Till navigering

Nyheter på webben

Pressmeddelande: 1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

[2017-02-07]

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal. Patienterna är nöjda och har stor nytta av tjänsten, och även läkare och annan sjukvårdspersonal blir mer och mer positiva till möjligheterna när patienten får tillgång till sin egen journal.

Under 2016 pågick ett gediget arbete med att införa journal via nätet i alla landsting och regioner. Resultatet blev att 18 landsting och regioner redan är anslutna till e-tjänsten Journalen.

Det fantastiska med e-tjänsten Journalen har bland annat varit just att bidra till patientens empowerment – patientens egenmakt och delaktighet – men också att bidra till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården. Statistik visar att det är cirka 20 000 personer som loggar in i sin journal via nätet varje dag.

Peter Augustinsson arbetar sedan flera år som en av chefläkarna på Patientsäkerhetsenheten i Landstinget i Sörmland. Han menar att införandet av Journalen är den enskilt viktigaste insatsen under de närmaste åren för att uppnå regeringens och Sverige och Kommuners vision som säger att Sverige ska bli bäst i världen 2025 på att använda e-hälsa och digitalisering.

- Patientsäkerhet är ett av de starkaste skälen till införande av journal via nätet. Tjänsten gör det möjligt att följa sin behandling, läkemedel, utredningar, remisser med mera och innebär därför en viktig säkerhetskontroll. Genom att få tillgång till sin journal via nätet får patienten bättre och snabbare överblick över sin situation, tillägger han.

Patienter som får tillgång till sin journal via nätet känner sig bättre informerade och mer förberedda inför läkarbesök och uppskattar möjligheten att gå tillbaka efter besöket och läsa det läkaren dokumenterat. Forskning visar också att ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienterna för sjukvården.

Jonas Ekström är överläkare och verksamhetschef på medicinkliniken i Sala. Han menar att många inom vården är rädda att förlora sitt arbetsverktyg och det var också så han själv tänkte från början. Idag ser han det som en bonus att patienten kan ta del av sin journal via nätet och uppmuntrar sina patienter att använda Journalen.

- Jag har också varit tydligare i informationen till patienten vid besöket, exempelvis varför jag tar ett visst prov och vilka diagnoser jag överväger så att det inte blir en ”chock” om de läser det i sin journal. Det tror jag är bra, och något jag borde ha gjort tidigare, berättar Jonas Ekström.

Ineras styrelse fattade den 22 september beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska ställa sig bakom.

Målbilden för Sveriges införande av e-tjänsten journalen är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Peter Augustinsson instämmer i Ineras målbild och tillägger att all information som finns tillgänglig i journalen ska efter, tillgängliggöras direkt utan fördröjning, även osignerade anteckningar, och vården måste utveckla bra rutiner och metoder för att snabbt informera patienten.

 

För frågor:

Johan Assarsson, vd Inera telefon: 070-249 17 24

Mia Pettersson, Enhetschef och ansvarig för e-tjänsten Journalen på Inera, 08-452 73 25

Fakta om Journalen

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånare att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Tjänsten är en del av 1177 Vårdguiden och finns just nu i 18 landsting och regioner.

Läs mer om Journalen

Läs kunskapssammanställning ”Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen” som Inera har tagit fram. 

Läs hela intervjun med Peter Augustinsson

Läs hela intervjun med Jonas Ekström

Om Inera

Inera ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Företagets uppdrag är att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt får höga betyg i nyckelfrågor

Ny undersökning ger höga betyg åt patientöversikten. Användarna tycker att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.

Pressmeddelande: Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

Ämnesexperter sökes - för att delta i fokusmöte

Vi söker med ljus och lykta ett antal ämnesexperter inom psykiatri och onkologi, som kan delta på fokusmöte. Syftet är att vi behöver hjälp att ta fram ett nationellt gemensamt sätt att beskriva utbudet av vårdtjänster...

Inera på spaning i USA

HIMSS-konferensen i USA är världens största e-hälsokonferens och lockar cirka 40 000 deltagare och medverkande. I år hölls konferensen i Orlando. Inera var på plats för att nätverka och omvärldsspana.

Vi har backat tillbaka driftsättningen av Pascal 2.0

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del tekniska problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.