Till navigering

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt i ny modern version

[2015-12-10]

Tisdagen den 8 december genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern teknik och det finns därför goda möjligheter till en fortsatt utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett i tekniken även om utseendet och användarvänligheten också har utvecklats.

- Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar som gör att användarna på ett enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information, som exempelvis genomförda vaccinationer, säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en heltäckande bild av tidigare dokumentation är viktigt för att personal i vård och omsorg ska kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. Den nya versionen bygger på Ineras tjänsteplattform, som integrerar Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och enhetligt sätt. Nu finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Enligt Johan Assarsson, vd för Inera, är fördelen med den nya versionen av NPÖ möjligheten till ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat informationsutbyte mellan vårdgivare i landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare, över hela Sverige.

- Det här är en framtidssäkrad lösning som bygger på den arkitektur och tjänsteplattform som utvecklats av Inera och som kopplar ihop vårdsveriges olika system.

Användningen av NPÖ går stadigt uppåt. Kommunerna är de största användarna av NPÖ, och använder tjänsten framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i omsorg och hemsjukvård. Den tidigare versionen av NPÖ har funnits sedan 2009, och är en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. 

Nyheter på webben

Förändringsstopp i Ineras tjänster 10 juni – 15 augusti

Syftet med ändringsstoppet är att inga förändringar ska ske för de nationella produktionsmiljöerna under semesterperioden...

Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete

Nytt regelverk för journalen via nätet

En ny målbild och gemensamma principer för patienters åtkomst till sin egen journal har diskuterats vid landstingsledningsseminariet den 3 maj, och företrädarna för huvudmännen ställde sig då bakom materialet. Nästa steg blir beslut i Ineras styrelse.

Prenumerera på journalinformation

Inera driver ett projekt med uppdraget att göra det möjligt att via 1177 Vårdguidens e-tjänster prenumerera på journalinformation till eHälsomyndighetens hälsokonto Hälsa för mig.

På gång i projektet intygstjänster

Inera står bakom utvecklingen av flera intygstjänster som nu är i drift och används av merparten av Sveriges landsting. Jonas Dahl, tjänsteansvarig för Intygstjänster berättar vad som händer under året.