likabehandlingsprincipen. Upphandlingar ska även präglas av öppenhet och förutsägbarhet. Inera kommer även att iaktta övriga grundläggande principer som regleras i LOU.

Ineras inköp föregås av upphandlingar

Vid de flesta inköp måste Inera annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet att bli leverantör till oss är att lämna anbud i en sådan upphandling.

Inera annonserar sina upphandlingar över tröskelvärdena i Tender Electronic Daily, TED. Inera använder sig vanligtvis av annonseringsverktyget OPIC.

Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens.

Annonseringsverktyg:

Upphandlingsorganisationen

Ineras upphandlingsjurist kan svara på frågor om hur upphandlingsverksamheten fungerar. För mer information angående specifika upphandlingar, finns kontaktinformation i underlagen till upphandlingen.

Ineras upphandlingsjurist

Har du frågor kontakta vår upphandlingsjurist som arbetar med Ineras övergripande avtal.

Tomas Kågebrand
Upphandlingsjurist
Tomas.Kagebrand[at]inera.se
08-452 7490