Till navigering

Ineras uppdrag och styrning

Landstingen och regionerna har enats om att gemensamt utveckla och förvalta vissa tjänster inom e-hälsoområdet för att nå målen i Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Inera koordinerar och stödjer arbetet.

Inera är ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. 

Inera blir ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förberedelser pågår för att Inera ska bli ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det kommer att underlätta kommunernas e-hälsoarbete och skapa bättre förutsättningar för förankring och samarbete med staten.

Beslut om att Inera blir ett bolag som ägs av SKL kommer i mars 2017. 

Styrning och ledning

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. I styrelsen finns två politiker från respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från den styrande majoriteten och en från oppositionen.

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet. Styrelsen behandlar årligen verksamhetsplan och budget för nästkommande år och utfärdar rekommendationer till beslut inom respektive huvudman.

Styrelsens utses av bolagsstämman.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Vd och ledningsgrupp

Vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Ineras ledningsgrupp är rådgivande organ till vd. Ledningsgruppen består av avdelningschefer och enhetschefer.

Förankring och dialog

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förnkring, dialog och samverkan med landstingen och regionerna kring de gemensamma e-hälsotjänsterna.

Programrådet, som träffas en gång per månad, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beställningsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. Programrådet var med och tog fram det ramverk som beskriver landstingens och regionernas samverkan kring e-hälsa.

Medlemmarna i rådet har utsetts av respektive landstings- /regiondirektör. Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlemmar är SKL/Center för eSamhället, Stockholms läns landsting/Invånartjänster och Famna - Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Samordning och uppföljning

Programkontor

Ineras programkontor samordnar och följer upp landstingens och regionernas gemensamma e-hälsosatsningar. Programkontoret ansvarar för portföljstyrning. Alla beställningar ska ha ett konstnads-, nytto- och koordineringsperspektiv.

Programkontoret bereder också alla underlag och idéer kring nya projekt och utvecklingsinsatser. Uppgiften är att hitta synergier och identifiera olika beroenden. Går det att återanvända något som redan finns? Vilken påverkan har idén på infrastrukturen? Stämmer förslaget med den gemensamma IT-arkitekturen olika regelverk?

Programkontoret är även sekretariat till styrelsen, styrelsens beredningsgrupp och programrådet, och har en samordnande roll för förvaltningsgrupper och projektstyrgrupper.